slika radnika


Mr BORIS MIKANOVIĆ

viši asistent

  • Saobraćajni fakultet
  • boris.r.mikanovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BORIS MIKANOVIĆ

 

Godina rođenja

1989

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar saobraćaja

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Boris (Rajko) Mikanović rođen je 08.08.1989. u Prijedoru. Osnovnu školu "Petar Kočić" u Prijedoru završava 2004. godine odličnim uspjehom. Paraleno sa osnovnim školovanjem završava kurs informatike i engleskog jezika, a Gimnaziju "Sveti Sava" završava 2008. godine odličnim uspjehom. Iste godine upisuje Saobraćajni fakultet u Doboju. Dodiplomske studije u trajanju od četiri godine, završava u roku sa prosječnom ocjenom tokom studija 8,39. Studije drugog ciklusa u trajanju od godinu dana - dva semestra upisuje školske 2012/2013 na prethodno pomenutom fakultetu. Položivši sve ispite predviđene nastavnim planom i programom ostvario je izuzetno visok prosjek ocjena od 9,88. Odbranio je završni rad 08.05.2014. godine sa najvećom mogućom ocjenom stekavši zvanje magistar saobraćaja.
Zaposlen je u punom radnom vremenu na stanici tehničkog pregleda vozila "ENEKS-M DOO" u Kozarcu kod Prijedora kao voditelj stanice od 2013. godine. Angažovan je kao član Komisije za usklađivanje republičkih i međuentiteskih autobuskih linija od 2017. godine. Na Saobraćajnom fakultetu Panevropskog univerziteta Apeiron je angažovan od školske godine 2015/16 prema ugovoru o dijelu.
Trenutno je angažovan kao asistent na sljedećim nastavnim predmetima: Transport putnika, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja i Vrednovanje i upravljanje projektima u saobraćaju. Od aprila 2018. godine izabran je u zvanje višeg asistenta.
Posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzor izdata od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, licencu za obavljanje poslova voditelja stanice tehničkog pregleda vozila i položio je stručni ispit za vještaka saobraćajne struke.
Voljan je za dalje usavršavanje, a želja mu je da postane univerzitetski profesor.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Saobraćajni fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Operativno planiranje pretovarnih procesa sa posebnim osvrtom na zatvoreno skladište

Datum završetka

08.05.2014

 

Obrazovna ustanova

Saobraćajni fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.07.2012

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Radović, D., & Mikanović, B. (2021). Uticaj saobraćajne signalizacije na ponašanje vozača. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja m.v. (pp. 0-0). Banja Luka: Saobraćajni fakultet Panevropskog univerziteta "Apeiron"

 

 

Vasiljević, M., & Mikanović, B. (2013). Uloga logističkih centara u konsolidaciji i kooperaciji tokova. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodni simpozijum Novi Horizonti 2013 (pp. 0-0). Doboj: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Radović and B. Mikanović, "Uticaj saobraćajne signalizacije na ponašanje vozača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja m.v., Banja Luka, 2021.

 

 

M. Vasiljević and B. Mikanović, "Uloga logističkih centara u konsolidaciji i kooperaciji tokova", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodni simpozijum Novi Horizonti 2013, Doboj, 2013.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Radović, D; Mikanović, Boris

Naziv rada

Uticaj saobraćajne signalizacije na ponašanje vozača

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja m.v.

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Saobraćajni fakultet Panevropskog univerziteta "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vasiljević, M; Mikanović, Boris

Naziv rada

Uloga logističkih centara u konsolidaciji i kooperaciji tokova

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

IV Međunarodni simpozijum Novi Horizonti 2013

Grad

Doboj

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA