slika radnika


Ma SUZANA PETKOVIĆ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • suzana.s.petkovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SUZANA PETKOVIĆ

 

Godina rođenja

1986

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicine 360 ECTS

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 14.09.1986.u Banja Luci.
Obrazovanje:
Školske 2001/2002 godine upisala srednju Medicinsku školu u Banjoj Luci smjer medicinska sestra tehničar
Školske 2005/2006 godine upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, te sam zvanje doktora medicine stekla 01.03.2012.godine sa prosječnim ocjenom 9.08
Septembra 2018.godine upisala III Ciklus studija na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, položila sve ispite sa prosečnom ocenom 10.0, u toku je izrada doktorske disertacije
Marta 2018.godine prošla edukaciju IOF DXA
Nagrade i priznanja:
Novembra 2019.godine prošla edukaciju iz oblasti muskuloskeletnog ultrazvuka, Sono Skils
U više navrata nagrađivana od strane dekana Medicinskog fakulteta za postignut uspjeh i visoku prosječnu ocjenu
02.11.2012.godine od Komore doktora medicine RS dobila povelju za najbolje rezultate postignute na studiju medicine
15.11.2012.godine proglašena za studenta generacije
Radno iskustvo:
Od 11.maja 2012.godine zaposlena na poslovima doktora medicine u ZZFMR "Dr Miroslav Zotović", (do februara 2014.godine na Odjeljenju IV - Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju angioloških pacijenata, protetičku rehabilitaciju i rehabilitaciju pacijenata sa posttraumatskim stanjima, a od februara 2014.godine na Odjeljenju V - Reumatološko odjeljenje)
25.jula 2020.godine položila specijalistički ispit sa ocenom 10 i stekla zvanje specijalista reumatologije
Strani jezici: Engleski, njemački, španski


OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

01.03.2012

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA