slika radnika


Prof. dr SVETLANA LAZIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • svetlana.t.lazic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SVETLANA LAZIĆ

 

Godina rođenja

1970

Mjesto rođenja

Novi Sad

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pedagoških nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Završila je Pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je magistrirala i doktorirala. Radno iskustvo je sticala kao televizijski novinar i u Pokrajinskom ombudsmanu, gde je radila na zaštiti, primeni i unapređivanju dečjih prava.
Zaposlena je kao profesor strukovnih studija u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Republika Srbija, gde predaje predmete iz oblasti pedagoških nauka, sa posebnim osvrtom na rani uzrast. Godine 2020 je izabrana za vanrednog profesora na Fakultetu sportskih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron". Zadužena je za nastavni predmet Pedagogija sporta i vježbanja koji predaje na svim obrazovnim smerovima fakulteta.
Sarađuje sa Savetom Evrope, urednik je, prevodilac i autor njihovih publikacija. Učestvuje u širenju koncepta demokratije, ljudskih prava, vladavine prava i zakona i obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava (EDC/HRE) u predškolskim i školskim ustanovama. Objavljuje radove u domaćim i inostranim časopisima.

Oblasti interesovanja:
-Razvoj dece do 3 godine;
-Dečja prava;
-Zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
-Inkluzivno i interkulturalno obrazovanje.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Značaj televizijskog obrazovnog programa za profesionalni razvoj nastavnika osnovne škole

Datum završetka

17.01.2011

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Pedagoške mogućnosti ombudsmana u sprečavanju porodičnog seksualnog zlostavljanja djece

Datum završetka

15.03.2008

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

15.06.1994

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Perić, D., Lazić, S., & Matović, M.(2021). Popular Music in Young People's Social and Cultural Values Formation. Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, 0-0.

 

 

Lazić, S., Matović, M., & i Vuković, S.(2021). Dalkroz metoda: elementi integracije muzike i pokreta. Vaspitanje i obrazovanje, 103-112.

 

 

Lazić, S.(2021). Porodična pedagogija. Pedagoška stvarnost, 217-221.

 

 

Lazić, S., Colić, V., & Janković, M.(2020). Play in Direct Practice in Preschools of Vojvodina. Croatian Journal of Education, 1057-1080.

 

 

Lazić, S., Matović, M., & Velišek-Braško, O.(2019). Integracija pokreta u metodičkim aktivnostima studenata - budućih vaspitača. TimsActa, 27-36.

 

 

Velišek-Braško, O., Lazić, S., & Matović, M.(2019). Aktivnosti budućih vaspitača - od metodičkog do integrisanog delovanja. Pedagoška stvarnost, 0-0.

 

 

Matović, M., & Lazić, S.(2018). Multimodalno čitanje muzike. Komunikacija i kultura online, 159-173.

 

 

Lazić, S., & Perić, D.(2018). Uticaj izborne nastave i nacionalne pripadnosti učenika srednjih škola AP Vojvodine na poznavanje ljudskih prava. Pedagogija, 577-589.

 

 

Lazić, S., & Matović, M.(2018). Obrazovanje za demokratsko građanstvo i obrazovanje za ljudska prava (EDC/HRE) u fizičkom vaspitanju. Sportske nauke i zdravlje, 72-76.

 

 

Matović, M., & Lazić, S.(2018). Primena muzike u praktičnom radu studenata budućih vaspitača. Krugovi detinjstva, 138-147.

 

 

Lazić, S., & Matović, M.(2018). Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE) in Physical Education. Sports Science and Health, 72-76.

 

 

Lazić, S.(2017). Developmental neuroscience in the function of sensory and perceptual development of children. Sports Science and Health, 63-68.

 

 

Lazić, S., & Colić, V.(2017). Kontekstne dimenzije u jaslama viđene očima budućih vaspitača. Nastava i vaspitanje, 129-142.

 

 

Lazić, S.(2017). Incest kroz istoriju porodice i društva. Krugovi detinjstva, 6-17.

 

 

Lazić, S., & Perić, D.(2017). Koliko učenici srednjih škola poznaju prava nacionalnih manjina. Pedagogija, 155-165.

 

 

Lazić, S.(2017). Razvojna neuronauka u funkciji senzornog i perceptivnog razvoja dece. Sportske nauke i zdravlje, 63-68.

 

 

Lazić, S.(2016). Sistem obrazovanja u zaštiti dece od porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja. Norma, 239-252.

 

 

Lazić, S.(2015). Građanski aktivizam i dečja ljudska prava u vrtiću. Pedagoška stvarnost, 453-461.

 

 

Lazić, S., & Saveski, Z.(2015). Savjetovalište za obitelj kao put ka kvalitetnom roditeljstvu u kontekstu informalnog i neformalnog obrazovanja. Život i škola, 135-143.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Klemenović, J., & Lazić, S. (2019). Children's Rights in The System of Preschool Education in Serbia. Zbornik radova sa naučnog skupa-Human Rights Protection of The Right's of The Child "30 Years After The Adoption of The Convention on The Rights of The Child" (pp. 221-238). Novi Sad: Institute of Criminological and Sociological Research

 

 

Lazić, S., Matović, M., & Perić, D. (2019). Predictors of female sexuality in modern music. Zbornik radova sa naučnog skupa-In Modern society's diverse challenges (pp. 21-35). Hamburg: -

 

 

Colić, V., Lazić, S., Ulić, J., Janković, M., & Galić, M. (2018). Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćenje dečje igre. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 1-74). Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

 

 

Milošević, B., & Lazić, S. (2017). Masmedijska vizuelizacija nastavnih sadržaja i informalno obrazovanje dece. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja (pp. 269-278). Užice: Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Matović, M., Lazić, S., & Radovanović, T. (2022). Music in movement: dalcroze method in serbian preschool educational system - two studies perspective. Hamburg: Robert Celec (ed.), Contemporary Issues in Education.

 

 

Lazić, S., Matović, M., & Perić, D. (2020). Predictors of female sexuality in modern music. Hamburg: In Modern society's diverse challenges.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Lazić, S. (2022). Pedagogija i didaktika u sportu i vežbanju. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Lazić, S., & Popov, S. (2022). Opšta pedagogija. Udžbenik sa testovima znanja. Novi Sad: CNTI Novi Sad.

 

 

Lazić, S., Matović, M., & Janković, M. (2021). Euritmija i holistički razvoj deteta: dometi i ograničenja. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad.

 

 

Lazić, S., & Popov, S. (2019). Opšta pedagogija. Novi Sad: CNTI Novi Sad.

 

 

Colić, V., & Lazić, S. (2018). 1,2,3... kreni. Priručnik za obuku za rad sa decom ranog uzrasta. Bačka Palanka: Udruženje medicinskih sestara predškolskih ustanova južno-bačkog regiona, Bačka Palanka.

 

 

Colić, V., Lazić, S., Ulić, J., & Janković, M. (2018). Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćeje dečje igre. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad.

 

 

Lazić, S., & Popov, S. (2015). Pedagogija. Novi Sad: CNTI Novi Sad.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Perić, S. Lazić and M. Matović, "Popular Music in Young People's Social and Cultural Values Formation", Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, vol. 36, no. 3, pp. 0-0, 2021.

 

 

S. Lazić, M. Matović and S. i Vuković, "Dalkroz metoda: elementi integracije muzike i pokreta", Vaspitanje i obrazovanje, vol. 66, no. 2, pp. 103-112, 2021.

 

 

S. Lazić, "Porodična pedagogija", Pedagoška stvarnost, vol. 67, no. 2, pp. 217-221, 2021.

 

 

S. Lazić, V. Colić and M. Janković, "Play in Direct Practice in Preschools of Vojvodina", Croatian Journal of Education, vol. 22, no. 4, pp. 1057-1080, 2020.

 

 

S. Lazić, M. Matović and O. Velišek-Braško, "Integracija pokreta u metodičkim aktivnostima studenata - budućih vaspitača", TimsActa, vol. 13, no. 1, pp. 27-36, 2019.

 

 

O. Velišek-Braško, S. Lazić and M. Matović, "Aktivnosti budućih vaspitača - od metodičkog do integrisanog delovanja", Pedagoška stvarnost, vol. 70, no. 2, pp. 0-0, 2019.

 

 

M. Matović and S. Lazić, "Multimodalno čitanje muzike", Komunikacija i kultura online, vol. 9, no. 9, pp. 159-173, 2018.

 

 

S. Lazić and D. Perić, "Uticaj izborne nastave i nacionalne pripadnosti učenika srednjih škola AP Vojvodine na poznavanje ljudskih prava", Pedagogija, vol. 73, no. 4, pp. 577-589, 2018.

 

 

S. Lazić and M. Matović, "Obrazovanje za demokratsko građanstvo i obrazovanje za ljudska prava (EDC/HRE) u fizičkom vaspitanju", Sportske nauke i zdravlje, vol. 8, no. 1, pp. 72-76, 2018.

 

 

M. Matović and S. Lazić, "Primena muzike u praktičnom radu studenata budućih vaspitača", Krugovi detinjstva, vol. 6, no. 2, pp. 138-147, 2018.

 

 

S. Lazić and M. Matović, "Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE) in Physical Education", Sports Science and Health, vol. 8, no. 1, pp. 72-76, 2018.

 

 

S. Lazić, "Developmental neuroscience in the function of sensory and perceptual development of children", Sports Science and Health, vol. 7, no. 1, pp. 63-68, 2017.

 

 

S. Lazić and V. Colić, "Kontekstne dimenzije u jaslama viđene očima budućih vaspitača", Nastava i vaspitanje, vol. 66, no. 1, pp. 129-142, 2017.

 

 

S. Lazić, "Incest kroz istoriju porodice i društva", Krugovi detinjstva, vol. 5, no. 1, pp. 6-17, 2017.

 

 

S. Lazić and D. Perić, "Koliko učenici srednjih škola poznaju prava nacionalnih manjina", Pedagogija, vol. 72, no. 2, pp. 155-165, 2017.

 

 

S. Lazić, "Razvojna neuronauka u funkciji senzornog i perceptivnog razvoja dece", Sportske nauke i zdravlje, vol. 7, no. 1, pp. 63-68, 2017.

 

 

S. Lazić, "Sistem obrazovanja u zaštiti dece od porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja", Norma, vol. 21, no. 2, pp. 239-252, 2016.

 

 

S. Lazić, "Građanski aktivizam i dečja ljudska prava u vrtiću", Pedagoška stvarnost, vol. 61, no. 3, pp. 453-461, 2015.

 

 

S. Lazić and Z. Saveski, "Savjetovalište za obitelj kao put ka kvalitetnom roditeljstvu u kontekstu informalnog i neformalnog obrazovanja", Život i škola, vol. 61, no. 1, pp. 135-143, 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Klemenović and S. Lazić, "Children's Rights in The System of Preschool Education in Serbia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Human Rights Protection of The Right's of The Child "30 Years After The Adoption of The Convention on The Rights of The Child", Novi Sad, 2019.

 

 

S. Lazić, M. Matović and D. Perić, "Predictors of female sexuality in modern music", in Zbornik radova sa naučnog skupa-In Modern society's diverse challenges, Hamburg, 2019.

 

 

V. Colić, S. Lazić, J. Ulić, M. Janković and M. Galić, "Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćenje dečje igre", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Novi Sad, 2018.

 

 

B. Milošević and S. Lazić, "Masmedijska vizuelizacija nastavnih sadržaja i informalno obrazovanje dece", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, Užice, 2017.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

M. Matović, S. Lazić and T. Radovanović, Music in movement: dalcroze method in serbian preschool educational system - two studies perspective, Hamburg: Robert Celec (ed.), Contemporary Issues in Education, 2022.

 

 

S. Lazić, M. Matović and D. Perić, Predictors of female sexuality in modern music, Hamburg: In Modern society's diverse challenges, 2020.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Lazić, "Pedagogija i didaktika u sportu i vežbanju", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2022.

 

 

S. Lazić and S. Popov, "Opšta pedagogija. Udžbenik sa testovima znanja", Novi Sad: CNTI Novi Sad, 2022.

 

 

S. Lazić, M. Matović and M. Janković, "Euritmija i holistički razvoj deteta: dometi i ograničenja", Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, 2021.

 

 

S. Lazić and S. Popov, "Opšta pedagogija", Novi Sad: CNTI Novi Sad, 2019.

 

 

V. Colić and S. Lazić, "1,2,3... kreni. Priručnik za obuku za rad sa decom ranog uzrasta", Bačka Palanka: Udruženje medicinskih sestara predškolskih ustanova južno-bačkog regiona, Bačka Palanka, 2018.

 

 

V. Colić, S. Lazić, J. Ulić and M. Janković, "Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćeje dečje igre", Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, 2018.

 

 

S. Lazić and S. Popov, "Pedagogija", Novi Sad: CNTI Novi Sad, 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Perić, D., Lazić, S., Matović, M.

Naziv časopisa

Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja

Naziv rada

Popular Music in Young People's Social and Cultural Values Formation

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

36

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić, S., Matović, M., i Vuković, S.

Naziv časopisa

Vaspitanje i obrazovanje

Naziv rada

Dalkroz metoda: elementi integracije muzike i pokreta

Godina izdavanja

2021

Stranice

103-112

Godina_Vol_IEEE

66

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lazić, S.

Naziv časopisa

Pedagoška stvarnost

Naziv rada

Porodična pedagogija

Godina izdavanja

2021

Stranice

217-221

Godina_Vol_IEEE

67

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lazić, S., Colić, V., Janković, M.

Naziv časopisa

Croatian Journal of Education

Naziv rada

Play in Direct Practice in Preschools of Vojvodina

Godina izdavanja

2020

Stranice

1057-1080

Godina_Vol_IEEE

22

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić, Svetlana; Matović, M; Velišek-Braško, O

Naziv časopisa

TimsActa

Naziv rada

Integracija pokreta u metodičkim aktivnostima studenata - budućih vaspitača

Godina izdavanja

2019

Stranice

27-36

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Velišek-Braško, O; Lazić, Svetlana; Matović, M

Naziv časopisa

Pedagoška stvarnost

Naziv rada

Aktivnosti budućih vaspitača - od metodičkog do integrisanog delovanja

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

70

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Matović, M; Lazić, Svetlana

Naziv časopisa

Komunikacija i kultura online

Naziv rada

Multimodalno čitanje muzike

Godina izdavanja

2018

Stranice

159-173

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lazić, Svetlana; Perić, D

Naziv časopisa

Pedagogija

Naziv rada

Uticaj izborne nastave i nacionalne pripadnosti učenika srednjih škola AP Vojvodine na poznavanje ljudskih prava

Godina izdavanja

2018

Stranice

577-589

Godina_Vol_IEEE

73

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lazić, Svetlana; Matović, M

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Obrazovanje za demokratsko građanstvo i obrazovanje za ljudska prava (EDC/HRE) u fizičkom vaspitanju

Godina izdavanja

2018

Stranice

72-76

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Matović, M, Lazić, S.

Naziv časopisa

Krugovi detinjstva

Naziv rada

Primena muzike u praktičnom radu studenata budućih vaspitača

Godina izdavanja

2018

Stranice

138-147

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lazić, S., Matović, M.

Naziv časopisa

Sports Science and Health

Naziv rada

Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE) in Physical Education

Godina izdavanja

2018

Stranice

72-76

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić, S.

Naziv časopisa

Sports Science and Health

Naziv rada

Developmental neuroscience in the function of sensory and perceptual development of children

Godina izdavanja

2017

Stranice

63-68

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić, Svetlana; Colić, V

Naziv časopisa

Nastava i vaspitanje

Naziv rada

Kontekstne dimenzije u jaslama viđene očima budućih vaspitača

Godina izdavanja

2017

Stranice

129-142

Godina_Vol_IEEE

66

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lazić, S.

Naziv časopisa

Krugovi detinjstva

Naziv rada

Incest kroz istoriju porodice i društva

Godina izdavanja

2017

Stranice

6-17

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lazić, Svetlana; Perić, D

Naziv časopisa

Pedagogija

Naziv rada

Koliko učenici srednjih škola poznaju prava nacionalnih manjina

Godina izdavanja

2017

Stranice

155-165

Godina_Vol_IEEE

72

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lazić, Svetlana

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Razvojna neuronauka u funkciji senzornog i perceptivnog razvoja dece

Godina izdavanja

2017

Stranice

63-68

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lazić, Svetlana

Naziv časopisa

Norma

Naziv rada

Sistem obrazovanja u zaštiti dece od porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja

Godina izdavanja

2016

Stranice

239-252

Godina_Vol_IEEE

21

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lazić, Svetlana

Naziv časopisa

Pedagoška stvarnost

Naziv rada

Građanski aktivizam i dečja ljudska prava u vrtiću

Godina izdavanja

2015

Stranice

453-461

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lazić, Svetlana; Saveski, Z

Naziv časopisa

Život i škola

Naziv rada

Savjetovalište za obitelj kao put ka kvalitetnom roditeljstvu u kontekstu informalnog i neformalnog obrazovanja

Godina izdavanja

2015

Stranice

135-143

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Klemenović, J; Lazić, Svetlana

Naziv rada

Children's Rights in The System of Preschool Education in Serbia

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Human Rights Protection of The Right's of The Child "30 Years After The Adoption of The Convention on The Rights of The Child"

Grad

Novi Sad

Stranice

221-238

Izdavač

Institute of Criminological and Sociological Research

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, Svetlana; Matović, M; Perić, D

Naziv rada

Predictors of female sexuality in modern music

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

In Modern society's diverse challenges

Grad

Hamburg

Stranice

21-35

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Colić, V; Lazić, Svetlana; Ulić, J; Janković, M; Galić, M

Naziv rada

Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćenje dečje igre

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

-

Grad

Novi Sad

Stranice

1-74

Izdavač

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Milošević, B; Lazić, Svetlana

Naziv rada

Masmedijska vizuelizacija nastavnih sadržaja i informalno obrazovanje dece

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja

Grad

Užice

Stranice

269-278

Izdavač

Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Matović, M., Lazić, S., Radovanović, T.

Naslov

Music in movement: dalcroze method in serbian preschool educational system - two studies perspective

Godina izdavanja

2022

Grad

Hamburg

Izdavač

Robert Celec (ed.), Contemporary Issues in Education

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić, S., Matović, M., Perić, D.

Naslov

Predictors of female sexuality in modern music

Godina izdavanja

2020

Grad

Hamburg

Izdavač

In Modern society's diverse challenges

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Lazić, Svetlana

Naslov

Pedagogija i didaktika u sportu i vežbanju

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Lazić, Svetlana; Popov, Slobodan

Naslov

Opšta pedagogija. Udžbenik sa testovima znanja

Godina izdavanja

2022

Grad

Novi Sad

Izdavač

CNTI Novi Sad

Tip

Udžbenik

 

Autori

Lazić, Svetlana; Matović, Mirjana; Janković, Milenko

Naslov

Euritmija i holistički razvoj deteta: dometi i ograničenja

Godina izdavanja

2021

Grad

Novi Sad

Izdavač

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Tip

Udžbenik

 

Autori

Lazić, Svetlana; Popov, Slobodan

Naslov

Opšta pedagogija

Godina izdavanja

2019

Grad

Novi Sad

Izdavač

CNTI Novi Sad

Tip

Udžbenik

 

Autori

Colić, Vesna; Lazić, Svetlana

Naslov

1,2,3... kreni. Priručnik za obuku za rad sa decom ranog uzrasta

Godina izdavanja

2018

Grad

Bačka Palanka

Izdavač

Udruženje medicinskih sestara predškolskih ustanova južno-bačkog regiona, Bačka Palanka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Colić, Vesna; Lazić, Svetlana; Ulić, Jovanka; Janković, Milenko; Galić Maja

Naslov

Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćeje dečje igre

Godina izdavanja

2018

Grad

Novi Sad

Izdavač

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Tip

Udžbenik

 

Autori

Lazić, Svetlana; Popov, Slobodan

Naslov

Pedagogija

Godina izdavanja

2015

Grad

Novi Sad

Izdavač

CNTI Novi Sad

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Savremena pedagogija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Didaktički sistemi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Pedagogija sporta i vježbanja sa osnovama didaktike

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Savremena pedagogija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Didaktički sistemi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Pedagogija sporta i vježbanja sa osnovama didaktike

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA