slika radnika


Ma SUZANA PETKOVIĆ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • suzana.s.petkovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SUZANA PETKOVIĆ

 

Godina rođenja

1986

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicine 360 ECTS

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 14.09.1986.u Banja Luci.
Obrazovanje:
Školske 2001/2002 godine upisala srednju Medicinsku školu u Banjoj Luci smjer medicinska sestra tehničar
Školske 2005/2006 godine upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, te sam zvanje doktora medicine stekla 01.03.2012.godine sa prosječnim ocjenom 9.08
Septembra 2018.godine upisala III Ciklus studija na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, položila sve ispite sa prosečnom ocenom 10.0, u toku je izrada doktorske disertacije
Marta 2018.godine prošla edukaciju IOF DXA
Nagrade i priznanja:
Novembra 2019.godine prošla edukaciju iz oblasti muskuloskeletnog ultrazvuka, Sono Skils
U više navrata nagrađivana od strane dekana Medicinskog fakulteta za postignut uspjeh i visoku prosječnu ocjenu
02.11.2012.godine od Komore doktora medicine RS dobila povelju za najbolje rezultate postignute na studiju medicine
15.11.2012.godine proglašena za studenta generacije
Radno iskustvo:
Od 11.maja 2012.godine zaposlena na poslovima doktora medicine u ZZFMR "Dr Miroslav Zotović", (do februara 2014.godine na Odjeljenju IV - Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju angioloških pacijenata, protetičku rehabilitaciju i rehabilitaciju pacijenata sa posttraumatskim stanjima, a od februara 2014.godine na Odjeljenju V - Reumatološko odjeljenje)
25.jula 2020.godine položila specijalistički ispit sa ocenom 10 i stekla zvanje specijalista reumatologije
Strani jezici: Engleski, njemački, španski


OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

01.03.2012

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Prodanović B, P., Talić G, N., & Milekić J, A.(2017). Gojaznost: protektivni ili riziko faktor za nastanak patološke frakture. Reumatizam, 102-102.

 

 

Petković S, N., & Prodanović B, P.(2016). Uticaj provođenja fizikalne terapije kod pacijenata oboljelih od ankilozantnog spondilitisa. Mediterr J Rheumatol, 37-39.

 

 

Prodanović B, N., & Petković S, P.(2016). Uticaj dužine trajanja reumatoidnog arttritisa na funkcionalni oporavak pacijenta na bazičnoj antireumatskoj terapiji. Mediterr J Rheumatol, 29-36.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Petković S, N., & Prodanović B, P. (2016). Uticaj provođenja stacionarne fizikalne terapije na funkcionalni status oboljelih od ankilozantnog spondilitisa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 6. kongresa fizijatara sa međunarodnim učešćem (pp. 3-52). Banja Luka: Udruženje fizijatara Republike Srpske

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Petković S, P., & Nuždić N, K. (2017). Rezultati primjene kompleksne fizikalne terapije kod pacijentice sa dijabetesnom polineuropatijom. Banja Luka: Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske.

 

 

Milekić J, P., & Petković S, C. (2017). Korelacija između neregulisane šećerne bolesti i srčane insuficijencije, knjiga sažetaka i objevljenih radova u cjelini. Banja Luka: Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

P. Prodanović B, N. Talić G and A. Milekić J, "Gojaznost: protektivni ili riziko faktor za nastanak patološke frakture", Reumatizam, vol. 64, no. 1, pp. 102-102, 2017.

 

 

N. Petković S and P. Prodanović B, "Uticaj provođenja fizikalne terapije kod pacijenata oboljelih od ankilozantnog spondilitisa", Mediterr J Rheumatol, vol. 27, no. 3, pp. 37-39, 2016.

 

 

N. Prodanović B and P. Petković S, "Uticaj dužine trajanja reumatoidnog arttritisa na funkcionalni oporavak pacijenta na bazičnoj antireumatskoj terapiji", Mediterr J Rheumatol, vol. 27, no. 3, pp. 29-36, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

N. Petković S and P. Prodanović B, "Uticaj provođenja stacionarne fizikalne terapije na funkcionalni status oboljelih od ankilozantnog spondilitisa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 6. kongresa fizijatara sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2016.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

P. Petković S and K. Nuždić N, "Rezultati primjene kompleksne fizikalne terapije kod pacijentice sa dijabetesnom polineuropatijom", Banja Luka: Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, 2017.

 

 

P. Milekić J and C. Petković S, "Korelacija između neregulisane šećerne bolesti i srčane insuficijencije, knjiga sažetaka i objevljenih radova u cjelini", Banja Luka: Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Prodanović B, Petković S, Talić G, Novaković-Bursać S, Milekić J, Aksentić V.

Naziv časopisa

Reumatizam

Naziv rada

Gojaznost: protektivni ili riziko faktor za nastanak patološke frakture

Godina izdavanja

2017

Stranice

102-102

Godina_Vol_IEEE

64

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Petković S, Novaković-Bursać S, Prodanović B, Prodanović N

Naziv časopisa

Mediterr J Rheumatol

Naziv rada

Uticaj provođenja fizikalne terapije kod pacijenata oboljelih od ankilozantnog spondilitisa

Godina izdavanja

2016

Stranice

37-39

Godina_Vol_IEEE

27

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Prodanović B, Novaković-Bursać S, Petković S, Prodanović N

Naziv časopisa

Mediterr J Rheumatol

Naziv rada

Uticaj dužine trajanja reumatoidnog arttritisa na funkcionalni oporavak pacijenta na bazičnoj antireumatskoj terapiji

Godina izdavanja

2016

Stranice

29-36

Godina_Vol_IEEE

27

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Petković S, Novaković-Bursać S, Prodanović B, Prodanović N

Naziv rada

Uticaj provođenja stacionarne fizikalne terapije na funkcionalni status oboljelih od ankilozantnog spondilitisa

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova 6. kongresa fizijatara sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

3-52

Izdavač

Udruženje fizijatara Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Petković S, Prodanović B, Nuždić N, Kovačević Gašić Kajkut A, Pucar-Nikolic J

Naslov

Rezultati primjene kompleksne fizikalne terapije kod pacijentice sa dijabetesnom polineuropatijom

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske

Tip

Knjiga

 

Autori

Milekić J, Prodanović B, Petković S, Cegar A, Tomanić M.

Naslov

Korelacija između neregulisane šećerne bolesti i srčane insuficijencije, knjiga sažetaka i objevljenih radova u cjelini

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Imunologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Imunologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI