slika radnika


Doc. dr IGOR GRUJIĆ

docent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • igor.r.grujic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

IGOR GRUJIĆ

 

Godina rođenja

1990

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Moje ime je Igor Grujić. Rođen sam 1.10.1990. godine u Banjoj Luci. Osnovnu i srednju školu sam završio u Banja Luci. Takođe, završio sam "Fakultet Informacionih tehnologija" na Panevropskom univerzitetu Apeiron Banja Luka gdje sam završio i master studije. Trenutno radim na izradi doktorske teze na temu "INTEGRISANI INFORMACIONI SISTEMI U PRAĆENJU EFIKASNOSTI PRIMJENE STANDARDA KVALITETA I BEZBJEDNOSTI U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA" na Panevropskom Univerzitetu Apeiron. Od 2014 godine zaposlen sam u Novoj Banci A.D. Banja Luka, te sam angažovan kao "Viši asistent" na Panevropskom univerzitetu Apeiron Banja Luka na predmetima "Poslovne aplikacije" i "Informatika i računarske tehnologije". Učestvovao sam na više konferencija i međunarodnih projekata. Neki od značajnijih su ITEO konferencija na Panevropskom univerzitetu Apeiron, "International scientific conference the power of knoweledge" u Kavali u Grčkoj, NUTRICON konferencija u Ohridu - Republika Sjeverna Makedonija, ICMED International conference on maritime education and development Durban - University of technology Južnoafrička republika, International Scientific and Practical Conference "Complex interaction of linguistic and graduating departments at a technical university" Moscow.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Integrisani informacioni sistemi u prećenju efikasnosti primjene standarda kvaliteta i bezbjednosti u proizvodnim preduzećima

Datum završetka

27.01.2023

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Projektovanje informacionih sistema na primjeru laboratorijskog informacionog sistema

Datum završetka

05.06.2015

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

26.09.2013

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Igor Grujić, B.(2023). Viewpoint of management about the application of integrated management systems in food companies. Journal of Hygienic Engineering and Design, 222-229.

 

 

Igor Grujić, B.(2023). Opportunities of ict support to management systems in food comparies in the Balkan countries. Journal of Hygienic Engineering and Design, 146-154.

 

 

Igor Grujić, S.(2022). Application of fuzzy logic for determination of optimal number of evaluators for descriptive sensory analysis. Journal of Hygienic Engineering and Design, 176-184.

 

 

Tomić, S., Drljača, D., & Grujić, I.(2019). Standard kvaliteta multimedijalnih sadržaja u elektronskom obrazovanju na primjeru visokog obrazovanja BiH. Knowledge international journal, 262-270.

 

 

Novaković, B., & Grujić, I.(2019). Application google solutions for evaluation efficiency and cost of application quality and food safety management system. XII Međunarodni naučni skup ,, Contemporary Materials, 190-200.

 

 

Lovrenović, M., Grujić, I., Gojković, V., & Grujić, R.(2016). Phusical activities of adolescents and the level of knoveledge on the impact of their diet on their overall health. Qualitty of Life, 17-23.

 

 

Lovrenović, M., Grujić, I., Grujić, R., & Gojković, V.(2015). The eating habits of men and women in adolescence. Qualitty of Life, 53-61.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Grujić Igor, L. (2023). Implementation of food safety regulations in the balkan countries. Zbornik radova sa naučnog skupa-Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress "Nutricon" (pp. 150-151). Ohrid: -

 

 

Grujić Igor, L. (2022). Opportunities of ICT support to management systems in food companies in the Balkan countries. Zbornik radova sa naučnog skupa-Food Quality and Safety Health and Nutrition Congress "Nutricon" (pp. 101-102). Ohrid: -

 

 

Grujić Igor, L. (2022). Viewpoint of management about the application of integrated management systems in food companies. Zbornik radova sa naučnog skupa-Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress "Nutricon" (pp. 217-218). Ohrid: -

 

 

Grujić Igor, L. (2022). Application of information technologies in food processing. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni materijali (pp. 75-76). -: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Igor Grujić, B. (2022). Spremnost preduzeća iz prehrambenog sektora za primjenu informacionih i komunikacionih tehnologija. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO (pp. 175-180). Banja Luka: Apeiron

 

 

Igor Grujić, M., & Radoslav Grujić, B. (2022). Stavovi menadžmenta i vlasnika preduzeća o primjeni sistema upravljanja u proizvodnim preduzećima mlinsko-pekarske industrije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija SANUS 2022 (pp. 397-408). Prijedor: -

 

 

Igor Grujić, M., & Radoslav Grujić, B. (2022). Podrška informacionih tehnologija impementaciji sistema upravljanja u preduzećima mlinsko-pekarske industrije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija SANUS 2022 (pp. 308-320). Prijedor: -

 

 

Grujić I, A. (2021). Fuzzy logic: quantification of language expressions in sensory analysis. Zbornik radova sa naučnog skupa-Международной научно-практической конференции «Комплексное взаимодействие лингвистических и выпускающих кафедр в техническом вузе (pp. 22-30). Moskva: МИИТ

 

 

Igor Grujić, S. (2021). Application of fuzzy logic for determination of optimal number of evaluators for descriptive sensory analysis Food Quality and Safety. Zbornik radova sa naučnog skupa-Health and Nutrition Congress "Nutricon" (pp. 136-137). Ohrid: -

 

 

Pržulj N., J., & Marković M., G. (2020). Grain filling period of winter barley. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI International scientific agriculture symposium "AGROSYM 2020" (pp. 0-0). -: -

 

 

Igor Grujić, .. (2020). Mogućnosti korištenja digitalnih tehnologija u poslovnom kontekstu tokom pandemije Covid-19. Zbornik radova sa naučnog skupa-X e- International scientific conference on economic development and standard of living EDASOL 2020 (pp. 36-37). Banja Luka: PEU Apeiron

 

 

Radoslav Grujić, S., & Igor Grujić, B. (2020). Analiza primjene propisa i standarda za sprečavanje prevara sa hranom u Bosni i Hercegovini.,". Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Međunarodni naučno-stručni skup ,,sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost (pp. 145-153). Kopaonik: -

 

 

Igor Grujić, M., & Darko Vujasinović, R. (2020). Upravljanje kontinuitetom poslovanja tokom pandemije covid-19 pomoću digitalnih tehnologija. Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International scientific conference COMETA 2020 (pp. 537-543). Istočno Sarajevo: COMETA

 

 

Grujić, I., Latinović, B., & Tomić, S. (2019). Izbor štampača i softverska podrška za 3D štampanje i 3D bio-štampanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za elektronsko obrazovanje ITEO 2019 (pp. 63-67). Banja Luka: PEU Apeiorn

 

 

Grujić, I., Latinović, B., & Novaković, B. (2019). 3D printing technologies: a novel possibilities of application in industrial production. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Međunarodni naučni skup "Savremeni materijali 2019 (pp. 203-218). Banja Luka: -

 

 

Blagojević, V., Grujić, I., & Božičković, R. (2017). Impact of characteristics of passive houses in Balkans countries in relation to Nordic countries. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peti naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem ,5.Juni Svjetski dan" (pp. 68-69). Bihać: Univerzitet u Bihaću

 

 

Grujić I., L. (2017). Performanse laboratorijskog informacionog sistema. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX međunarodni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje IteO 2017 (pp. 368-373). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Grujić R., B. (2011). Razvoj sistema sljedivost u preradi hrane. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 2nd International congress engineering, ecology and materijals in the processing industry (pp. 686-696). Jahorina: Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 

 

Grujić R., P. (2010). Informacione tehnologije kao logistička podrška naučno-istraživačkom radu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Il naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje (pp. 76-81). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Igor Grujić, V. (2021). The Possibility of Using Distance Learning During the Emergency. -: Springer Nature.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Igor Grujić, "Viewpoint of management about the application of integrated management systems in food companies", Journal of Hygienic Engineering and Design, vol. 42, no. 1, pp. 222-229, 2023.

 

 

B. Igor Grujić, "Opportunities of ict support to management systems in food comparies in the Balkan countries", Journal of Hygienic Engineering and Design, vol. 42, no. 1, pp. 146-154, 2023.

 

 

S. Igor Grujić, "Application of fuzzy logic for determination of optimal number of evaluators for descriptive sensory analysis", Journal of Hygienic Engineering and Design, vol. 39, no. 1, pp. 176-184, 2022.

 

 

S. Tomić, D. Drljača and I. Grujić, "Standard kvaliteta multimedijalnih sadržaja u elektronskom obrazovanju na primjeru visokog obrazovanja BiH", Knowledge international journal, vol. 34, no. 1, pp. 262-270, 2019.

 

 

B. Novaković and I. Grujić, "Application google solutions for evaluation efficiency and cost of application quality and food safety management system", XII Međunarodni naučni skup ,, Contemporary Materials, vol. 1, no. 1, pp. 190-200, 2019.

 

 

M. Lovrenović, I. Grujić, V. Gojković and R. Grujić, "Phusical activities of adolescents and the level of knoveledge on the impact of their diet on their overall health", Qualitty of Life, vol. 7, no. 1, pp. 17-23, 2016.

 

 

M. Lovrenović, I. Grujić, R. Grujić and V. Gojković, "The eating habits of men and women in adolescence", Qualitty of Life, vol. 6, no. 3, pp. 53-61, 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

L. Grujić Igor, "Implementation of food safety regulations in the balkan countries", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress "Nutricon", Ohrid, 2023.

 

 

L. Grujić Igor, "Opportunities of ICT support to management systems in food companies in the Balkan countries", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Food Quality and Safety Health and Nutrition Congress "Nutricon", Ohrid, 2022.

 

 

L. Grujić Igor, "Viewpoint of management about the application of integrated management systems in food companies", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress "Nutricon", Ohrid, 2022.

 

 

L. Grujić Igor, "Application of information technologies in food processing", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni materijali, -, 2022.

 

 

B. Igor Grujić, "Spremnost preduzeća iz prehrambenog sektora za primjenu informacionih i komunikacionih tehnologija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO, Banja Luka, 2022.

 

 

M. Igor Grujić and B. Radoslav Grujić, "Stavovi menadžmenta i vlasnika preduzeća o primjeni sistema upravljanja u proizvodnim preduzećima mlinsko-pekarske industrije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija SANUS 2022, Prijedor, 2022.

 

 

M. Igor Grujić and B. Radoslav Grujić, "Podrška informacionih tehnologija impementaciji sistema upravljanja u preduzećima mlinsko-pekarske industrije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija SANUS 2022, Prijedor, 2022.

 

 

A. Grujić I, "Fuzzy logic: quantification of language expressions in sensory analysis", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Международной научно-практической конференции «Комплексное взаимодействие лингвистических и выпускающих кафедр в техническом вузе, Moskva, 2021.

 

 

S. Igor Grujić, "Application of fuzzy logic for determination of optimal number of evaluators for descriptive sensory analysis Food Quality and Safety", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Health and Nutrition Congress "Nutricon", Ohrid, 2021.

 

 

J. Pržulj N. and G. Marković M., "Grain filling period of winter barley", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI International scientific agriculture symposium "AGROSYM 2020", -, 2020.

 

 

.. Igor Grujić, "Mogućnosti korištenja digitalnih tehnologija u poslovnom kontekstu tokom pandemije Covid-19", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X e- International scientific conference on economic development and standard of living EDASOL 2020, Banja Luka, 2020.

 

 

S. Radoslav Grujić and B. Igor Grujić, "Analiza primjene propisa i standarda za sprečavanje prevara sa hranom u Bosni i Hercegovini.,"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Međunarodni naučno-stručni skup ,,sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Kopaonik, 2020.

 

 

M. Igor Grujić and R. Darko Vujasinović, "Upravljanje kontinuitetom poslovanja tokom pandemije covid-19 pomoću digitalnih tehnologija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International scientific conference COMETA 2020, Istočno Sarajevo, 2020.

 

 

I. Grujić, B. Latinović and S. Tomić, "Izbor štampača i softverska podrška za 3D štampanje i 3D bio-štampanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za elektronsko obrazovanje ITEO 2019, Banja Luka, 2019.

 

 

I. Grujić, B. Latinović and B. Novaković, "3D printing technologies: a novel possibilities of application in industrial production", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Međunarodni naučni skup "Savremeni materijali 2019, Banja Luka, 2019.

 

 

V. Blagojević, I. Grujić and R. Božičković, "Impact of characteristics of passive houses in Balkans countries in relation to Nordic countries", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peti naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem ,5.Juni Svjetski dan", Bihać, 2017.

 

 

L. Grujić I., "Performanse laboratorijskog informacionog sistema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX međunarodni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje IteO 2017, Banja Luka, 2017.

 

 

B. Grujić R., "Razvoj sistema sljedivost u preradi hrane", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 2nd International congress engineering, ecology and materijals in the processing industry, Jahorina, 2011.

 

 

P. Grujić R., "Informacione tehnologije kao logistička podrška naučno-istraživačkom radu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Il naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje, Banja Luka, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

V. Igor Grujić, The Possibility of Using Distance Learning During the Emergency, -: Springer Nature, 2021.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Igor Grujić, Branko Latinović, Radoslav Grujić

Naziv časopisa

Journal of Hygienic Engineering and Design

Naziv rada

Viewpoint of management about the application of integrated management systems in food companies

Godina izdavanja

2023

Stranice

222-229

Godina_Vol_IEEE

42

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Igor Grujić, Branko Latinović, Radoslav Grujić

Naziv časopisa

Journal of Hygienic Engineering and Design

Naziv rada

Opportunities of ict support to management systems in food comparies in the Balkan countries

Godina izdavanja

2023

Stranice

146-154

Godina_Vol_IEEE

42

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Igor Grujić, Slavica Grujić, Božana Odžaković

Naziv časopisa

Journal of Hygienic Engineering and Design

Naziv rada

Application of fuzzy logic for determination of optimal number of evaluators for descriptive sensory analysis

Godina izdavanja

2022

Stranice

176-184

Godina_Vol_IEEE

39

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, S., Drljača, D., Grujić, I.

Naziv časopisa

Knowledge international journal

Naziv rada

Standard kvaliteta multimedijalnih sadržaja u elektronskom obrazovanju na primjeru visokog obrazovanja BiH

Godina izdavanja

2019

Stranice

262-270

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Novaković, B., Grujić, I.

Naziv časopisa

XII Međunarodni naučni skup ,, Contemporary Materials

Naziv rada

Application google solutions for evaluation efficiency and cost of application quality and food safety management system

Godina izdavanja

2019

Stranice

190-200

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lovrenović, M., Grujić, I.,Gojković, V., Grujić, R.

Naziv časopisa

Qualitty of Life

Naziv rada

Phusical activities of adolescents and the level of knoveledge on the impact of their diet on their overall health

Godina izdavanja

2016

Stranice

17-23

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lovrenović, M., Grujić, I., Grujić, R., Gojković, V.,

Naziv časopisa

Qualitty of Life

Naziv rada

The eating habits of men and women in adolescence

Godina izdavanja

2015

Stranice

53-61

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Grujić Igor, Latinović Branko, Grujić Slavica

Naziv rada

Implementation of food safety regulations in the balkan countries

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress "Nutricon"

Grad

Ohrid

Stranice

150-151

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić Igor, Latinović Branko, Grujić Radoslav

Naziv rada

Opportunities of ICT support to management systems in food companies in the Balkan countries

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Food Quality and Safety Health and Nutrition Congress "Nutricon"

Grad

Ohrid

Stranice

101-102

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić Igor, Latinović Branko, Grujić Radoslav

Naziv rada

Viewpoint of management about the application of integrated management systems in food companies

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress "Nutricon"

Grad

Ohrid

Stranice

217-218

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić Igor, Latinović Branko

Naziv rada

Application of information technologies in food processing

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Savremeni materijali

Grad

-

Stranice

75-76

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Igor Grujić, Branko Latinović

Naziv rada

Spremnost preduzeća iz prehrambenog sektora za primjenu informacionih i komunikacionih tehnologija

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

ITEO

Grad

Banja Luka

Stranice

175-180

Izdavač

Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Igor Grujić, Maja Mikić, Radoslav Grujić, Branko Latinović

Naziv rada

Stavovi menadžmenta i vlasnika preduzeća o primjeni sistema upravljanja u proizvodnim preduzećima mlinsko-pekarske industrije

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Naučna konferencija SANUS 2022

Grad

Prijedor

Stranice

397-408

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Igor Grujić, Maja Mikić, Radoslav Grujić, Branko Latinović

Naziv rada

Podrška informacionih tehnologija impementaciji sistema upravljanja u preduzećima mlinsko-pekarske industrije

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Naučna konferencija SANUS 2022

Grad

Prijedor

Stranice

308-320

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić I, Avramović Ž. Z.

Naziv rada

Fuzzy logic: quantification of language expressions in sensory analysis

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Международной научно-практической конференции «Комплексное взаимодействие лингвистических и выпускающих кафедр в техническом вузе

Grad

Moskva

Stranice

22-30

Izdavač

МИИТ

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Igor Grujić, Slavica Grujić, Božana Odžaković

Naziv rada

Application of fuzzy logic for determination of optimal number of evaluators for descriptive sensory analysis Food Quality and Safety

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Health and Nutrition Congress "Nutricon"

Grad

Ohrid

Stranice

136-137

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pržulj N., Janjić V., Marković M., Gojković Cvjetković V., Grujić I.

Naziv rada

Grain filling period of winter barley

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XI International scientific agriculture symposium "AGROSYM 2020"

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Igor Grujić,. Branko Latinović

Naziv rada

Mogućnosti korištenja digitalnih tehnologija u poslovnom kontekstu tokom pandemije Covid-19

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

X e- International scientific conference on economic development and standard of living EDASOL 2020

Grad

Banja Luka

Stranice

36-37

Izdavač

PEU Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radoslav Grujić, Slaviša Mojević, Igor Grujić, Brane Novaković

Naziv rada

Analiza primjene propisa i standarda za sprečavanje prevara sa hranom u Bosni i Hercegovini.,"

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

8. Međunarodni naučno-stručni skup ,,sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost

Grad

Kopaonik

Stranice

145-153

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Igor Grujić, Miroslav Petković, Darko Vujasinović, Ranka Gojković

Naziv rada

Upravljanje kontinuitetom poslovanja tokom pandemije covid-19 pomoću digitalnih tehnologija

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

5th International scientific conference COMETA 2020

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

537-543

Izdavač

COMETA

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić, I., Latinović, B., Tomić, S.

Naziv rada

Izbor štampača i softverska podrška za 3D štampanje i 3D bio-štampanje

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za elektronsko obrazovanje ITEO 2019

Grad

Banja Luka

Stranice

63-67

Izdavač

PEU Apeiorn

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić, I., Latinović, B., Novaković, B.

Naziv rada

3D printing technologies: a novel possibilities of application in industrial production

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XII Međunarodni naučni skup "Savremeni materijali 2019

Grad

Banja Luka

Stranice

203-218

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Blagojević, V., Grujić, I., Božičković, R.

Naziv rada

Impact of characteristics of passive houses in Balkans countries in relation to Nordic countries

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Peti naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem ,5.Juni Svjetski dan"

Grad

Bihać

Stranice

68-69

Izdavač

Univerzitet u Bihaću

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić I., Latinović, B.

Naziv rada

Performanse laboratorijskog informacionog sistema

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

IX međunarodni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje IteO 2017

Grad

Banja Luka

Stranice

368-373

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić R., Bošković G., Grujić I.

Naziv rada

Razvoj sistema sljedivost u preradi hrane

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Zbornik radova 2nd International congress engineering, ecology and materijals in the processing industry

Grad

Jahorina

Stranice

686-696

Izdavač

Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić R., Pandžić I., Grujić I.

Naziv rada

Informacione tehnologije kao logistička podrška naučno-istraživačkom radu

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Zbornik radova Il naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

76-81

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Igor Grujić, Vladimir Domazet, Zoran Ž. Avramović

Naslov

The Possibility of Using Distance Learning During the Emergency

Godina izdavanja

2021

Grad

-

Izdavač

Springer Nature

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Poslovne aplikacije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Informatika i računarske tehnologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Poslovne aplikacije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Informatika i računarske tehnologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI