slika radnika


Doc. dr JEFTO DŽINO

docent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • jefto.m.dzino@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JEFTO DŽINO

 

Godina rođenja

1966

Mjesto rođenja

Sarajevo

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

JEFTO DŽINO, doktor nauka računarstva i informatike - u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici, docent. Rođen 1966. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
Master studije je zavrišo na Metropolitan univerzitetu, Fakultet za informacione tehnologije, Beograd, smjer: informacioni sistemi u zvanju: master inženjer informacionih tehnologija, 2011 godine.
Doktorirao je 2021. godine na Panevropskom Univerzitet Apeiron, Fakultet za informacione tehnologije, Banja Luka i stekao zvanje doktora nauka računarstva i informatike u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici.
Profesionalno se bavi informacionim sistemima, kako kroz rad tako i kroz akademsku praksu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj poslovne inteligencije u ingormacionom sistemu za procjenu kvaliteta inplementacije projekata u institucijama BiH

Datum završetka

28.05.2021

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Univerzitet Metropolitan u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u dvogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Efekti primjene elektronskog poslovanja u javnoj upravi Republike Srpske

Datum završetka

27.12.2011

 

Obrazovna ustanova

Univerzitet za poslovne studije

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Trogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

24.07.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Džino, J., Džino., S., & & Injac, D.(2023). Analysis of public administration, effects and impact of digitalization and interoperability in public administration. JITA - Journal of Information Technology and Applications, 48-53.

 

 

Džino, J., & Džino., S.(2023). Digitalization of public administration in Bosnia and Herzegovina with a special focus on the field of it staff management and ICT infrastructure management. STED Journal, 25-43.

 

 

Radivojević, D., Džino, J., Radivojević, M., & & Džino, S.(2022). Offering services based on data warehouse as a new trend in the work of Public Administration. STED Journal, 21-28.

 

 

Džino, J., Latinović, B., & & Avramović, Z.(2021). Making Decisions in Monitoring by Using Decision-Making Method, Knowledge Bases and New IT Solutions. JITA - Journal of Information Technology and Applications Banja Luka, 33-43.

 

 

Džino, J., Latinović, B., Đuračković, Ž., & & Džino, S.(2021). Selection of the most acceptable tool for Business Intelligence for work in Public administration. STED Journal, 47-56.

 

 

Džino, J., Tepšić, M., Jovović, J., & & Radivojević, M.(2019). Decision making in construction companies based on knowledge bases and new technological solutions. GE-International Journal of Management Research - Association of Academic Researchers and Faculties (AARF), 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Džino, J., Džino, S., & i Injac, D. (2022). Analysis, relationship and value of user real, internet and digital identity and use value of digital identity. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova ITeO 2022 (pp. 155-164). Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON

 

 

Džino, J., Džino, S., Saravolac, V., & &. Injac, D. (2021). Improving performance of standardization and modeling of business processes in Public Administration. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova ITeO 2021 (pp. 226-236). Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON

 

 

Džino, J., Latinović, B., & Džino, S. (2021). Data warehouse and use of Business Intelligence in Public administration in assessing the quality of Project implementation. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Univerziteta "Union-Nikola Tesla" Beograd (pp. 291-307). Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla"

 

 

Džino, J., Latinović, B., & i Avramović, Z. (2020). Poslovna inteligencija u informacionim sistemima javne uprave i procjene kvaliteta implementacije projekta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova ITeO 2020 (pp. 110-123). Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Džino, J., Džino, S., Efendić, M., Ejubović, M., Injac, D., Kremenović, M., Novalić, S., Pondro, A., & i Suljić-Čauš, D. (2013). Priručnik za fasilitaciju. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

J. Džino, S. Džino. and D. & Injac, "Analysis of public administration, effects and impact of digitalization and interoperability in public administration", JITA - Journal of Information Technology and Applications, vol. 13, no. 1, pp. 48-53, 2023.

 

 

J. Džino and S. Džino., "Digitalization of public administration in Bosnia and Herzegovina with a special focus on the field of it staff management and ICT infrastructure management", STED Journal, vol. 5, no. 1, pp. 25-43, 2023.

 

 

D. Radivojević, J. Džino, M. Radivojević and S. & Džino, "Offering services based on data warehouse as a new trend in the work of Public Administration", STED Journal, vol. 4, no. 2, pp. 21-28, 2022.

 

 

J. Džino, B. Latinović and Z. & Avramović, "Making Decisions in Monitoring by Using Decision-Making Method, Knowledge Bases and New IT Solutions", JITA - Journal of Information Technology and Applications Banja Luka, vol. 11, no. 1, pp. 33-43, 2021.

 

 

J. Džino, B. Latinović, Ž. Đuračković and S. & Džino, "Selection of the most acceptable tool for Business Intelligence for work in Public administration", STED Journal, vol. 3, no. 1, pp. 47-56, 2021.

 

 

J. Džino, M. Tepšić, J. Jovović and M. & Radivojević, "Decision making in construction companies based on knowledge bases and new technological solutions", GE-International Journal of Management Research - Association of Academic Researchers and Faculties (AARF), vol. 7, no. 6, pp. 0-0, 2019.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Džino, S. Džino and D. i Injac, "Analysis, relationship and value of user real, internet and digital identity and use value of digital identity", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova ITeO 2022, Banja Luka, 2022.

 

 

J. Džino, S. Džino, V. Saravolac and D. &. Injac, "Improving performance of standardization and modeling of business processes in Public Administration", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova ITeO 2021, Banja Luka, 2021.

 

 

J. Džino, B. Latinović and S. Džino, "Data warehouse and use of Business Intelligence in Public administration in assessing the quality of Project implementation", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Univerziteta "Union-Nikola Tesla" Beograd, Beograd, 2021.

 

 

J. Džino, B. Latinović and Z. i Avramović, "Poslovna inteligencija u informacionim sistemima javne uprave i procjene kvaliteta implementacije projekta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova ITeO 2020, Banja Luka, 2020.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

J. Džino, S. Džino, M. Efendić, M. Ejubović, D. Injac, M. Kremenović, S. Novalić, A. Pondro and D. i Suljić-Čauš, "Priručnik za fasilitaciju", Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Džino, J., Džino., S., & Injac, D.

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Applications

Naziv rada

Analysis of public administration, effects and impact of digitalization and interoperability in public administration

Godina izdavanja

2023

Stranice

48-53

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Džino, J., Džino., S.

Naziv časopisa

STED Journal

Naziv rada

Digitalization of public administration in Bosnia and Herzegovina with a special focus on the field of it staff management and ICT infrastructure management

Godina izdavanja

2023

Stranice

25-43

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Radivojević, D., Džino, J., Radivojević, M., & Džino, S.

Naziv časopisa

STED Journal

Naziv rada

Offering services based on data warehouse as a new trend in the work of Public Administration

Godina izdavanja

2022

Stranice

21-28

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Džino, J., Latinović, B., & Avramović, Z.

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Applications Banja Luka

Naziv rada

Making Decisions in Monitoring by Using Decision-Making Method, Knowledge Bases and New IT Solutions

Godina izdavanja

2021

Stranice

33-43

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Džino, J., Latinović, B., Đuračković, Ž., & Džino, S.

Naziv časopisa

STED Journal

Naziv rada

Selection of the most acceptable tool for Business Intelligence for work in Public administration

Godina izdavanja

2021

Stranice

47-56

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Džino, J., Tepšić, M., Jovović, J., & Radivojević, M.

Naziv časopisa

GE-International Journal of Management Research - Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

Naziv rada

Decision making in construction companies based on knowledge bases and new technological solutions

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Džino, J., Džino, S., i Injac, D.

Naziv rada

Analysis, relationship and value of user real, internet and digital identity and use value of digital identity

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Zbornik radova ITeO 2022

Grad

Banja Luka

Stranice

155-164

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Džino, J., Džino, S., Saravolac, V., &. Injac, D.

Naziv rada

Improving performance of standardization and modeling of business processes in Public Administration

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova ITeO 2021

Grad

Banja Luka

Stranice

226-236

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Džino, J., Latinović, B., Džino, S. & Saravolac, V.

Naziv rada

Data warehouse and use of Business Intelligence in Public administration in assessing the quality of Project implementation

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova Univerziteta "Union-Nikola Tesla" Beograd

Grad

Beograd

Stranice

291-307

Izdavač

Univerzitet "Union-Nikola Tesla"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Džino, J., Latinović, B., i Avramović, Z.

Naziv rada

Poslovna inteligencija u informacionim sistemima javne uprave i procjene kvaliteta implementacije projekta

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Zbornik radova ITeO 2020

Grad

Banja Luka

Stranice

110-123

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Džino, J., Džino, S., Efendić, M., Ejubović, M., Injac, D., Kremenović, M., Novalić, S., Pondro, A., i Suljić-Čauš, D.

Naslov

Priručnik za fasilitaciju

Godina izdavanja

2013

Grad

Sarajevo

Izdavač

Friedrich-Ebert-Stiftung

Tip

Vodič

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Poslovna inteligencija (Business Intelligence)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Poslovna inteligencija (Business Intelligence)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI