slika radnika


Prof. dr PREDRAG ILIĆ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • predrag.b.ilic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

PREDRAG ILIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Bileća

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz interdisciplinarne oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Predrag Ilić je rođen 29. septembra 1979. godine. Diplomirao je ekologiju i zaštitu životne sredine (1998. godine), magistrirao (2005) i doktorirao (2009) u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija).
Trenutno je zaposlen kao direktor JNU Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka. Izabran je u zvanje naučni savjetnik iz ekologije i zaštite životne sredine. Ima 17 godina iskustva u oblasti zaštite životne sredine, radeći kao stručni saradnik (2004-2005), rukovodilac zavoda za ekologiju (2004-2007), izvršni direktor Instituta (2006-2007) i direktor Instituta (2007 - danas).
Angažovan je kao redovni profesor iz uže naučne oblasti zaštita životne sredine na Panevropskom univerzitetu Apeiron (predmeti: Analiza, kontrola i zaštita vazduha, Osnove zaštite životne sredine i Socijalna ekologija).
Ima veliko iskustvo u oblasti zaštite životne sredine, otpadnih voda, hemikalija, upravljanja otpadom, zaštite vazduha itd. Do sada je njegovo radno iskustvo bilo fokusirano na različite oblasti interesovanja. Objavio je više od 150 naučnih i stručnih radova i tri knjige od kojih je 17 na Clarivate listi (7 sa IF preko 3), sa 414 citata i h-indeksom 10 (20.5.2021).


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Kvalitet vazduha i istraživanje uticaja aerozagađenja u funkciji zaštite i unapređenja životne sredine u Banja Luci

Datum završetka

08.12.2009

 

Obrazovna ustanova

Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Akvatične makrofite kao biološki resursi u kontroli zagađenja kanalske mreže Dunav-Tisa-Dunav (DTD)

Datum završetka

20.07.2005

 

Obrazovna ustanova

Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.07.2003

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Ilić, P., Božić, J., & Ilić, Z.(2017). Sindrom bolesne zgrade. Medici.com, 16-17.

 

 

Ilić, P., Vujčić, S., Lolić, S., Bojić, M., Novaković, M., Karaman, M., & Matavulj, M.(2013). Invasive zoopathogenic mastigomycotina in Republika Srpska, Serbia and neighboring countries with special reference to Aphanomyces astaci. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 341-354.

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., & Pavlović, S.(2013). Analysis of the amount of communal waste. TTEM-Technics Technologies Education Management Journal, 1-12.

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., & Prokić-Cvetković, R.(2012). Testing the toughness of polypropylene filled with glass powder. Contemporary Materials, 116-122.

 

 

Ilić, P., Preradović, L., Marković, S., & Janjuš, Z.(2011). Meteorological Parameters and Pollution Caused by Sulfur Dioxide and Their Influence on Construction Materials and Heritage. FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ) SER.: ELEC. ENERG, 9-20.

 

 

Ilić, P., Lammel, G., Klánová, J., Erić, L., Kohoutek, J., & Kovacić, J.(2011). Sources of organochlorine pesticides in air in an urban Mediterranean environment: Volatilisation from soil. J. Environ. Monit. (JEM), 3358-3364.

 

 

Ilić, P., Lammel, G., Klánová, J., Kohoutek, J., Gasić, B., Kovacić, I., Lakić, N., & Radić, R.(2010). Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales - I. Levels and variabilities. Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier, 5015-5021.

 

 

Ilić, P., Lammel, G., Klánová, J., Gasić, B., Kovacić, I., MacLeod, M., Scheringer, M., Pajović, A., Breivik, K., & Hungerbühler, K.(2010). Quantification of sources of PCBs to the atmosphere in urban areas: A comparison of cities in North America, Western Europe and former Yugoslavia. Environmental Pollution, Oxford, Elsevier, 3230-3235.

 

 

Ilić, P., Lammel, G., Klánová, J., Kohoutek, J., Gasić, B., Kovacić, I., & Škrdlíková, L.(2010). Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales - II. Mass size distributions and gas-particle partitioning. Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier, 5022-5027.

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., & Miletić, P.(2010). Changes in Mechanical and Rheological Properties of Recycled Thermoplastics. Quality of Life (Banja Luka), 61-71.

 

 

Ilić, P., Marković, S., Račić, M., & Janjuš, Z.(2010). Komunalna buka i zagađenje vazduha u urbanom dijelu Banja Luka. Skup IV: Zbornik radova II Simpozijuma biologa RS i I Simpozijum ekologa RS, 13-31.

 

 

Ilić, P., Marković, S., & Janjuš, Z.(2010). Istorijat i izvori zagađenja vazduha. Skup 4: Zbornik radova II Simpozijuma biologa RS i I Simpozijum ekologa RS, 32-42.

 

 

Ilić, P., & Preradović, L.(2009). Simulation of pollution, i.e. modelling levels of nitrogen dioxide and meteorological parameters.. grkg/Humankybernetik, 146-150.

 

 

Ilić, P., Tepić, S., & Erić, L.(2007). Deponija komunalnog otpada kao izvor zagađenja i uticaj na ljudsko zdravlje. MATERIA SOCIO MEDICA, Journal of the society of social medicine-Public health of B&H, 50-52.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ilić, P., Šobot-Pešić, Ž., Stevanović-Čarapina, H., Nešković-Markić, D., & Ljiljana;Bjelić, D. (2016). Analiza percepcije neprijatnih mirisa sa banjalučke deponije. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić (pp. 575-581). Teslić: -

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Bogdanić, D., Pavlović, S., & Čeraklija, S. (2015). Generatori buke u opštini Kotor Varoš. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing (pp. 270-276). -: -

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Ćetojević, V., Pavlović, S., & Čeraklija, S. (2015). Uticaj buke saobraćaja na životnu sredinu grada Banja Luka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing (pp. 264-269). -: -

 

 

Ilić, P., Ilić, S., & Janjuš, Z. (2014). Zaštita vazduha u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Međunarodno savjetovanje "Rizik i bezbednosni inženjering" (pp. 183-188). Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u NS

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., & Arsenović, B. (2014). Procjena produkcije komunalnog otpada na području grada Doboja. Zbornik radova sa naučnog skupa-27. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING '14, Beograd (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Ilić, P., & Babić, A. (2014). Značaj i uloga plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Bezbednosni inženjering, Novi Sad (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Ilić, P., & Janjuš, Z. (2013). Analiza rezultata ispitivanja tvrdoće recikliranog termoplasta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive" (pp. 0-0). Banja Luka: JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Maksimović, T., & Lolić, S. (2013). Sezonska distribucija teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) kod Phragmites communis TRIN., na području ribnjaka Bardača. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive" (pp. 0-0). Banja Luka: JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Ilić, S., Mitrić, V., & Skejović-Hurić, N. (2013). Inventar dioksina i furana u skladu sa odredbama Stokholmske konvencije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive" (pp. 0-0). Banja Luka: JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Ilić, S., & Maksimović, T. (2013). Fitoremedijacija: zelena tehnologija za tretman zagađenih lokaliteta teškim metalima u akvatičnim ekosistemima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesta međunarodna naučna konferencija "Savremeni metali" (pp. 0-0). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Ilić, P., & Ilić, S. (2013). Globalni trend u ekotehnolgiji-komnostiranje organske frakcije komunalnog otpada. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesta međunarodna naučna konferencija "Savremeni metali" (pp. 0-0). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Ilić, P., Ilić, S., Aničić, D., & Aničić, M. (2012). Hemijski lizing kao savremen model u primjeni hemikalija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012" (pp. 0-0). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Ilić, P., Ilić, S., Aničić, D., & Janjuš, Z. (2012). Integralni sistem upravljanja otpadom, kao jedan od preduslova za ekološko upravljanje otpadnim materijalima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012" (pp. 0-0). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., Prokić-Cvetković, R., Pavlović, P., & Arsenović, B. (2012). Analiza rezultata savojne čvrstoće polipropilena punjenom staklenim prahom. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012" (pp. 0-0). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., & Arsenović, B. (2012). Promjena zatezne i smicajne čvrstoće recikliranih termoplasta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012" (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., & Prokić-Cvetković, R. (2011). Promjena čvrstoće smicanja polipropilena punjenog staklenim prahom. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Savremeni materijali" (pp. 0-0). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Ilić, P., Ilić, S., & Janjuš, Z. (2011). Zaštita životne sredine i održivi razvoj, kao osnov za poboljšanje kvaliteta životne sredine lokalne zajednice. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (pp. 492-497). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., & Ilić, S. (2011). Uticaj i efekti kreozotnog ulja na životnu sredinu i mere za smanjenje i kontrolu rizika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (pp. 498-502). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., & Paleksić, V. (2011). Profesionalni rizik u proizvodnji električne energije u Hidroelektranama na Vrbasu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (pp. 253-258). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., & Prokić-Cvetković, R. (2011). Changes voltage compaction polyproylene filled with glass powder. Zbornik radova sa naučnog skupa-10 Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011 (pp. 0-0). Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., & Prokić-Cvetković, R. (2011). Ispitivanje puzanjem polipropilena punjenog staklenim prahom. Zbornik radova sa naučnog skupa-24. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Ilić, P., Preradović, L., Dejanović, R., Marković, S., & Janjuš, Z. (2010). Upotreba faktorske analize pri monitoringu zagađenja vazduha i meteorološkim parametrima. Zbornik radova sa naučnog skupa-54. konferencija za ETRAN (pp. 0-0). Donji Milanovac: -

 

 

Ilić, P., Preradović, L., Marković, S., & Janjuš, Z. (2010). Funkcionalne zavisnosti zagađenja vazduha i azotdioksida - mogućnost primjene data mining-a. Zbornik radova sa naučnog skupa-54. Konferencija za ETRAN (pp. 0-0). Donji Milanovac: -

 

 

Ilić, P., Preradović, L., Dejanovic, R., Marković, S., & Janjuš, Z. (2010). Modelovanje zagađenja vazduha lebdećim česticama do 10 mikro metara sa meteorološkim parametrima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Infofest - XVII festival informatičkih dostignuća (pp. 289-297). Budva: -

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., & Prokić-Cvetković, R. (2010). Promjena savojne čvrstoće polipropilena punjenog staklenim prahom. Zbornik radova sa naučnog skupa-23. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING (pp. 0-0). -: -

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., Mitrović, N., Milošević, M., Jovović, A., & Prokić-Cvetković, R. (2010). Analysis of hardness properties for polypropylene specimens with the addition of glass powder. Zbornik radova sa naučnog skupa-Twelfth Annual Conference "YUCOMAT 2010", Herceg Novi, Montenegro (pp. 163-163). Herceg Novi, Montenegro: Institute of Technical Sciences of the Serbian Academz of Sciences & Arts, Belgrade, Serbia

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., & Jovović, A. (2010). Postupak storniranja otpadnog stakla. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Savremeni materijali" (pp. 727-738). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., & Tepić, S. (2009). Zakonski propisi koji regulišu oblast zaštite vazduha u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka (pp. 0-0). Banja Luka: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Međunarodno udruženje naučnih radnika-AIS

 

 

Ilić, P., Marković, S., & Janjuš, Z. (2009). Zagađivanje vazduha i uticaj ekosisteme i vegetaciju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka (pp. 0-0). Banja Luka: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Međunarodno udruženje naučnih radnika-AIS

 

 

Ilić, P., Markovic, S., Račić-Milišić, S., & Erić, L. (2009). Teški metali u životnoj sredini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka (pp. 0-0). Banja Luka: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Međunarodno udruženje naučnih radnika-AIS

 

 

Ilić, P., & Janjuš, Z. (2009). Primjer procjene količine polimernog otpada. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI, Banja Luka (pp. 365-370). Banja Luka: Mašinski fakultet, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., & Jovović, A. (2009). Analize količina komunalnog otpada regiona Banja Luka - Republika Srpska. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing 2009. (pp. 0-0). Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., Petrović, A., & Jovović, A. (2009). Prijedlog upravljanja otpadnim papirom. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo

 

 

Ilić, P., Marković, S., Račuć-Milišić, S., & Erić, L. (2009). Zaštita na radu pri upotrebi pesticida. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine" (pp. 151-156). Banja Luka: Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Matavulj, M., & Lolić, S. (2009). Saprotrofna aktivnost kao pokazatelj kvaliteta vode akumulacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine" (pp. 265-277). Banja Luka: Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Maksimović, T., Lolić, S., & Lubarda B;, I. (2009). Sadržaj teških metala u vodi na podruičju ribnjaka Bardača. Tematski zbornik-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine" (pp. 339-344). Banja Luka: Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., & Janjuš, Z. (2009). Primjer procjene količine tekstilnog otpada. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine" (pp. 533-540). Banja Luka: Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Marković, S., Janjuš, Z., & Erić, L. (2009). Vazduh kao životna sredina i prirodni resurs. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine" (pp. 561-567). Banja Luka: Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Marković, S., Janjuš, Z., & Račić-Milišić, S. (2009). Značaj i uloga vegetacija u zaštiti od zagađenja vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine" (pp. 569-573). Banja Luka: Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Erić, L., Račić-Milišić, S., & Marković, S. (2009). Ispitivanje prisustva RAN (policikličnih aromatskih ugljovodonika) u zemljištu usljed uticaja naftne industrije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine" (pp. 841-846). Banja Luka: Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Vojinović-Miloradov, M., Marković, S., Janjuš, Z., & A;, P. (2009). Simulation of pollution levels of nitrogen oxides in a typical urban area of Banja Luka - Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-The 2nd international WeBIOPATR workshop-particulate matter: research and management (pp. 0-0). Mećavnik, Mokra Gora: -

 

 

Ilić, P., Marković, S., & Janjuš, Z. (2009). Zakonodavstvo Evropske unije u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka (pp. 287-290). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Marković, S., & Janjuš, Z. (2009). Životna sredina, održivi razvoj i kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka (pp. 291-295). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Pajević, S., Maksimović, T., & Matavulj, M. (2008). Uloga akvatičnih makrofita u monitoringu i akumulaciji makronutrijenta (N, P, K) i natrijuma (Na) na lokalitetima banatske dionice kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD). Zbornik radova sa naučnog skupa-Skup II (pp. 191-199). Banja Luka: Prirodno-matematički fakultet Banja Luka

 

 

Ilić, P., & Maksimović, T. (2008). Bioakumulacija teških metala kao pokazatelj potencijala bioremedijacije voednih biljaka na području ribnjaka Bardača. Zbornik radova sa naučnog skupa-37. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda (pp. 0-0). Matruška Banja: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda i Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

 

 

Ilić, P., & Janjuš, Z. (2008). Procjena stanja polimernog otpada banjalučke regije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka (pp. 281-285). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Kojović, J., Pavlović, M., Đurić, V., Đaković-Trninić, S., & paleksić, V. (2008). Pušenje i respiratorni simptomi školske djece. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka (pp. 324-332). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., & Janjuš, Z. (2008). Promjena mehaničkih osobina recikliranog polietilena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Savremeni materijali", Banja Luka (pp. 463-469). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

 

Ilić, P., & Janjuš, Z. (2008). Promjena žilavosti recikliranog termoplasta. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo

 

 

Ilić, P., & Pajović, A. (2008). Metode praćenja aerozagađenja, sa posebnim osvrtom na direktive Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka (pp. 273-280). Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., & Janjuš, Z. (2008). Procjena kvaliteta vazduha sa aspekta prisustva sumpordioksida. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka (pp. 281-290). Banja Luka: Institut ekologije, zaštite i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Malbašić, R., & Veljko, R. (2008). Uslovi skladištenja otrova koji djeluju u obliku gasa u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka (pp. 855-859). Banja Luka: Institut ekologije, zaštite i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., & Janjuš, Z. (2008). Doprinos proizvodnje i primjene ekološki prihvaljivih proizvoda smanjenju otpada u urbanim sredinama. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka (pp. 507-512). Banja Luka: Institut ekologije, zaštite i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., & Preradović, L. (2008). Metode statističke obrade pojedinih parametara kvaliteta vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka (pp. 313-325). Banja Luka: Institut ekologije, zaštite i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Tepić, S., Račić-Milišić, S., & L;, T. (2008). Prisustvo lebdećih čestica do 10 nano metara na lokalitetu Centar u Banjoj Luci. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara (pp. 0-0). Tara: Srpsko hemijsko društvo, Beograd

 

 

Ilić, P., Tepić, S., Tubin, B., Račić-Milišić, S., & Erić, L. (2008). Pregled osnovnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine u Republici Srpskoj i propisa članica Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Tara: Srpsko hemijsko društvo, Beograd

 

 

Ilić, P., Račić-Milišić, S., Tepić, s., Erić, L., & Tubin, B. (2008). Svinjogojske farme kao alternativni izvori ekoloških energetskih goriva. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara (pp. 0-0). Tara: Srpsko hemijsko društvo, Beograd

 

 

Ilić, P., Erić, L., Tepić, S., Račić-Milišić, S., & Tubin, B. (2008). Prisustvo NO2 i NOx na lokalitetu Centar u Banjoj Luci. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara (pp. 0-0). Tara: Srpsko hemijsko društvo, Beograd

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., & Stojanović, L. (2008). Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Lakić, N., Tubin, B., & Janjuš, Z. (2008). Praćenje sumpordioksida na lokalitetu Centar u Banjoj Luci. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Pajović, A., & Radić, R. (2008). Uticaj stabilnosti vazduha na pojavu smoga. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Stojanović, L., Vojinovič-Miloradov, M., Vujić, G., & Jakšić, B. (2008). Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Tubin, B., Tepić, S., Erić, L., & Račić-Milišić, S. (2007). Uticaj površinske eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu i mjere zaštite životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV naulno-stručno savjetovanje u oblasti rudarstva sa međunarodnim učešćem "Nove tehnologije i dostignuća u rudarstvu i geologiji" (pp. 76-85). Trebinje: Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i matelurške struke Republike Srpske, Bijeljina

 

 

Ilić, P., Pajević, S., Maksimović, T., Matavulj, M., & Tepić, S. (2007). Uloga akvatičnih makrofita u fitoremedijaciji teških metala. Zbornik radova sa naučnog skupa-36. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda (pp. 113-118). Tara: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda i Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

 

 

Ilić, P., Maksimović, T., & Stanković, Ž. (2007). Bioakumulacija Mn, Cd i Pb u vodenim makrofitima na području ribnjaka Bardača. Zbornik radova sa naučnog skupa-36. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda (pp. 131-136). Tara: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda i Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

 

 

Ilić, P., Pajević, S., Maksimović, T., & Matavulj, M. (2007). Specifičnost vrste Hydrocharis morsus-ranae u akumulaciji nutrijenata. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG, Banja Junaković, Apatin (pp. 17-17). Apatin: Društvo za fiziologiju biljaka SCG i Institut za pesticide i zaštitu životne sredine

 

 

Ilić, P., & Kojović, J. (2006). Medicinski aspekti i mogućnosti procjene rizika aerozagađenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje" (pp. 19-29). Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Kojović, K., Tepić, S., & Erić, L. (2006). Prvi podaci o radu automatske stancie za prađenje kvaliteta vazduha u Banjoj Luci. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje" (pp. 133-140). Banja Luka: Institu zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Tepić, S., & Erić, L. (2006). Analiza kvaliteta vazduha u sklopu procjene uticaja na životnu sredinu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje" (pp. 237-243). Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., & Tepić, S. (2006). Pregled alergenih vrsta biljaka na području opštine Bileća kao izvora aerozagađenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje" (pp. 251-260). Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

 

 

Ilić, P., Pajević, S., Matavulj, M., Maksimović, T., & Tepić, S. (2006). Koncentracije nekih makronutrijenata i Na u tkivu vrste Ceratophyllum demersum na području Bačke. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 94-97). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Pajević, S., Matavulj, M., Tepić, S., & Maksimović, T. (2006). Specifičnost akvatičnih makrofita u akumulaciji teških metala. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 89-93). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Erić, L., & Tepić, S. (2006). Dioksini u životnoj sredini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 178-181). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., & Tepić, S. (2006). Pregled alergijskih biljaka u ljekovitoj flori NP "Sutjeska". Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Gazdovanje šumskih ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja" (pp. 163-169). Jahorina-Tjentište: -

 

 

Ilić, P., Pajević, S., & Tepić, S. (2006). The content of heavy metals in tissue of Ceratophyllum demersum L. from Danube-Tisza-Danube canal in Banat region of Vojvodina (Serbia and Montenegro). Zbornik radova sa naučnog skupa-36th International Conference of IAD (pp. 362-365). Vienna, Austria: Austrian Committee DanubeResearch / IAD

 

 

Ilić, P., Pajević, S., Matavulj, M., Borišev, M., & Krstić, B. (2006). Macrophytic nutrient and heavy metal accumulation ability as a parameter of pollutant remediation in aquatic ecosystems. Zbornik radova sa naučnog skupa-36th International Conference of IAD (pp. 382-387). Vienna, Austria: Austrian Committee DanubeResearch / IAD

 

 

Ilić, P., Anačkov, G., Igić, R., Boža, P., & Vukov, D. (2004). Flora okoline Bileće (BiH), taksonomska i floristička analiza. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi simpozijum ekologa Republike Crnge Gore, Tivat, Crna Gora (pp. 52-52). Tivat, Crna Gora: 0-0

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Ilić, P. (2015). Zagađenje i kontrola kvaliteta vazduha u funkciji zaštite životne sredine. Banja Luka: Nezavisni univerzitet.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

P. Ilić, J. Božić and Z. Ilić, "Sindrom bolesne zgrade", Medici.com, vol. 0, no. 0, pp. 16-17, 2017.

 

 

P. Ilić, S. Vujčić, S. Lolić, M. Bojić, M. Novaković, M. Karaman and M. Matavulj, "Invasive zoopathogenic mastigomycotina in Republika Srpska, Serbia and neighboring countries with special reference to Aphanomyces astaci", Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, vol. 124, no. 0, pp. 341-354, 2013.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović and S. Pavlović, "Analysis of the amount of communal waste", TTEM-Technics Technologies Education Management Journal, vol. 7, no. 1, pp. 1-12, 2013.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović and R. Prokić-Cvetković, "Testing the toughness of polypropylene filled with glass powder", Contemporary Materials, vol. 0, no. 0, pp. 116-122, 2012.

 

 

P. Ilić, L. Preradović, S. Marković and Z. Janjuš, "Meteorological Parameters and Pollution Caused by Sulfur Dioxide and Their Influence on Construction Materials and Heritage", FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ) SER.: ELEC. ENERG, vol. 24, no. 1, pp. 9-20, 2011.

 

 

P. Ilić, G. Lammel, J. Klánová, L. Erić, J. Kohoutek and J. Kovacić, "Sources of organochlorine pesticides in air in an urban Mediterranean environment: Volatilisation from soil", J. Environ. Monit. (JEM), vol. 13, no. 0, pp. 3358-3364, 2011.

 

 

P. Ilić, G. Lammel, J. Klánová, J. Kohoutek, B. Gasić, I. Kovacić, N. Lakić and R. Radić, "Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales - I. Levels and variabilities", Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier, vol. 44, no. 38, pp. 5015-5021, 2010.

 

 

P. Ilić, G. Lammel, J. Klánová, B. Gasić, I. Kovacić, M. MacLeod, M. Scheringer, A. Pajović, K. Breivik and K. Hungerbühler, "Quantification of sources of PCBs to the atmosphere in urban areas: A comparison of cities in North America, Western Europe and former Yugoslavia", Environmental Pollution, Oxford, Elsevier, vol. 158, no. 10, pp. 3230-3235, 2010.

 

 

P. Ilić, G. Lammel, J. Klánová, J. Kohoutek, B. Gasić, I. Kovacić and L. Škrdlíková, "Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales - II. Mass size distributions and gas-particle partitioning", Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier, vol. 44, no. 38, pp. 5022-5027, 2010.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš and P. Miletić, "Changes in Mechanical and Rheological Properties of Recycled Thermoplastics", Quality of Life (Banja Luka), vol. 1, no. 1, pp. 61-71, 2010.

 

 

P. Ilić, S. Marković, M. Račić and Z. Janjuš, "Komunalna buka i zagađenje vazduha u urbanom dijelu Banja Luka", Skup IV: Zbornik radova II Simpozijuma biologa RS i I Simpozijum ekologa RS, vol. 0, no. 0, pp. 13-31, 2010.

 

 

P. Ilić, S. Marković and Z. Janjuš, "Istorijat i izvori zagađenja vazduha", Skup 4: Zbornik radova II Simpozijuma biologa RS i I Simpozijum ekologa RS, vol. 0, no. 0, pp. 32-42, 2010.

 

 

P. Ilić and L. Preradović, "Simulation of pollution, i.e. modelling levels of nitrogen dioxide and meteorological parameters.", grkg/Humankybernetik, vol. 50, no. 3, pp. 146-150, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Tepić and L. Erić, "Deponija komunalnog otpada kao izvor zagađenja i uticaj na ljudsko zdravlje", MATERIA SOCIO MEDICA, Journal of the society of social medicine-Public health of B&H, vol. 19, no. 1, pp. 50-52, 2007.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

P. Ilić, Ž. Šobot-Pešić, H. Stevanović-Čarapina, D. Nešković-Markić and D. Ljiljana;Bjelić, "Analiza percepcije neprijatnih mirisa sa banjalučke deponije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić, Teslić, 2016.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, D. Bogdanić, S. Pavlović and S. Čeraklija, "Generatori buke u opštini Kotor Varoš", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing, -, 2015.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, V. Ćetojević, S. Pavlović and S. Čeraklija, "Uticaj buke saobraćaja na životnu sredinu grada Banja Luka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing, -, 2015.

 

 

P. Ilić, S. Ilić and Z. Janjuš, "Zaštita vazduha u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Međunarodno savjetovanje "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik, 2014.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović and B. Arsenović, "Procjena produkcije komunalnog otpada na području grada Doboja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-27. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING '14, Beograd, Beograd, 2014.

 

 

P. Ilić and A. Babić, "Značaj i uloga plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Bezbednosni inženjering, Novi Sad, Novi Sad, 2014.

 

 

P. Ilić and Z. Janjuš, "Analiza rezultata ispitivanja tvrdoće recikliranog termoplasta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive", Banja Luka, 2013.

 

 

P. Ilić, T. Maksimović and S. Lolić, "Sezonska distribucija teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) kod Phragmites communis TRIN., na području ribnjaka Bardača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive", Banja Luka, 2013.

 

 

P. Ilić, S. Ilić, V. Mitrić and N. Skejović-Hurić, "Inventar dioksina i furana u skladu sa odredbama Stokholmske konvencije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive", Banja Luka, 2013.

 

 

P. Ilić, S. Ilić and T. Maksimović, "Fitoremedijacija: zelena tehnologija za tretman zagađenih lokaliteta teškim metalima u akvatičnim ekosistemima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesta međunarodna naučna konferencija "Savremeni metali", Banja Luka, 2013.

 

 

P. Ilić and S. Ilić, "Globalni trend u ekotehnolgiji-komnostiranje organske frakcije komunalnog otpada", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesta međunarodna naučna konferencija "Savremeni metali", Banja Luka, 2013.

 

 

P. Ilić, S. Ilić, D. Aničić and M. Aničić, "Hemijski lizing kao savremen model u primjeni hemikalija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012", Banja Luka, 2012.

 

 

P. Ilić, S. Ilić, D. Aničić and Z. Janjuš, "Integralni sistem upravljanja otpadom, kao jedan od preduslova za ekološko upravljanje otpadnim materijalima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012", Banja Luka, 2012.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović, R. Prokić-Cvetković, P. Pavlović and B. Arsenović, "Analiza rezultata savojne čvrstoće polipropilena punjenom staklenim prahom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012", Banja Luka, 2012.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović and B. Arsenović, "Promjena zatezne i smicajne čvrstoće recikliranih termoplasta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012", Banja Luka, 2012.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović and R. Prokić-Cvetković, "Promjena čvrstoće smicanja polipropilena punjenog staklenim prahom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Savremeni materijali", Banja Luka, 2011.

 

 

P. Ilić, S. Ilić and Z. Janjuš, "Zaštita životne sredine i održivi razvoj, kao osnov za poboljšanje kvaliteta životne sredine lokalne zajednice", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 2011.

 

 

P. Ilić and S. Ilić, "Uticaj i efekti kreozotnog ulja na životnu sredinu i mere za smanjenje i kontrolu rizika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 2011.

 

 

P. Ilić and V. Paleksić, "Profesionalni rizik u proizvodnji električne energije u Hidroelektranama na Vrbasu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 2011.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović and R. Prokić-Cvetković, "Changes voltage compaction polyproylene filled with glass powder", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10 Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011, Banja Luka, 2011.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović and R. Prokić-Cvetković, "Ispitivanje puzanjem polipropilena punjenog staklenim prahom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-24. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, Beograd, 2011.

 

 

P. Ilić, L. Preradović, R. Dejanović, S. Marković and Z. Janjuš, "Upotreba faktorske analize pri monitoringu zagađenja vazduha i meteorološkim parametrima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-54. konferencija za ETRAN, Donji Milanovac, 2010.

 

 

P. Ilić, L. Preradović, S. Marković and Z. Janjuš, "Funkcionalne zavisnosti zagađenja vazduha i azotdioksida - mogućnost primjene data mining-a", in Zbornik radova sa naučnog skupa-54. Konferencija za ETRAN, Donji Milanovac, 2010.

 

 

P. Ilić, L. Preradović, R. Dejanovic, S. Marković and Z. Janjuš, "Modelovanje zagađenja vazduha lebdećim česticama do 10 mikro metara sa meteorološkim parametrima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Infofest - XVII festival informatičkih dostignuća, Budva, 2010.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović and R. Prokić-Cvetković, "Promjena savojne čvrstoće polipropilena punjenog staklenim prahom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-23. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, -, 2010.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović, N. Mitrović, M. Milošević, A. Jovović and R. Prokić-Cvetković, "Analysis of hardness properties for polypropylene specimens with the addition of glass powder", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Twelfth Annual Conference "YUCOMAT 2010", Herceg Novi, Montenegro, Herceg Novi, Montenegro, 2010.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović and A. Jovović, "Postupak storniranja otpadnog stakla", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Savremeni materijali", Banja Luka, 2010.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš and S. Tepić, "Zakonski propisi koji regulišu oblast zaštite vazduha u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka, Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Marković and Z. Janjuš, "Zagađivanje vazduha i uticaj ekosisteme i vegetaciju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka, Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Markovic, S. Račić-Milišić and L. Erić, "Teški metali u životnoj sredini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka, Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić and Z. Janjuš, "Primjer procjene količine polimernog otpada", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI, Banja Luka, Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović and A. Jovović, "Analize količina komunalnog otpada regiona Banja Luka - Republika Srpska", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing 2009., Beograd, 2009.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš, A. Petrović and A. Jovović, "Prijedlog upravljanja otpadnim papirom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Marković, S. Račuć-Milišić and L. Erić, "Zaštita na radu pri upotrebi pesticida", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine", Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, M. Matavulj and S. Lolić, "Saprotrofna aktivnost kao pokazatelj kvaliteta vode akumulacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine", Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, T. Maksimović, S. Lolić and I. Lubarda B;, "Sadržaj teških metala u vodi na podruičju ribnjaka Bardača", in Tematski zbornik-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine", Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić and Z. Janjuš, "Primjer procjene količine tekstilnog otpada", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine", Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Marković, Z. Janjuš and L. Erić, "Vazduh kao životna sredina i prirodni resurs", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine", Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Marković, Z. Janjuš and S. Račić-Milišić, "Značaj i uloga vegetacija u zaštiti od zagađenja vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine", Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, L. Erić, S. Račić-Milišić and S. Marković, "Ispitivanje prisustva RAN (policikličnih aromatskih ugljovodonika) u zemljištu usljed uticaja naftne industrije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine", Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, M. Vojinović-Miloradov, S. Marković, Z. Janjuš and P. A;, "Simulation of pollution levels of nitrogen oxides in a typical urban area of Banja Luka - Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The 2nd international WeBIOPATR workshop-particulate matter: research and management, Mećavnik, Mokra Gora, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Marković and Z. Janjuš, "Zakonodavstvo Evropske unije u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Marković and Z. Janjuš, "Životna sredina, održivi razvoj i kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, Banja Luka, 2009.

 

 

P. Ilić, S. Pajević, T. Maksimović and M. Matavulj, "Uloga akvatičnih makrofita u monitoringu i akumulaciji makronutrijenta (N, P, K) i natrijuma (Na) na lokalitetima banatske dionice kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Skup II, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić and T. Maksimović, "Bioakumulacija teških metala kao pokazatelj potencijala bioremedijacije voednih biljaka na području ribnjaka Bardača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-37. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda, Matruška Banja, 2008.

 

 

P. Ilić and Z. Janjuš, "Procjena stanja polimernog otpada banjalučke regije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, J. Kojović, M. Pavlović, V. Đurić, S. Đaković-Trninić and V. paleksić, "Pušenje i respiratorni simptomi školske djece", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić and Z. Janjuš, "Promjena mehaničkih osobina recikliranog polietilena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Savremeni materijali", Banja Luka, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić and Z. Janjuš, "Promjena žilavosti recikliranog termoplasta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Srbija, 2008.

 

 

P. Ilić and A. Pajović, "Metode praćenja aerozagađenja, sa posebnim osvrtom na direktive Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić and Z. Janjuš, "Procjena kvaliteta vazduha sa aspekta prisustva sumpordioksida", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, R. Malbašić and R. Veljko, "Uslovi skladištenja otrova koji djeluju u obliku gasa u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić and Z. Janjuš, "Doprinos proizvodnje i primjene ekološki prihvaljivih proizvoda smanjenju otpada u urbanim sredinama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić and L. Preradović, "Metode statističke obrade pojedinih parametara kvaliteta vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, S. Tepić, S. Račić-Milišić and T. L;, "Prisustvo lebdećih čestica do 10 nano metara na lokalitetu Centar u Banjoj Luci", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara, Tara, 2008.

 

 

P. Ilić, S. Tepić, B. Tubin, S. Račić-Milišić and L. Erić, "Pregled osnovnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine u Republici Srpskoj i propisa članica Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara, 2008.

 

 

P. Ilić, S. Račić-Milišić, s. Tepić, L. Erić and B. Tubin, "Svinjogojske farme kao alternativni izvori ekoloških energetskih goriva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara, Tara, 2008.

 

 

P. Ilić, L. Erić, S. Tepić, S. Račić-Milišić and B. Tubin, "Prisustvo NO2 i NOx na lokalitetu Centar u Banjoj Luci", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara, Tara, 2008.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš and L. Stojanović, "Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, N. Lakić, B. Tubin and Z. Janjuš, "Praćenje sumpordioksida na lokalitetu Centar u Banjoj Luci", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, A. Pajović and R. Radić, "Uticaj stabilnosti vazduha na pojavu smoga", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, L. Stojanović, M. Vojinovič-Miloradov, G. Vujić and B. Jakšić, "Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, B. Tubin, S. Tepić, L. Erić and S. Račić-Milišić, "Uticaj površinske eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu i mjere zaštite životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV naulno-stručno savjetovanje u oblasti rudarstva sa međunarodnim učešćem "Nove tehnologije i dostignuća u rudarstvu i geologiji", Trebinje, 2007.

 

 

P. Ilić, S. Pajević, T. Maksimović, M. Matavulj and S. Tepić, "Uloga akvatičnih makrofita u fitoremedijaciji teških metala", in Zbornik radova sa naučnog skupa-36. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, Tara, 2007.

 

 

P. Ilić, T. Maksimović and Ž. Stanković, "Bioakumulacija Mn, Cd i Pb u vodenim makrofitima na području ribnjaka Bardača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-36. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, Tara, 2007.

 

 

P. Ilić, S. Pajević, T. Maksimović and M. Matavulj, "Specifičnost vrste Hydrocharis morsus-ranae u akumulaciji nutrijenata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG, Banja Junaković, Apatin, Apatin, 2007.

 

 

P. Ilić and J. Kojović, "Medicinski aspekti i mogućnosti procjene rizika aerozagađenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje", Banja Luka, 2006.

 

 

P. Ilić, K. Kojović, S. Tepić and L. Erić, "Prvi podaci o radu automatske stancie za prađenje kvaliteta vazduha u Banjoj Luci", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje", Banja Luka, 2006.

 

 

P. Ilić, S. Tepić and L. Erić, "Analiza kvaliteta vazduha u sklopu procjene uticaja na životnu sredinu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje", Banja Luka, 2006.

 

 

P. Ilić and S. Tepić, "Pregled alergenih vrsta biljaka na području opštine Bileća kao izvora aerozagađenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje", Banja Luka, 2006.

 

 

P. Ilić, S. Pajević, M. Matavulj, T. Maksimović and S. Tepić, "Koncentracije nekih makronutrijenata i Na u tkivu vrste Ceratophyllum demersum na području Bačke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2006.

 

 

P. Ilić, S. Pajević, M. Matavulj, S. Tepić and T. Maksimović, "Specifičnost akvatičnih makrofita u akumulaciji teških metala", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2006.

 

 

P. Ilić, L. Erić and S. Tepić, "Dioksini u životnoj sredini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2006.

 

 

P. Ilić and S. Tepić, "Pregled alergijskih biljaka u ljekovitoj flori NP "Sutjeska"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Gazdovanje šumskih ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja", Jahorina-Tjentište, 2006.

 

 

P. Ilić, S. Pajević and S. Tepić, "The content of heavy metals in tissue of Ceratophyllum demersum L. from Danube-Tisza-Danube canal in Banat region of Vojvodina (Serbia and Montenegro)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-36th International Conference of IAD, Vienna, Austria, 2006.

 

 

P. Ilić, S. Pajević, M. Matavulj, M. Borišev and B. Krstić, "Macrophytic nutrient and heavy metal accumulation ability as a parameter of pollutant remediation in aquatic ecosystems", in Zbornik radova sa naučnog skupa-36th International Conference of IAD, Vienna, Austria, 2006.

 

 

P. Ilić, G. Anačkov, R. Igić, P. Boža and D. Vukov, "Flora okoline Bileće (BiH), taksonomska i floristička analiza", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi simpozijum ekologa Republike Crnge Gore, Tivat, Crna Gora, Tivat, Crna Gora, 2004.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

P. Ilić, Zagađenje i kontrola kvaliteta vazduha u funkciji zaštite životne sredine, Banja Luka: Nezavisni univerzitet, 2015.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Ilić, P; Božić, J; Ilić, Z

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Sindrom bolesne zgrade

Godina izdavanja

2017

Stranice

16-17

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Vujčić, S. B; Lolić, S. B; Bojić, M. M; Novaković, M. S; Karaman, M. A; Matavulj, M. N

Naziv časopisa

Zbornik Matice srpske za prirodne nauke

Naziv rada

Invasive zoopathogenic mastigomycotina in Republika Srpska, Serbia and neighboring countries with special reference to Aphanomyces astaci

Godina izdavanja

2013

Stranice

341-354

Godina_Vol_IEEE

124

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A; Pavlović, S

Naziv časopisa

TTEM-Technics Technologies Education Management Journal

Naziv rada

Analysis of the amount of communal waste

Godina izdavanja

2013

Stranice

1-12

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A; Prokić-Cvetković, R

Naziv časopisa

Contemporary Materials

Naziv rada

Testing the toughness of polypropylene filled with glass powder

Godina izdavanja

2012

Stranice

116-122

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Preradović, Lj; Marković, S; Janjuš, Z

Naziv časopisa

FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ) SER.: ELEC. ENERG

Naziv rada

Meteorological Parameters and Pollution Caused by Sulfur Dioxide and Their Influence on Construction Materials and Heritage

Godina izdavanja

2011

Stranice

9-20

Godina_Vol_IEEE

24

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Lammel, G; Klánová, J; Erić, Lj; Kohoutek, J; Kovacić, J

Naziv časopisa

J. Environ. Monit. (JEM)

Naziv rada

Sources of organochlorine pesticides in air in an urban Mediterranean environment: Volatilisation from soil

Godina izdavanja

2011

Stranice

3358-3364

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Lammel, G; Klánová, J; Kohoutek, J; Gasić, B; Kovacić, I; Lakić, N; Radić, R

Naziv časopisa

Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier

Naziv rada

Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales - I. Levels and variabilities

Godina izdavanja

2010

Stranice

5015-5021

Godina_Vol_IEEE

44

Br. časopisa

38

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Lammel, G; Klánová, J; Gasić, B; Kovacić, I; MacLeod, M; Scheringer, M; Pajović, A; Breivik, K; Hungerbühler, K

Naziv časopisa

Environmental Pollution, Oxford, Elsevier

Naziv rada

Quantification of sources of PCBs to the atmosphere in urban areas: A comparison of cities in North America, Western Europe and former Yugoslavia

Godina izdavanja

2010

Stranice

3230-3235

Godina_Vol_IEEE

158

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Lammel, G; Klánová, J; Kohoutek, J; Gasić, B; Kovacić, I; Škrdlíková, L

Naziv časopisa

Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier

Naziv rada

Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales - II. Mass size distributions and gas-particle partitioning

Godina izdavanja

2010

Stranice

5022-5027

Godina_Vol_IEEE

44

Br. časopisa

38

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Miletić, P

Naziv časopisa

Quality of Life (Banja Luka)

Naziv rada

Changes in Mechanical and Rheological Properties of Recycled Thermoplastics

Godina izdavanja

2010

Stranice

61-71

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Marković, S; Račić, M; Janjuš, Z

Naziv časopisa

Skup IV: Zbornik radova II Simpozijuma biologa RS i I Simpozijum ekologa RS

Naziv rada

Komunalna buka i zagađenje vazduha u urbanom dijelu Banja Luka

Godina izdavanja

2010

Stranice

13-31

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Marković, S; Janjuš, Z

Naziv časopisa

Skup 4: Zbornik radova II Simpozijuma biologa RS i I Simpozijum ekologa RS

Naziv rada

Istorijat i izvori zagađenja vazduha

Godina izdavanja

2010

Stranice

32-42

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Preradović, Lj

Naziv časopisa

grkg/Humankybernetik

Naziv rada

Simulation of pollution, i.e. modelling levels of nitrogen dioxide and meteorological parameters.

Godina izdavanja

2009

Stranice

146-150

Godina_Vol_IEEE

50

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P; Tepić, S; Erić, Lj

Naziv časopisa

MATERIA SOCIO MEDICA, Journal of the society of social medicine-Public health of B&H

Naziv rada

Deponija komunalnog otpada kao izvor zagađenja i uticaj na ljudsko zdravlje

Godina izdavanja

2007

Stranice

50-52

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Ilić, Predrag; Šobot-Pešić, Željka; Stevanović-Čarapina, Hristina, Nešković-Markić, Dragana Stojanović-Bjelić, Ljiljana;Bjelić, Draženko

Naziv rada

Analiza percepcije neprijatnih mirisa sa banjalučke deponije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XI savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić

Grad

Teslić

Stranice

575-581

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Bogdanić, D; Pavlović, S; Čeraklija, S

Naziv rada

Generatori buke u opštini Kotor Varoš

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing

Grad

-

Stranice

270-276

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Ćetojević, V; Pavlović, S; Čeraklija, S

Naziv rada

Uticaj buke saobraćaja na životnu sredinu grada Banja Luka

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing

Grad

-

Stranice

264-269

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Ilić, S; Janjuš, Z

Naziv rada

Zaštita vazduha u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

9. Međunarodno savjetovanje "Rizik i bezbednosni inženjering"

Grad

Kopaonik

Stranice

183-188

Izdavač

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u NS

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A; Arsenović, B

Naziv rada

Procjena produkcije komunalnog otpada na području grada Doboja

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

27. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING '14, Beograd

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Babić, A

Naziv rada

Značaj i uloga plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija Bezbednosni inženjering, Novi Sad

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z

Naziv rada

Analiza rezultata ispitivanja tvrdoće recikliranog termoplasta

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Maksimović, T; Lolić, S

Naziv rada

Sezonska distribucija teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) kod Phragmites communis TRIN., na području ribnjaka Bardača

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Ilić, S; Mitrić, V; Skejović-Hurić, N

Naziv rada

Inventar dioksina i furana u skladu sa odredbama Stokholmske konvencije

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija "Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Ilić, S; Maksimović, T

Naziv rada

Fitoremedijacija: zelena tehnologija za tretman zagađenih lokaliteta teškim metalima u akvatičnim ekosistemima

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Šesta međunarodna naučna konferencija "Savremeni metali"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Ilić, S

Naziv rada

Globalni trend u ekotehnolgiji-komnostiranje organske frakcije komunalnog otpada

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Šesta međunarodna naučna konferencija "Savremeni metali"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Ilić, S; Aničić, D; Aničić, M

Naziv rada

Hemijski lizing kao savremen model u primjeni hemikalija

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Ilić, S; Aničić, D; Janjuš, Z

Naziv rada

Integralni sistem upravljanja otpadom, kao jedan od preduslova za ekološko upravljanje otpadnim materijalima

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A; Prokić-Cvetković, R; Pavlović, P; Arsenović, B

Naziv rada

Analiza rezultata savojne čvrstoće polipropilena punjenom staklenim prahom

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Peta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2012"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Arsenović, B

Naziv rada

Promjena zatezne i smicajne čvrstoće recikliranih termoplasta

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Prvi međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A; Prokić-Cvetković, R

Naziv rada

Promjena čvrstoće smicanja polipropilena punjenog staklenim prahom

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Naučni skup "Savremeni materijali"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Ilić, S, Janjuš, Z

Naziv rada

Zaštita životne sredine i održivi razvoj, kao osnov za poboljšanje kvaliteta životne sredine lokalne zajednice

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

492-497

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Ilić, S

Naziv rada

Uticaj i efekti kreozotnog ulja na životnu sredinu i mere za smanjenje i kontrolu rizika

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

498-502

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Paleksić, V

Naziv rada

Profesionalni rizik u proizvodnji električne energije u Hidroelektranama na Vrbasu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

253-258

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A; Prokić-Cvetković, R

Naziv rada

Changes voltage compaction polyproylene filled with glass powder

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

10 Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A; Prokić-Cvetković, R

Naziv rada

Ispitivanje puzanjem polipropilena punjenog staklenim prahom

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

24. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Preradović, L; Dejanović, R; Marković, S; Janjuš, Z

Naziv rada

Upotreba faktorske analize pri monitoringu zagađenja vazduha i meteorološkim parametrima

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

54. konferencija za ETRAN

Grad

Donji Milanovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Preradović, L; Marković, S; Janjuš, Z

Naziv rada

Funkcionalne zavisnosti zagađenja vazduha i azotdioksida - mogućnost primjene data mining-a

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

54. Konferencija za ETRAN

Grad

Donji Milanovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Preradović, L; Dejanovic, R; Marković, S; Janjuš, Z

Naziv rada

Modelovanje zagađenja vazduha lebdećim česticama do 10 mikro metara sa meteorološkim parametrima

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Infofest - XVII festival informatičkih dostignuća

Grad

Budva

Stranice

289-297

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A; Prokić-Cvetković, R

Naziv rada

Promjena savojne čvrstoće polipropilena punjenog staklenim prahom

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

23. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Mitrović, N; Milošević, M; Jovović, A; Prokić-Cvetković, R

Naziv rada

Analysis of hardness properties for polypropylene specimens with the addition of glass powder

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Twelfth Annual Conference "YUCOMAT 2010", Herceg Novi, Montenegro

Grad

Herceg Novi, Montenegro

Stranice

163-163

Izdavač

Institute of Technical Sciences of the Serbian Academz of Sciences & Arts, Belgrade, Serbia

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A

Naziv rada

Postupak storniranja otpadnog stakla

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Naučni skup "Savremeni materijali"

Grad

Banja Luka

Stranice

727-738

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Tepić, S

Naziv rada

Zakonski propisi koji regulišu oblast zaštite vazduha u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Međunarodno udruženje naučnih radnika-AIS

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Marković, S; Janjuš, Z

Naziv rada

Zagađivanje vazduha i uticaj ekosisteme i vegetaciju

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Međunarodno udruženje naučnih radnika-AIS

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Markovic, S; Račić-Milišić, S; Erić, L

Naziv rada

Teški metali u životnoj sredini

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Međunarodno udruženje naučnih radnika-AIS

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z

Naziv rada

Primjer procjene količine polimernog otpada

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

9. međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI, Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

365-370

Izdavač

Mašinski fakultet, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A

Naziv rada

Analize količina komunalnog otpada regiona Banja Luka - Republika Srpska

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

22. međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing 2009.

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Petrović, A; Jovović, A

Naziv rada

Prijedlog upravljanja otpadnim papirom

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

XXXII savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Marković, S; Račuć-Milišić, S; Erić, L

Naziv rada

Zaštita na radu pri upotrebi pesticida

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine"

Grad

Banja Luka

Stranice

151-156

Izdavač

Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Matavulj, M; Lolić, S

Naziv rada

Saprotrofna aktivnost kao pokazatelj kvaliteta vode akumulacija

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine"

Grad

Banja Luka

Stranice

265-277

Izdavač

Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Maksimović, T; Lolić, S; Lubarda B; Ilić, P

Naziv rada

Sadržaj teških metala u vodi na podruičju ribnjaka Bardača

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine"

Grad

Banja Luka

Stranice

339-344

Izdavač

Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z

Naziv rada

Primjer procjene količine tekstilnog otpada

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine"

Grad

Banja Luka

Stranice

533-540

Izdavač

Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Marković, S; Janjuš, Z; Erić, L

Naziv rada

Vazduh kao životna sredina i prirodni resurs

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine"

Grad

Banja Luka

Stranice

561-567

Izdavač

Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Marković, S; Janjuš, Z; Račić-Milišić, S

Naziv rada

Značaj i uloga vegetacija u zaštiti od zagađenja vazduha

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine"

Grad

Banja Luka

Stranice

569-573

Izdavač

Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Erić, L; Račić-Milišić, S; Marković, S

Naziv rada

Ispitivanje prisustva RAN (policikličnih aromatskih ugljovodonika) u zemljištu usljed uticaja naftne industrije

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine"

Grad

Banja Luka

Stranice

841-846

Izdavač

Institut zaštite , ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Vojinović-Miloradov, M; Marković, S; Janjuš, Z: Jovović, A; Petrović, P

Naziv rada

Simulation of pollution levels of nitrogen oxides in a typical urban area of Banja Luka - Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

The 2nd international WeBIOPATR workshop-particulate matter: research and management

Grad

Mećavnik, Mokra Gora

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Marković, S; Janjuš, Z

Naziv rada

Zakonodavstvo Evropske unije u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

287-290

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Marković, S; Janjuš, Z

Naziv rada

Životna sredina, održivi razvoj i kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

291-295

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajević, S; Maksimović, T; Matavulj, M

Naziv rada

Uloga akvatičnih makrofita u monitoringu i akumulaciji makronutrijenta (N, P, K) i natrijuma (Na) na lokalitetima banatske dionice kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD)

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Skup II

Grad

Banja Luka

Stranice

191-199

Izdavač

Prirodno-matematički fakultet Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Maksimović, T

Naziv rada

Bioakumulacija teških metala kao pokazatelj potencijala bioremedijacije voednih biljaka na području ribnjaka Bardača

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

37. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda

Grad

Matruška Banja

Stranice

0-0

Izdavač

Jugoslovensko društvo za zaštitu voda i Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z

Naziv rada

Procjena stanja polimernog otpada banjalučke regije

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

281-285

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Kojović, J; Pavlović, M; Đurić, V; Đaković-Trninić, S; paleksić, V

Naziv rada

Pušenje i respiratorni simptomi školske djece

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

324-332

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z

Naziv rada

Promjena mehaničkih osobina recikliranog polietilena

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Naučni skup "Savremeni materijali", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

463-469

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z

Naziv rada

Promjena žilavosti recikliranog termoplasta

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

XXXII savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajović, A

Naziv rada

Metode praćenja aerozagađenja, sa posebnim osvrtom na direktive Evropske unije

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

273-280

Izdavač

Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z

Naziv rada

Procjena kvaliteta vazduha sa aspekta prisustva sumpordioksida

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

281-290

Izdavač

Institut ekologije, zaštite i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Malbašić, R; Veljko, R

Naziv rada

Uslovi skladištenja otrova koji djeluju u obliku gasa u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

855-859

Izdavač

Institut ekologije, zaštite i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z

Naziv rada

Doprinos proizvodnje i primjene ekološki prihvaljivih proizvoda smanjenju otpada u urbanim sredinama

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

507-512

Izdavač

Institut ekologije, zaštite i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Preradović, L

Naziv rada

Metode statističke obrade pojedinih parametara kvaliteta vazduha

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova", Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

313-325

Izdavač

Institut ekologije, zaštite i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Tepić, S; Račić-Milišić, S;Erić, L; Tubin, B

Naziv rada

Prisustvo lebdećih čestica do 10 nano metara na lokalitetu Centar u Banjoj Luci

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

5. Simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara

Grad

Tara

Stranice

0-0

Izdavač

Srpsko hemijsko društvo, Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Tepić, S; Tubin, B; Račić-Milišić, S; Erić, L

Naziv rada

Pregled osnovnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine u Republici Srpskoj i propisa članica Evropske unije

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem

Grad

Tara

Stranice

0-0

Izdavač

Srpsko hemijsko društvo, Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Račić-Milišić, S; Tepić, s; Erić, L; Tubin, B

Naziv rada

Svinjogojske farme kao alternativni izvori ekoloških energetskih goriva

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara

Grad

Tara

Stranice

0-0

Izdavač

Srpsko hemijsko društvo, Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Erić, L; Tepić, S; Račić-Milišić, S; Tubin, B

Naziv rada

Prisustvo NO2 i NOx na lokalitetu Centar u Banjoj Luci

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

5. simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Tara

Grad

Tara

Stranice

0-0

Izdavač

Srpsko hemijsko društvo, Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Stojanović, L

Naziv rada

Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Lakić, N; Tubin, B; Janjuš, Z

Naziv rada

Praćenje sumpordioksida na lokalitetu Centar u Banjoj Luci

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajović, A; Radić, R

Naziv rada

Uticaj stabilnosti vazduha na pojavu smoga

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Stojanović, L; Vojinovič-Miloradov, M; Vujić, G; Jakšić, B

Naziv rada

Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Tubin, B; Tepić, S; Erić, L, Račić-Milišić, S

Naziv rada

Uticaj površinske eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu i mjere zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

IV naulno-stručno savjetovanje u oblasti rudarstva sa međunarodnim učešćem "Nove tehnologije i dostignuća u rudarstvu i geologiji"

Grad

Trebinje

Stranice

76-85

Izdavač

Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i matelurške struke Republike Srpske, Bijeljina

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajević, S; Maksimović, T; Matavulj, M; Tepić, S

Naziv rada

Uloga akvatičnih makrofita u fitoremedijaciji teških metala

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

36. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda

Grad

Tara

Stranice

113-118

Izdavač

Jugoslovensko društvo za zaštitu voda i Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Maksimović, T; Stanković, Ž

Naziv rada

Bioakumulacija Mn, Cd i Pb u vodenim makrofitima na području ribnjaka Bardača

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

36. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda

Grad

Tara

Stranice

131-136

Izdavač

Jugoslovensko društvo za zaštitu voda i Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajević, S; Maksimović, T; Matavulj, M

Naziv rada

Specifičnost vrste Hydrocharis morsus-ranae u akumulaciji nutrijenata

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG, Banja Junaković, Apatin

Grad

Apatin

Stranice

17-17

Izdavač

Društvo za fiziologiju biljaka SCG i Institut za pesticide i zaštitu životne sredine

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Kojović, J

Naziv rada

Medicinski aspekti i mogućnosti procjene rizika aerozagađenja

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

19-29

Izdavač

Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Kojović, K; Tepić, S; Erić, L

Naziv rada

Prvi podaci o radu automatske stancie za prađenje kvaliteta vazduha u Banjoj Luci

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

133-140

Izdavač

Institu zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Tepić, S; Erić, L

Naziv rada

Analiza kvaliteta vazduha u sklopu procjene uticaja na životnu sredinu

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

237-243

Izdavač

Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Tepić, S

Naziv rada

Pregled alergenih vrsta biljaka na području opštine Bileća kao izvora aerozagađenja

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

251-260

Izdavač

Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajević, S; Matavulj, M; Maksimović, T; Tepić, S

Naziv rada

Koncentracije nekih makronutrijenata i Na u tkivu vrste Ceratophyllum demersum na području Bačke

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

94-97

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajević, S; Matavulj, M; Tepić, S; Maksimović, T

Naziv rada

Specifičnost akvatičnih makrofita u akumulaciji teških metala

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

89-93

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Erić, L; Tepić, S

Naziv rada

Dioksini u životnoj sredini

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

178-181

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Tepić, S

Naziv rada

Pregled alergijskih biljaka u ljekovitoj flori NP "Sutjeska"

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Gazdovanje šumskih ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja"

Grad

Jahorina-Tjentište

Stranice

163-169

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajević, S; Tepić, S

Naziv rada

The content of heavy metals in tissue of Ceratophyllum demersum L. from Danube-Tisza-Danube canal in Banat region of Vojvodina (Serbia and Montenegro)

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

36th International Conference of IAD

Grad

Vienna, Austria

Stranice

362-365

Izdavač

Austrian Committee DanubeResearch / IAD

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Pajević, S; Matavulj, M; Borišev, M, Krstić, B

Naziv rada

Macrophytic nutrient and heavy metal accumulation ability as a parameter of pollutant remediation in aquatic ecosystems

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

36th International Conference of IAD

Grad

Vienna, Austria

Stranice

382-387

Izdavač

Austrian Committee DanubeResearch / IAD

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Anačkov, G; Igić, R; Boža, P; Vukov, D

Naziv rada

Flora okoline Bileće (BiH), taksonomska i floristička analiza

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Prvi simpozijum ekologa Republike Crnge Gore, Tivat, Crna Gora

Grad

Tivat, Crna Gora

Stranice

52-52

Izdavač

0-0

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Ilić, P

Naslov

Zagađenje i kontrola kvaliteta vazduha u funkciji zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Nezavisni univerzitet

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA