slika radnika


Doc. dr IGOR DUGONJIĆ

docent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • igor.r.dugonjic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

IGOR DUGONJIĆ

 

Godina rođenja

1973

Mjesto rođenja

Kotor Varoš

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Igor Dugonjić je rođen 25. jula 1973. godine u Kotor Varošu, gdje je završio osnovnu školu, a srednju elektrotehničku školu u Banjaluci. Višu tehničku školu u Doboju je završio 2004. godine na Odsjeku za elektroniku i automatiku i stekao zvanje "inženjer elektrotehnike". Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta "Apeiron" i stekao zvanje "diplomirani informatičar". Magistarski rad je odbranio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2016. godine i stekao zvanje "magistar računarstva i informatike". Na Fakultetu informacionih tehnologija 2022. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom:" Istraživanje i implementacija alarmnih i bezbjednosnih mehanizama i pokretanja interventnih procedura kod uređaja za održavanje života" i stekao zvanje doktora nauka računarstva i informatike.
Bio je stalno angažovan kao viši metrolog za električne veličine u vazduhoplovnom zavodu "Orao", a nakon toga kao biomedicinski inženjer u međunarodnoj kompaniji Alpha Imaging. Trenutno radi u Univerzitetskom kliničkom centru RS kao stručni saradnik za planiranje i upravljanje medicinskim tehnologijama. U nastavnom procesu radi kao saradnik na Fakultetu informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta "Apeiron" od 2018. godine, gdje ima izbor u zvanje višeg asistenta na sljedećim predmetima: Niži programski jezici i programski prevodioci, Simulacije i simulacioni jezici i Konstruisanje i dizajn softvera.
Objavio je niz radova na međunarodnim skupovima i časopisima u zemlji i inostranstvu, od kojih su dva objavljena u časopisu Springer Nature. Prošao je veliki broj sertifikovanih obuka svjetski priznatih proizvođača softvera i opreme kao što su Microsoft, Shimadzu, Planmeca, Getinge, Foto Finder, Bausch and Lomb itd.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Istraživanje i inplementacija alarmnih i bezbjednosnih mehanizama i pokretanje interventnih procedura kod uređaja za održavanje života

Datum završetka

04.03.2022

 

Obrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Integracija heterogenih PASC (Picture Archive and Communication System) sistema u cilju podrške saradnji više zdravstvenih ustanova

Datum završetka

26.12.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

06.03.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA