slika radnika


Doc. dr KATARINA JOVIČIĆ

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • katarina.a.jovicic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

KATARINA JOVIČIĆ

 

Godina rođenja

1965

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Obrazovanje:
Odbranila doktorsku disertaciju Pravne posledice neizvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
Odbranila magistarsku tezu Poništenje odluka međunarodnih trgovačkih arbitraža 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
Specijalista za međunarodno poslovno pravo 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
Pravosudni ispit položila 1990. godine pred komisijom u Beogradu.
Diplomirala 1988. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Kretanje u službi:
2020 - : Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka: docent za predmet Međunarodno privatno pravo.
2003 - : Insitut za uporedno pravo u Beogradu: istraživač saradnik (2003-2012); naučni saradnik (2012-2020); viši naučni saradnik (2020 - ).
2004 - : Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu: saradnik u nastavi (trgovinsko pravo a od 2021 za građanskopravnu i privrednopravnu naučnu oblast)
1997-2003 - Savezno ministarstvo pravde: savetnik, samostalni savetnik i viši savetnik
1991-1997 - Faklultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu: sekretar Fakulteta
1989-1991 - Advokatska kancelarija Aleksandar Bajić u Beogradu: advokatski pripravnik
dr Katarina Jovičić je član:
1. Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije
2. Uredništva naučnog časopisa Strani pravni život koji izdaje Institut za uporedno pravo u Beogradu
3. Uredništva naučnog časopisa Pravni zapisi koji izdaje Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.
Oblasti istraživanja:
Međunarodno privatno pravo, Međunarodno privredno pravo, Arbitražno pravo, Obligaciono pravo.
Objavila je preko 70 naučnih članaka iz navedenih oblasti, uključujći i naučnu monografiju Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja (2009).
Objavila je i stručnu monografiju (koautorski sa dr Vesna Dabetić Trogrlič) Komentar Zakona o zaštiti potrošača (2016).
Strani jezici: engleski, španski

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Pravne posledice neizvršenja obaveza iz ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Datum završetka

15.05.2012

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža

Datum završetka

29.06.2006

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.11.1988

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Jovičić, K.(2023). Osnovi prestanka trgovinskih ugovora u srpskom pravu. Pravo i privreda, 777-801.

 

 

Jovičić, K.(2022). Trade usages in the law of international sale of goods. Juridical Journal of Samara University, 58-61.

 

 

Jovičić, K.(2022). Zaštita poslovne tajne u pravu Republike Srbije. Pravo i privreda, 655-674.

 

 

Jovičić, K.(2021). Koncept "ugroženi potrošač" u pravu EU i srpskom pravu. Pravo i privreda, 361-377.

 

 

Jovičić, K.(2020). Pravna priroda odnosa između arbitara i stranaka: Receptum arbitri. Strani pravni život, 17-28.

 

 

Jovičić, K.(2019). Ograničenja slobode ugovaranja- osvrt na potrošačke ugovore. Pravo i Privreda, 437-450.

 

 

Jovičić, K., & Dobrić, V.(2019). Pravna nesigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 133-149.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2018). Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu. Teme, 647-660.

 

 

Jovičić, K.(2018). The concept of the fundamental breach of contract in the CISG. Foreign Legal Life, 39-50.

 

 

Jovičić, K.(2018). Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite. Strani pravni život, 7-19.

 

 

Jovičić, K.(2018). Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača" [Warranty of the seller in the Law of Obligations and in the Consume, 711-721.

 

 

Jovičić, K.(2017). Posebni slučajevi kada se ugovor može raskinuti prema Bečkoj Konvenciji. Strani pravni život, 51-62.

 

 

Jovičić, K.(2017). Kriterijumi kvalifikacije nepoštene poslovne prakse. Pravo i Privreda, 589-600.

 

 

Jovičić, K.(2016). Specifičnosti zaštite potrošača kod ugovora zaključenih na daljinu i van poslovniih prostorija trgovca. Strani pravni život, 61-72.

 

 

Jovičić, K.(2016). Pravo potrošača da odustane od ugovora. Pravo i Privreda, 713-726.

 

 

Jovičić, K.(2015). Odgovornost organizatora turističkog putovanja za nesaobraznu uslugu. Evropsko zakonodavstvo, 112-124.

 

 

Jovičić, K.(2015). Uslovi pod kojima poverilac stiče pravo da raskine ugovor zbog neispunjenja i ograničenja za upotrebu tog prava. Strani pravni život, 143-156.

 

 

Jovičić, K.(2015). Pravila za raskid ugovora o prodaji u Narctu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike. Pravo i privreda, 412-424.

 

 

Jovičić, K.(2014). Nemogućnost izvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pravne posledice u tom slučaju. Pravni život, 395-407.

 

 

Jovičić, K.(2014). Određenje pojma neizrvšenja ugovora, s osvrtom na neizvršenje ugovora o prodaji robe. Strani pravni život, 69-82.

 

 

Jovičić, K.(2014). The seller's liability for material defects of goods and buyer's legal remedies in that case. Megatrend revew, 37-53.

 

 

Jovičić, K.(2013). Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji. Pravni život, 327-328.

 

 

Jovičić, K.(2013). Odnos zahteva za naknadu štete zbog neizvršenja ugovora o prodaji robe sa drugim pravnim sredstvima poverioca. Strani pravni život, 79-95.

 

 

Jovičić, K.(2012). Zahtev za izvršenje ugovora u naknadnom roku kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Strani pravni život, 176-194.

 

 

Jovičić, K.(2012). Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 353-368.

 

 

Jovičić, K.(2011). Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 389-405.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2011). 30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Strani pravni život, 143-172.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2010). Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije. Pravni život, 443-463.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2010). Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava. Strani pravni život, 177-208.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2009). Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini. Pravni život, 725-750.

 

 

Jovičić, K.(2008). Poništenje odluke međunarodne trgovinske arbitraže u domaćem pravu. Pravni život, 395-416.

 

 

Jovičić, K.(2008). Neka pitanja u vezi sa ponudom i prihvatom prema Bečkoj Konvenciji. Strani pravni život, 185-204.

 

 

Jovičić, K.(2008). Međunarodna trgovinska arbitraža. Strani pravni život, 99-121.

 

 

Jovičić, K.(2007). Odluke međunarodnih trgovinskih arbitraža koje se mogu poništavati pred sudom. Pravni život, 583-596.

 

 

Jovičić, K.(2006). Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u američkom pravu. Pravni život, 463-474.

 

 

Jovičić, K.(2006). Međunarodna nadležnost domaćeg suda u trgovniskim sporovima sa stranim elementom u pravu Japana. Strani pravni život, 500-515.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

(2023). Proklamovano ili realno ostvarivo načelo pune kompenzacije štete? - Upoređivanje ugovorne i vanugovorne štete. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (pp. 279-297). Beograd- Valjevo: -

 

 

(2023). Proklamovano ili realno ostvarivo načelo pune kompenzacije štete? - Upoređivanje ugovorne i vanugovorne štete. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (pp. 279-297). Beograd- Valjevo: -

 

 

Jovičić, K. (2022). Naknada štete zbog povrede poslovne tajne. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (pp. 215-230). Beograd: Insitut za uporedno pravo, Beograd

 

 

Jovičić, K. (2022). Ograničenja slobode ugovaranja davaoca kredita u pravu Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije (pp. 215-232). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Jovičić, K. (2022). UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA UGOVORNU ODGOVORNOST. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova "Protivrječja savremenog prava" (pp. 149-170). Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, Istočno Sarajevo

 

 

Jovičić, K. (2021). PREDVIDLJIVOST ŠTETE KAO MERA OGRANIČENJA IZNOSA NAKNADE UGOVORNE ŠTETE.. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (pp. 247-260). Beograd-Mionica: Institut za uporedno pravo, Beograd

 

 

Jovičić, K. (2021). Differences of Property Transfer Systems in Europe - the challenge of substantive unification of contract law in the 21st century. Zbornik radova sa naučnog skupa-The Challenge of Substantive Unification of Contract Law in the 21st Century (pp. 125-140). Beograd: Union University School of Law, Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2020). Uzročnost i naknada štete. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIII naučni skup - Beograd-Valjevo (pp. 235-248). Beograd i Valjevo: -

 

 

Jovičić, K. (2019). Uticaj ponašanja poverioca na odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup (pp. 147-158). Valjevo, Serbia: -

 

 

Jovičić, K. (2018). Funkcije zatezne kamate u slučaju docnje sa plaćanjem novčane naknade štete. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 131-142). Belgrade: Institute of Comparative Law, Judicial Academy

 

 

Jovičić, K. (2018). Ugovor o prodaji pokretnih stvari u Švajcarskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Introduction to Swiss Law (pp. 251-262). Belgrade: Institute of Compartive Law

 

 

Jovičić, K. (2018). Administrative procedures. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 249-301). Cetinje, Crna Gora: Institute of Comparative Law, Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2017). Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 303-313). Belgrade: Institute of Comparative Law, Belgrade and Law Faculty University of Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2017). Odnos između ugovorne kazne i naknade štete. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 219-227). Belgrade, Serbia: Intermex, Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2016). Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 34-43). Belgrade: Intermex, Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2015). Globalna zaštita voda i upravljanje vodnim resursima. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 177-178). Belgrade: Institute of Comparative Law, Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2014). Pravna pitanja elektronskih ugovora s osvrtom na ugovor o prodaji robe. Zbornik radova sa naučnog skupa-Internet and Society (pp. 353-364). Niš, Serbia: Sociological Society and Institute of Comparative Law, Niš

 

 

Jovičić, K. (2013). Uticaj globalizacije na unifikaciju trgovinskog prava. Zbornik radova sa naučnog skupa-Globalisation and Desuverenisation (pp. 417-432). Kosovska Mitrovica, Serbia: Serbian Sociological Society and Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2013). Ugovorna odgovornost kod ugovora o prodaji robe u francuskom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 257-272). Belgrade: Institute of Comparative Law and Law Faculty University of Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2013). Sistem kontrole javnih nabavki u Poljskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 27-40). Prokuplje: Toplica Center for Democratic an Human Rights, Institute of Comparative Law, Prokuplje

 

 

Jovičić, K., & Plavšić-Nešić, A. (2011). Ljudska i izborna prava. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 208-223). Belgrade: Institut of Comparative Law, Beograd

 

 

Jovičić, K. (2011). Arbitražno pravo Nemačke. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 488-506). Beograd: Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2010). Arbitražno pravo država u regionu zapadnog Balkana. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 436-455). Beograd: Institut of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2009). Međunarodna trgovinska arbitraža: razlozi za poništenje arbitražnih odluka. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 161-184). Beograd: Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2008). Ostvarivanje imovinskih prava fizičkih lica na nepokretnostima na Kosovu i Metohiji (pravo na povraćaj imovine). Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 143-163). Beograd: Institut of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2008). Rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova pred američkim arbitražama. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 205-233). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Jovičić, K. (2007). Vojno zdravstvo. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 429-451). Beograd: Institut of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2003). Republički sudski savet u Republici Makedoniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 133-143). Beograd: Institute of Comparative Law

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Jovičić, K., & Vukadinović, S. (2023). Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S. (2023). Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Jovičić, K. (2009). Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Jovičić, K. (2021). Afera Dieselgate i njen uticaj na kolektivnu zaštitu potrošača u Nemačkoj i Evropskoj uniji.. In , Zaštita kolektivnih interesa potrošača (pp. 212-225). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

K. Jovičić, "Osnovi prestanka trgovinskih ugovora u srpskom pravu", Pravo i privreda, vol. 61, no. 3, pp. 777-801, 2023.

 

 

K. Jovičić, "Trade usages in the law of international sale of goods", Juridical Journal of Samara University, vol. 8, no. 4, pp. 58-61, 2022.

 

 

K. Jovičić, "Zaštita poslovne tajne u pravu Republike Srbije", Pravo i privreda, vol. 60, no. 4, pp. 655-674, 2022.

 

 

K. Jovičić, "Koncept "ugroženi potrošač" u pravu EU i srpskom pravu", Pravo i privreda, vol. 59, no. 3, pp. 361-377, 2021.

 

 

K. Jovičić, "Pravna priroda odnosa između arbitara i stranaka: Receptum arbitri", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 17-28, 2020.

 

 

K. Jovičić, "Ograničenja slobode ugovaranja- osvrt na potrošačke ugovore", Pravo i Privreda, vol. 6-7, no. 0, pp. 437-450, 2019.

 

 

K. Jovičić and V. Dobrić, "Pravna nesigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu", Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vol. 2, no. 0, pp. 133-149, 2019.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu", Teme, vol. 42, no. 2, pp. 647-660, 2018.

 

 

K. Jovičić, "The concept of the fundamental breach of contract in the CISG", Foreign Legal Life, vol. 4, no. 0, pp. 39-50, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 7-19, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača", Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača" [Warranty of the seller in the Law of Obligations and in the Consume, vol. 6, no. 0, pp. 711-721, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Posebni slučajevi kada se ugovor može raskinuti prema Bečkoj Konvenciji", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 51-62, 2017.

 

 

K. Jovičić, "Kriterijumi kvalifikacije nepoštene poslovne prakse", Pravo i Privreda, vol. 7-9, no. 0, pp. 589-600, 2017.

 

 

K. Jovičić, "Specifičnosti zaštite potrošača kod ugovora zaključenih na daljinu i van poslovniih prostorija trgovca", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 61-72, 2016.

 

 

K. Jovičić, "Pravo potrošača da odustane od ugovora", Pravo i Privreda, vol. 7-9, no. 0, pp. 713-726, 2016.

 

 

K. Jovičić, "Odgovornost organizatora turističkog putovanja za nesaobraznu uslugu", Evropsko zakonodavstvo, vol. 54, no. 2915, pp. 112-124, 2015.

 

 

K. Jovičić, "Uslovi pod kojima poverilac stiče pravo da raskine ugovor zbog neispunjenja i ograničenja za upotrebu tog prava", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 143-156, 2015.

 

 

K. Jovičić, "Pravila za raskid ugovora o prodaji u Narctu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike", Pravo i privreda, vol. 4-6, no. 0, pp. 412-424, 2015.

 

 

K. Jovičić, "Nemogućnost izvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pravne posledice u tom slučaju", Pravni život, vol. 11, no. 14, pp. 395-407, 2014.

 

 

K. Jovičić, "Određenje pojma neizrvšenja ugovora, s osvrtom na neizvršenje ugovora o prodaji robe", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 69-82, 2014.

 

 

K. Jovičić, "The seller's liability for material defects of goods and buyer's legal remedies in that case", Megatrend revew, vol. 2, no. 0, pp. 37-53, 2014.

 

 

K. Jovičić, "Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 327-328, 2013.

 

 

K. Jovičić, "Odnos zahteva za naknadu štete zbog neizvršenja ugovora o prodaji robe sa drugim pravnim sredstvima poverioca", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 79-95, 2013.

 

 

K. Jovičić, "Zahtev za izvršenje ugovora u naknadnom roku kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe", Strani pravni život, vol. 2, no. 0, pp. 176-194, 2012.

 

 

K. Jovičić, "Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 353-368, 2012.

 

 

K. Jovičić, "Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 389-405, 2011.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 143-172, 2011.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 443-463, 2010.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava", Strani pravni život, vol. 2, no. 0, pp. 177-208, 2010.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini", Pravni život, vol. 12, no. 0, pp. 725-750, 2009.

 

 

K. Jovičić, "Poništenje odluke međunarodne trgovinske arbitraže u domaćem pravu", Pravni život, vol. 12, no. 0, pp. 395-416, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Neka pitanja u vezi sa ponudom i prihvatom prema Bečkoj Konvenciji", Strani pravni život, vol. 3, no. 0, pp. 185-204, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Međunarodna trgovinska arbitraža", Strani pravni život, vol. 3, no. 0, pp. 99-121, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Odluke međunarodnih trgovinskih arbitraža koje se mogu poništavati pred sudom", Pravni život, vol. 12, no. 0, pp. 583-596, 2007.

 

 

K. Jovičić, "Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u američkom pravu", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 463-474, 2006.

 

 

K. Jovičić, "Međunarodna nadležnost domaćeg suda u trgovniskim sporovima sa stranim elementom u pravu Japana", Strani pravni život, vol. 1-3, no. 0, pp. 500-515, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

, "Proklamovano ili realno ostvarivo načelo pune kompenzacije štete? - Upoređivanje ugovorne i vanugovorne štete", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd- Valjevo, 2023.

 

 

, "Proklamovano ili realno ostvarivo načelo pune kompenzacije štete? - Upoređivanje ugovorne i vanugovorne štete", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd- Valjevo, 2023.

 

 

K. Jovičić, "Naknada štete zbog povrede poslovne tajne", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd, 2022.

 

 

K. Jovičić, "Ograničenja slobode ugovaranja davaoca kredita u pravu Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije, Beograd, 2022.

 

 

K. Jovičić, "UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA UGOVORNU ODGOVORNOST", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova "Protivrječja savremenog prava", Istočno Sarajevo, 2022.

 

 

K. Jovičić, "PREDVIDLJIVOST ŠTETE KAO MERA OGRANIČENJA IZNOSA NAKNADE UGOVORNE ŠTETE.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Mionica, 2021.

 

 

K. Jovičić, "Differences of Property Transfer Systems in Europe - the challenge of substantive unification of contract law in the 21st century", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The Challenge of Substantive Unification of Contract Law in the 21st Century, Beograd, 2021.

 

 

K. Jovičić, "Uzročnost i naknada štete", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIII naučni skup - Beograd-Valjevo, Beograd i Valjevo, 2020.

 

 

K. Jovičić, "Uticaj ponašanja poverioca na odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup, Valjevo, Serbia, 2019.

 

 

K. Jovičić, "Funkcije zatezne kamate u slučaju docnje sa plaćanjem novčane naknade štete", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Ugovor o prodaji pokretnih stvari u Švajcarskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Introduction to Swiss Law, Belgrade, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Administrative procedures", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Cetinje, Crna Gora, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2017.

 

 

K. Jovičić, "Odnos između ugovorne kazne i naknade štete", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, Serbia, 2017.

 

 

K. Jovičić, "Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2016.

 

 

K. Jovičić, "Globalna zaštita voda i upravljanje vodnim resursima", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2015.

 

 

K. Jovičić, "Pravna pitanja elektronskih ugovora s osvrtom na ugovor o prodaji robe", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Internet and Society, Niš, Serbia, 2014.

 

 

K. Jovičić, "Uticaj globalizacije na unifikaciju trgovinskog prava", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Globalisation and Desuverenisation, Kosovska Mitrovica, Serbia, 2013.

 

 

K. Jovičić, "Ugovorna odgovornost kod ugovora o prodaji robe u francuskom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2013.

 

 

K. Jovičić, "Sistem kontrole javnih nabavki u Poljskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Prokuplje, 2013.

 

 

K. Jovičić and A. Plavšić-Nešić, "Ljudska i izborna prava", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2011.

 

 

K. Jovičić, "Arbitražno pravo Nemačke", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2011.

 

 

K. Jovičić, "Arbitražno pravo država u regionu zapadnog Balkana", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2010.

 

 

K. Jovičić, "Međunarodna trgovinska arbitraža: razlozi za poništenje arbitražnih odluka", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2009.

 

 

K. Jovičić, "Ostvarivanje imovinskih prava fizičkih lica na nepokretnostima na Kosovu i Metohiji (pravo na povraćaj imovine)", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova pred američkim arbitražama", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Vojno zdravstvo", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2007.

 

 

K. Jovičić, "Republički sudski savet u Republici Makedoniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2003.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

K. Jovičić and S. Vukadinović, Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2023.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2023.

 

 

K. Jovičić, Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2009.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

K. Jovičić, "Afera Dieselgate i njen uticaj na kolektivnu zaštitu potrošača u Nemačkoj i Evropskoj uniji.", in Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union, 2021, pp. 212-225.

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Jovičić, Katarina

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Osnovi prestanka trgovinskih ugovora u srpskom pravu

Godina izdavanja

2023

Stranice

777-801

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jovičić, Katarina

Naziv časopisa

Juridical Journal of Samara University

Naziv rada

Trade usages in the law of international sale of goods

Godina izdavanja

2022

Stranice

58-61

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, Katarina

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Zaštita poslovne tajne u pravu Republike Srbije

Godina izdavanja

2022

Stranice

655-674

Godina_Vol_IEEE

60

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, Katarina

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Koncept "ugroženi potrošač" u pravu EU i srpskom pravu

Godina izdavanja

2021

Stranice

361-377

Godina_Vol_IEEE

59

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Pravna priroda odnosa između arbitara i stranaka: Receptum arbitri

Godina izdavanja

2020

Stranice

17-28

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Ograničenja slobode ugovaranja- osvrt na potrošačke ugovore

Godina izdavanja

2019

Stranice

437-450

Godina_Vol_IEEE

6-7

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Dobrić, V

Naziv časopisa

Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Naziv rada

Pravna nesigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu

Godina izdavanja

2019

Stranice

133-149

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Teme

Naziv rada

Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu

Godina izdavanja

2018

Stranice

647-660

Godina_Vol_IEEE

42

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Foreign Legal Life

Naziv rada

The concept of the fundamental breach of contract in the CISG

Godina izdavanja

2018

Stranice

39-50

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite

Godina izdavanja

2018

Stranice

7-19

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača" [Warranty of the seller in the Law of Obligations and in the Consume

Naziv rada

Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača

Godina izdavanja

2018

Stranice

711-721

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Posebni slučajevi kada se ugovor može raskinuti prema Bečkoj Konvenciji

Godina izdavanja

2017

Stranice

51-62

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Kriterijumi kvalifikacije nepoštene poslovne prakse

Godina izdavanja

2017

Stranice

589-600

Godina_Vol_IEEE

7-9

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Specifičnosti zaštite potrošača kod ugovora zaključenih na daljinu i van poslovniih prostorija trgovca

Godina izdavanja

2016

Stranice

61-72

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Pravo potrošača da odustane od ugovora

Godina izdavanja

2016

Stranice

713-726

Godina_Vol_IEEE

7-9

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Evropsko zakonodavstvo

Naziv rada

Odgovornost organizatora turističkog putovanja za nesaobraznu uslugu

Godina izdavanja

2015

Stranice

112-124

Godina_Vol_IEEE

54

Br. časopisa

2915

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Uslovi pod kojima poverilac stiče pravo da raskine ugovor zbog neispunjenja i ograničenja za upotrebu tog prava

Godina izdavanja

2015

Stranice

143-156

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Pravila za raskid ugovora o prodaji u Narctu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike

Godina izdavanja

2015

Stranice

412-424

Godina_Vol_IEEE

4-6

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Nemogućnost izvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pravne posledice u tom slučaju

Godina izdavanja

2014

Stranice

395-407

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

14

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Određenje pojma neizrvšenja ugovora, s osvrtom na neizvršenje ugovora o prodaji robe

Godina izdavanja

2014

Stranice

69-82

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Megatrend revew

Naziv rada

The seller's liability for material defects of goods and buyer's legal remedies in that case

Godina izdavanja

2014

Stranice

37-53

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji

Godina izdavanja

2013

Stranice

327-328

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Odnos zahteva za naknadu štete zbog neizvršenja ugovora o prodaji robe sa drugim pravnim sredstvima poverioca

Godina izdavanja

2013

Stranice

79-95

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Zahtev za izvršenje ugovora u naknadnom roku kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Godina izdavanja

2012

Stranice

176-194

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Godina izdavanja

2012

Stranice

353-368

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Godina izdavanja

2011

Stranice

389-405

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Godina izdavanja

2011

Stranice

143-172

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije

Godina izdavanja

2010

Stranice

443-463

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava

Godina izdavanja

2010

Stranice

177-208

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini

Godina izdavanja

2009

Stranice

725-750

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Poništenje odluke međunarodne trgovinske arbitraže u domaćem pravu

Godina izdavanja

2008

Stranice

395-416

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Neka pitanja u vezi sa ponudom i prihvatom prema Bečkoj Konvenciji

Godina izdavanja

2008

Stranice

185-204

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Međunarodna trgovinska arbitraža

Godina izdavanja

2008

Stranice

99-121

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Odluke međunarodnih trgovinskih arbitraža koje se mogu poništavati pred sudom

Godina izdavanja

2007

Stranice

583-596

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u američkom pravu

Godina izdavanja

2006

Stranice

463-474

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Međunarodna nadležnost domaćeg suda u trgovniskim sporovima sa stranim elementom u pravu Japana

Godina izdavanja

2006

Stranice

500-515

Godina_Vol_IEEE

1-3

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

K. Jovičić

Naziv rada

Proklamovano ili realno ostvarivo načelo pune kompenzacije štete? - Upoređivanje ugovorne i vanugovorne štete

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje

Grad

Beograd- Valjevo

Stranice

279-297

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

K. Jovičić

Naziv rada

Proklamovano ili realno ostvarivo načelo pune kompenzacije štete? - Upoređivanje ugovorne i vanugovorne štete

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje

Grad

Beograd- Valjevo

Stranice

279-297

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, Katarina

Naziv rada

Naknada štete zbog povrede poslovne tajne

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje

Grad

Beograd

Stranice

215-230

Izdavač

Insitut za uporedno pravo, Beograd

Kategorija naučnog rada

Poglavlje knjige

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, Katarina

Naziv rada

Ograničenja slobode ugovaranja davaoca kredita u pravu Evropske unije

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije

Grad

Beograd

Stranice

215-232

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

Poglavlje knjige

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan

Naziv rada

UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA UGOVORNU ODGOVORNOST

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Zbornik radova "Protivrječja savremenog prava"

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

149-170

Izdavač

Pravni fakultet, Istočno Sarajevo

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, Katarina

Naziv rada

PREDVIDLJIVOST ŠTETE KAO MERA OGRANIČENJA IZNOSA NAKNADE UGOVORNE ŠTETE.

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje

Grad

Beograd-Mionica

Stranice

247-260

Izdavač

Institut za uporedno pravo, Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan

Naziv rada

Differences of Property Transfer Systems in Europe - the challenge of substantive unification of contract law in the 21st century

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

The Challenge of Substantive Unification of Contract Law in the 21st Century

Grad

Beograd

Stranice

125-140

Izdavač

Union University School of Law, Belgrade

Kategorija naučnog rada

Poglavlje knjige

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Uzročnost i naknada štete

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XXIII naučni skup - Beograd-Valjevo

Grad

Beograd i Valjevo

Stranice

235-248

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Uticaj ponašanja poverioca na odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup

Grad

Valjevo, Serbia

Stranice

147-158

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Funkcije zatezne kamate u slučaju docnje sa plaćanjem novčane naknade štete

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

131-142

Izdavač

Institute of Comparative Law, Judicial Academy

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Ugovor o prodaji pokretnih stvari u Švajcarskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Introduction to Swiss Law

Grad

Belgrade

Stranice

251-262

Izdavač

Institute of Compartive Law

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Administrative procedures

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

-

Grad

Cetinje, Crna Gora

Stranice

249-301

Izdavač

Institute of Comparative Law, Belgrade

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

303-313

Izdavač

Institute of Comparative Law, Belgrade and Law Faculty University of Belgrade

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Odnos između ugovorne kazne i naknade štete

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade, Serbia

Stranice

219-227

Izdavač

Intermex, Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

34-43

Izdavač

Intermex, Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Globalna zaštita voda i upravljanje vodnim resursima

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

177-178

Izdavač

Institute of Comparative Law, Belgrade

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Pravna pitanja elektronskih ugovora s osvrtom na ugovor o prodaji robe

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Internet and Society

Grad

Niš, Serbia

Stranice

353-364

Izdavač

Sociological Society and Institute of Comparative Law, Niš

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Uticaj globalizacije na unifikaciju trgovinskog prava

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Globalisation and Desuverenisation

Grad

Kosovska Mitrovica, Serbia

Stranice

417-432

Izdavač

Serbian Sociological Society and Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Ugovorna odgovornost kod ugovora o prodaji robe u francuskom pravu

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

257-272

Izdavač

Institute of Comparative Law and Law Faculty University of Belgrade

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Sistem kontrole javnih nabavki u Poljskoj

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

-

Grad

Prokuplje

Stranice

27-40

Izdavač

Toplica Center for Democratic an Human Rights, Institute of Comparative Law, Prokuplje

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K; Plavšić-Nešić, A

Naziv rada

Ljudska i izborna prava

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

208-223

Izdavač

Institut of Comparative Law, Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Arbitražno pravo Nemačke

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

488-506

Izdavač

Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Arbitražno pravo država u regionu zapadnog Balkana

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

436-455

Izdavač

Institut of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Međunarodna trgovinska arbitraža: razlozi za poništenje arbitražnih odluka

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

161-184

Izdavač

Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Ostvarivanje imovinskih prava fizičkih lica na nepokretnostima na Kosovu i Metohiji (pravo na povraćaj imovine)

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

143-163

Izdavač

Institut of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova pred američkim arbitražama

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

205-233

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Vojno zdravstvo

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

429-451

Izdavač

Institut of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Republički sudski savet u Republici Makedoniji

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

133-143

Izdavač

Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Jovičić, Katarina; Vukadinović, Slobodan

Naslov

Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete

Godina izdavanja

2023

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, Katarina; Vukadinović, Slobodan

Naslov

Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete

Godina izdavanja

2023

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naslov

Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja

Godina izdavanja

2009

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Autori

Jovičić, Katarina

Naslov poglavlja

Afera Dieselgate i njen uticaj na kolektivnu zaštitu potrošača u Nemačkoj i Evropskoj uniji.

Naslov knjige

Zaštita kolektivnih interesa potrošača

Godina izdavanja

2021

Stranice

212-225

Grad

Beograd

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta Union

Urednici

-

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodno privatno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodno privatno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

- Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije
- Uredništva naučnog časopisa Strani pravni život koji izdaje Institut za uporedno pravo u Beogradu
- Uredništva naučnog časopisa Pravni zapisi koji izdaje Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.