slika radnika


Prof. dr SAŠA SALAPURA

vanredni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • sasa.m.salapura@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SAŠA SALAPURA

 

Godina rođenja

1966

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen 07. aprila 1966. godine u Banjaluci
Obrazovanje:
doktor ekonomskih nauka, Megatrend University, 2015. godine,
magistar ekonomije, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci, 2012. godine, magistarski rad na temu iz oblasti elektronskog poslovanja,
master elektronike, Vojno-tehnički fakulteta u Zagrebu, 1990. godine
Nakon završetka studija 1990. godine, kao vojni stipendista počinje da radi u preduzeću Rudi Čajavec na poslovima razvoja avionskih i protivavionskih sistema a kasnije vodi razvoj više sistema govorne tehnologije od kojih je nekoliko njih u upotrebi i danas (tačno vrijeme sa automatskim podešavanjem DCF-77, sistem za buđenje...).
2000. godine prelazi u multinacionalnu kompaniju Zepter i 17. marta 2001. godine uvodi prvi sistem elektronskog bankarstva u regionu u Zepter banku Banja Luka. Narednih godina za istu banku razvija i definiše više elektronskih servisa koji vremenom postaju standardna ponuda svih savremenih poslovnih banaka u regionu (SMS izvještaj o kartičnim transakcijama, SMS plaćanje, SMS upit stanja i sl.). U Zepter banci ostaje do 2010. godine na pozicijama Direktora Back office-a i Razvoj proizvoda i alternativnih kanala prodaje kada prelazi u Hypo Alpe-Adria-Bank.
Od 2016. godine zaposlen je u preduzeću Telekomunikacije RS kao glavni inžinjer za planiranje, razvoj i izgradnju servisa i serivsnih sistema na poslovima planiranja i razvoja servisa mobilnih plaćanja.
Od 2004. godine do 2015. godine angažovan je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci kao asistent na više predmeta iz oblasti računarskih nauka gdje stiče zvanje višeg asistenta za naučnu oblast Računarske nauke kao i na visokoj školi "Banja Luka College" Banja Luka kao predavač na nekoliko predmeta iz oblasti Računarskih nauka i Informacionih nauka.
Objavljuje brojne stručne radove u renomiranim međunarodnim i nacionalnim časopisima, te na međunarodnim konferencijama i konferencijama od nacionalnog značaja iz oblasti elektronskog poslovanja, kvalitete eletronskih servisa, pitanja sigurnosti eletronskih servisa i upravljanja rizicima elektronskih servisa banke, postajući uvaženi ekspert u ovoj oblasti.
Koautor izdanja "ICT4 Business and Econlny" (Kasim Tatić, Saša Salapura) u sklopu UNDP BiH ICT Foruma 2003. godine.
Polovinom 2020. godine objavljuje udžbenik "Arhitektura računara" koja je odlukom Senata UPIM prihvaćena kao osnovna literatura za predmet "Arhitektura računara"
U junu 2015. godine, na Univerzitetu Megatrend u Beogradu odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti elektronskog poslovanja te stekao zvanje doktor ekonomskih nauka.
U septembru iste godine biva izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast računarske nauke na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.
U februaru 2016. godine postaje dekan Fakulteta računarskih nauka, Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka te se na toj funkciji nalazi i danas.
Od 2019. godine do danas angažovan na Panevropskom univerzitetu Apeiron kao predavač na više predmeta iz oblasti računarskih nauka.
U augustu 2020. godine na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka biva izabran u naučno-nastavno zvanje vanrednog profersora u naučnim oblastima Računarske nauke te Informacione nauke i bioinformatika.
Obavljao funkciju predsjednika komisije za kartičarsko poslovanje Udruženja banaka BiH za period 2007-2010. godine.
Kao UNDP ekspert angažovan u nacionalnom projektu "Millenium Development Goals & Information Society" 2002-2003. godine
Obavlja dužnost Predsjednika Upravnog odbora Udruženja "VTF Banja Luka" od dana osnivanja udruženja (2015. godine) do gašenja udruženja (januar 2021.). Ciljevi Udruženja, kao naučno - stručne organizacije osnovane od strane bivših studenata Vojnotehničkog fakulteta Zagreb, su uspostavljanje i održavanje poslovnih i privatnih veza između bivših studenata VTF-a, razvijanje saradnje između preduzeća i institucija u kojima su angažovani bivši studenti VTF-a, podsticanje razmjene naučnih i stručnih kadrova dok su aktivnosti udruženja ''VTF Banja Luka'' usmjerene ka povezivanju i boljoj saradnji privrednih ustanova, organizovanju simpozijuma, kongresa i drugih oblika komunikacije iz inženjerskih oblasti i sl.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet za poslovne studije - Univerzitet MEGATREND Beograd

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Model vrednovanja poslovnih procesa primenom WEB servisa

Datum završetka

22.06.2015

 

Obrazovna ustanova

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Istraživanje kvaliteta elektronskih usluga u bankarskom sektoru

Datum završetka

02.03.2012

 

Obrazovna ustanova

Vojnotehnički fakultet

Država

Republika Hrvatska

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

09.07.1990

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Salapura, S.(2019). IoT Based Smart Building Monitoring System. STED JOURNAL - Journal of Social and Technological Development, 0-0.

 

 

Vučić, D., & Salapura, S.(2012). E-Commerce in Dinacard System. Journal of Information Technology and Applications - JITA, 44-48.

 

 

Salapura, S.(2011). Ocjena kvaliteta servisa elektronskog bankarstva u Republici Srpskoj. Anali poslovne ekonomije, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Salapura, S., & Kuduz, N. (2021). Optimizacija potrošnje IoT uređaja izgrađenih na AVR arhitekturi. Zbornik radova sa naučnog skupa-STED (pp. 0-0). Trebinje: -

 

 

Salapura, S., Kuduz, N., & Mezeiova, G. (2020). Securing can bus communication with symmetric key encryption. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX International Conference on Social and Technological Development - STED (pp. 0-0). Trebinje: -

 

 

Salapura, S. (2020). Building a Multitenant Data Hub System using Elastic Stack and Kafka for Uniform Data Representation. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIX Međunarodni neučno-stručni simpozijum "INFOTEH - JAHORINA 2020" (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Kuduz, N., & Salapura, S. (2020). Building a Multitenant Data Hub System using Elastic Stack and Kafka for Uniform Data Representation. Zbornik radova sa naučnog skupa-19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) (pp. 0-0). Jahorina: IEEE

 

 

Salapura, S., & Kuduz, N. (2019). Nadzor nivoa vodostaja rijeka upotrebom IoT. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju - STED (pp. 0-0). Trebinje: -

 

 

Kuduz, N., & Salapura, S. (2019). Application of Elk Stack for Analysys and Visualization of Events From the IoT Network. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development (pp. 0-0). Trebinje: -

 

 

Kozić-Rađenović, B., & Salapura, S. (2018). Retail Mobile Application Design. Zbornik radova sa naučnog skupa-10th EPIEM/ESTIEM Conference "Creating Value" (pp. 0-0). Graz: -

 

 

Salapura, S., & Vučić, D. (2017). Alternativni sistemi plaćanja mobilnim uređajima na lokaciji trgovca. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Salapura, S., & Vučić, D. (2016). Mobile devices payments as alternative for small payments (device to device payment). Zbornik radova sa naučnog skupa-Innovative Ideas in Science 2016 Conference (IIS 2016) (pp. 0-0). Baia Mare: -

 

 

Salapura, S., & Žlof, V. (2016). Measuring the quality of mobile payment service m:Pay. Zbornik radova sa naučnog skupa-MIPRO 2016 - 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, CTI konferencija (pp. 0-0). Opatija: -

 

 

Žlof, V., & Salapura, S. (2016). Mobile payment service m:Pay. Zbornik radova sa naučnog skupa-MIPRO 2016 - 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, CTI konferencija (pp. 0-0). Opatija: -

 

 

Salapura, S., & Vučić, D. (2015). Information systems of payment and payment acceptance by mobile devices - d2d payment (device to device payment). Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2015 - STED (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Bulatović, N., Salapura, S., & Ilić-Pavlović, S. (2015). COBIT 5 based audit programme for change management. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2015 - STED (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Salapura, S., & Vučić, D. (2013). WEB Application Security Risks and Vulnerabilities. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2013 - STED (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Vučić, D., & Salapura, S. (2013). Usage of Social Networks Services in banks in Serbia. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2013 (STED 2013) (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Salapura, S., & Vučić, D. (2012). Profile of Electronic Banking Users in Republike Srpska. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2012 - STED (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Vučić, D., & Salapura, S. (2012). Internet plaćanja u DinaCard sistemu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija InfoTech (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Salapura, S., & Bulatović, N. (2005). Error messages in SQL injection attack. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bankinfo (pp. 0-0). Palić: -

 

 

Bulatović, N., & Salapura, S. (2005). E-Banking risk management. Zbornik radova sa naučnog skupa-BankInfo (pp. 0-0). Palić: -

 

 

Salapura, S., & Bulatović, N. (2001). Zepter Komerc Bank system for e-banking services WePlat. Zbornik radova sa naučnog skupa-INFOTEH (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Salapura, S., & Bulatović, N. (1998). Telemarketing system GAPBInfo. Zbornik radova sa naučnog skupa-TELFOR 98 (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Salapura, S., & Bulatović, N. (1997). SB system for awakens service. Zbornik radova sa naučnog skupa-TELFOR 97 (pp. 0-0). Beograd: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Salapura, S. (2020). Arhitektura računara. Banja Luka: Univerzitet PIM.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Salapura, "IoT Based Smart Building Monitoring System", STED JOURNAL - Journal of Social and Technological Development, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

D. Vučić and S. Salapura, "E-Commerce in Dinacard System", Journal of Information Technology and Applications - JITA, vol. 3, no. 1, pp. 44-48, 2012.

 

 

S. Salapura, "Ocjena kvaliteta servisa elektronskog bankarstva u Republici Srpskoj", Anali poslovne ekonomije, vol. 1, no. 5, pp. 0-0, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Salapura and N. Kuduz, "Optimizacija potrošnje IoT uređaja izgrađenih na AVR arhitekturi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-STED, Trebinje, 2021.

 

 

S. Salapura, N. Kuduz and G. Mezeiova, "Securing can bus communication with symmetric key encryption", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX International Conference on Social and Technological Development - STED, Trebinje, 2020.

 

 

S. Salapura, "Building a Multitenant Data Hub System using Elastic Stack and Kafka for Uniform Data Representation", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIX Međunarodni neučno-stručni simpozijum "INFOTEH - JAHORINA 2020", Jahorina, 2020.

 

 

N. Kuduz and S. Salapura, "Building a Multitenant Data Hub System using Elastic Stack and Kafka for Uniform Data Representation", in Zbornik radova sa naučnog skupa-19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Jahorina, 2020.

 

 

S. Salapura and N. Kuduz, "Nadzor nivoa vodostaja rijeka upotrebom IoT", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju - STED, Trebinje, 2019.

 

 

N. Kuduz and S. Salapura, "Application of Elk Stack for Analysys and Visualization of Events From the IoT Network", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development, Trebinje, 2019.

 

 

B. Kozić-Rađenović and S. Salapura, "Retail Mobile Application Design", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10th EPIEM/ESTIEM Conference "Creating Value", Graz, 2018.

 

 

S. Salapura and D. Vučić, "Alternativni sistemi plaćanja mobilnim uređajima na lokaciji trgovca", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA, Jahorina, 2017.

 

 

S. Salapura and D. Vučić, "Mobile devices payments as alternative for small payments (device to device payment)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Innovative Ideas in Science 2016 Conference (IIS 2016), Baia Mare, 2016.

 

 

S. Salapura and V. Žlof, "Measuring the quality of mobile payment service m:Pay", in Zbornik radova sa naučnog skupa-MIPRO 2016 - 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, CTI konferencija, Opatija, 2016.

 

 

V. Žlof and S. Salapura, "Mobile payment service m:Pay", in Zbornik radova sa naučnog skupa-MIPRO 2016 - 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, CTI konferencija, Opatija, 2016.

 

 

S. Salapura and D. Vučić, "Information systems of payment and payment acceptance by mobile devices - d2d payment (device to device payment)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2015 - STED, Banja Luka, 2015.

 

 

N. Bulatović, S. Salapura and S. Ilić-Pavlović, "COBIT 5 based audit programme for change management", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2015 - STED, Banja Luka, 2015.

 

 

S. Salapura and D. Vučić, "WEB Application Security Risks and Vulnerabilities", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2013 - STED, Banja Luka, 2013.

 

 

D. Vučić and S. Salapura, "Usage of Social Networks Services in banks in Serbia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2013 (STED 2013), Banja Luka, 2013.

 

 

S. Salapura and D. Vučić, "Profile of Electronic Banking Users in Republike Srpska", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Social and Technological Development 2012 - STED, Banja Luka, 2012.

 

 

D. Vučić and S. Salapura, "Internet plaćanja u DinaCard sistemu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija InfoTech, Vrnjačka Banja, 2012.

 

 

S. Salapura and N. Bulatović, "Error messages in SQL injection attack", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bankinfo, Palić, 2005.

 

 

N. Bulatović and S. Salapura, "E-Banking risk management", in Zbornik radova sa naučnog skupa-BankInfo, Palić, 2005.

 

 

S. Salapura and N. Bulatović, "Zepter Komerc Bank system for e-banking services WePlat", in Zbornik radova sa naučnog skupa-INFOTEH, Vrnjačka Banja, 2001.

 

 

S. Salapura and N. Bulatović, "Telemarketing system GAPBInfo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-TELFOR 98, Beograd, 1998.

 

 

S. Salapura and N. Bulatović, "SB system for awakens service", in Zbornik radova sa naučnog skupa-TELFOR 97, Beograd, 1997.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Salapura, "Arhitektura računara", Banja Luka: Univerzitet PIM, 2020.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Salapura, Saša

Naziv časopisa

STED JOURNAL - Journal of Social and Technological Development

Naziv rada

IoT Based Smart Building Monitoring System

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Vučić, D; Salapura, Saša

Naziv časopisa

Journal of Information Technology and Applications - JITA

Naziv rada

E-Commerce in Dinacard System

Godina izdavanja

2012

Stranice

44-48

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Salapura, Saša

Naziv časopisa

Anali poslovne ekonomije

Naziv rada

Ocjena kvaliteta servisa elektronskog bankarstva u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Salapura, Saša; Kuduz, Nebojša

Naziv rada

Optimizacija potrošnje IoT uređaja izgrađenih na AVR arhitekturi

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

STED

Grad

Trebinje

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Kuduz, Nebojša; Mezeiova, Gabriela

Naziv rada

Securing can bus communication with symmetric key encryption

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

IX International Conference on Social and Technological Development - STED

Grad

Trebinje

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša

Naziv rada

Building a Multitenant Data Hub System using Elastic Stack and Kafka for Uniform Data Representation

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XIX Međunarodni neučno-stručni simpozijum "INFOTEH - JAHORINA 2020"

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kuduz, N; Salapura, Saša

Naziv rada

Building a Multitenant Data Hub System using Elastic Stack and Kafka for Uniform Data Representation

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

IEEE

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Kuduz, N

Naziv rada

Nadzor nivoa vodostaja rijeka upotrebom IoT

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju - STED

Grad

Trebinje

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kuduz, N; Salapura, Saša

Naziv rada

Application of Elk Stack for Analysys and Visualization of Events From the IoT Network

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

International Conference on Social and Technological Development

Grad

Trebinje

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozić-Rađenović, Biljana; Salapura, Saša

Naziv rada

Retail Mobile Application Design

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

10th EPIEM/ESTIEM Conference "Creating Value"

Grad

Graz

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Vučić, Dalibor

Naziv rada

Alternativni sistemi plaćanja mobilnim uređajima na lokaciji trgovca

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XVI Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Vučić, Dalibor

Naziv rada

Mobile devices payments as alternative for small payments (device to device payment)

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Innovative Ideas in Science 2016 Conference (IIS 2016)

Grad

Baia Mare

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Žlof, V

Naziv rada

Measuring the quality of mobile payment service m:Pay

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

MIPRO 2016 - 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, CTI konferencija

Grad

Opatija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Žlof, V; Salapura, Saša

Naziv rada

Mobile payment service m:Pay

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

MIPRO 2016 - 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, CTI konferencija

Grad

Opatija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Vučić, D

Naziv rada

Information systems of payment and payment acceptance by mobile devices - d2d payment (device to device payment)

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

International Conference on Social and Technological Development 2015 - STED

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bulatović, N; Salapura, Saša; Ilić-Pavlović, Sonja

Naziv rada

COBIT 5 based audit programme for change management

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

International Conference on Social and Technological Development 2015 - STED

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Vučić, D

Naziv rada

WEB Application Security Risks and Vulnerabilities

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

International Conference on Social and Technological Development 2013 - STED

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vučić, Dalibor; Salapura, Saša

Naziv rada

Usage of Social Networks Services in banks in Serbia

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

International Conference on Social and Technological Development 2013 (STED 2013)

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Vučić, D

Naziv rada

Profile of Electronic Banking Users in Republike Srpska

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

International Conference on Social and Technological Development 2012 - STED

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vučić, Dalibor; Salapura, Saša

Naziv rada

Internet plaćanja u DinaCard sistemu

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija InfoTech

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Bulatović, Nebojša

Naziv rada

Error messages in SQL injection attack

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

Bankinfo

Grad

Palić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bulatović, N; Salapura, Saša

Naziv rada

E-Banking risk management

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

BankInfo

Grad

Palić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Bulatović, N

Naziv rada

Zepter Komerc Bank system for e-banking services WePlat

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

INFOTEH

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Bulatović, N

Naziv rada

Telemarketing system GAPBInfo

Godina izdavanja

1998

Naziv konferencije

TELFOR 98

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salapura, Saša; Bulatović, N

Naziv rada

SB system for awakens service

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

TELFOR 97

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Salapura, Saša

Naslov

Arhitektura računara

Godina izdavanja

2020

Grad

Banja Luka

Izdavač

Univerzitet PIM

Tip

Udžbenik

 

ČLANSTVA