slika radnika


Doc. dr SLAVKO DAVIDOVIĆ

docent

  • Saobraćajni fakultet
  • slavko.j.davidovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SLAVKO DAVIDOVIĆ

 

Godina rođenja

1977

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Slavko Davidović je rođen je u Banjaluci 1977. godine, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Integrisane osnovne i master akademske studije prvog i drugog stepena završava na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, saobraćajni odsjek i stiče zvanje master inženjer saobraćaja. Trenutno je na završnim doktorskim studijama navedenog Univerziteta u Novom Sadu.
U zvanje višeg asistenta Saobraćajnog fakulteta Apeiron biran je 28.02.2014 godine. Izvršni tehnički urednik je stručnog časopisa TTTP Journal Journal (Journal for Traffic and Transport Research and Application) u izdanju Univerziteta Apeiron. Trenutno je angažovan na predmetima Teorija saobraćajnog toka, Nemotorizovani i stacionarni saobraćaj, Planiranje saobraćaja i Osnove projektovanja u saobraćaju, kao i voditelj izbornog programa laboratorijskih vježbi na softverskom paketu HCS (Highway Capacity Software). Objavio je mnogobrojne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama i u stručnim časopisima.
Živi i radi u Banja Luci, nije osuđivan, govori engleski jezik.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj družnih raskrsnica na uslove odvijanja saobraćaja na gradskim arterijama

Datum završetka

27.12.2021

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Analiza potrebe za uvođenjem svetlosne signalizacije na potezu ulica Cara Lazara - Patre u Banja Luci

Datum završetka

15.01.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

14.02.2003

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Davidović, S., Bogdanović, V., Garunović, N., Papić, Z., & Pamučar, D.(2021). Research on Speeds at Roundabouts for the Needs of Sustainable Traffic Management. Sustainability, 0-0.

 

 

Stanimirović, D., Bogdanović, V., Davidović, S., Zavadskas, E., & Stević, Ž.(2019). The Influence of the Participation of Non-Resident Drivers on Roundabout Capacity. Sustainability, 0-0.

 

 

Kulović, M., Injac, Z., Davidović, S., & Posavac, I.(2018). Modelling Truck Weigh Stations Locations based on Truck Traffic Flow and Overweight Violation: A Case Study in Bosnia and Herzegovina. PROMET - Traffic & Transportation, 163-171.

 

 

Kulović, M., & Davidović, S.(2018). The Effect of Countdown Pedestrian Signals on Pedestrian Behavior in Various Weather Conditions - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 22-25.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Bogdanović, V., Mirović, V., & Davidović, S. (2019). SUMP for the City of Banja Luka. Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International conference "Towards a Humane City" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Davidović, S., & Sandić, S. (2019). The City of Banja Luka - challenges of sustainable mobility. Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International conference "Towards a Humane City" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Kulović, M., Davidović, S., Hadžić, E., & Sikira, E. (2017). Ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Davidović, S., & Sandić, S. (2017). Application BL BUS - one step towards modernization of public transport. Zbornik radova sa naučnog skupa-6th International conference "Towards a Humane City" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Davidović, S., & Milošević, D. (2016). Uticaj faktora okruženja na nastanak saobraćajnih nezgoda na području grada Banja Luka u 2015. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-V međunarodna konferencija Bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Marić, B., Davidović, S., & Tešić, M. (2014). Ponašanje pješaka prije i nakon postavljanja brojačkog displeja. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" (pp. 205-208). Banja Luka: Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

 

 

Radović, M., Davidović, S., & Dragojević, Ž. (2014). Uticaj građevinsko-arhitektonskog rješenja, lokacije i dodatne opreme na korištenje pješačkih pasarela od strane pješaka. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Naučno stručno savetovanje na temu saobraćajne nezgode (pp. 0-0). Zlatibor: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Drašković, D., Lipovac, K., & Davidović, S. (2017). Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Banja Luka: Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Davidović, V. Bogdanović, N. Garunović, Z. Papić and D. Pamučar, "Research on Speeds at Roundabouts for the Needs of Sustainable Traffic Management", Sustainability, vol. 13, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

D. Stanimirović, V. Bogdanović, S. Davidović, E. Zavadskas and Ž. Stević, "The Influence of the Participation of Non-Resident Drivers on Roundabout Capacity", Sustainability, vol. 11, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

M. Kulović, Z. Injac, S. Davidović and I. Posavac, "Modelling Truck Weigh Stations Locations based on Truck Traffic Flow and Overweight Violation: A Case Study in Bosnia and Herzegovina", PROMET - Traffic & Transportation, vol. 30, no. 2, pp. 163-171, 2018.

 

 

M. Kulović and S. Davidović, "The Effect of Countdown Pedestrian Signals on Pedestrian Behavior in Various Weather Conditions - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 3, no. 1, pp. 22-25, 2018.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Bogdanović, V. Mirović and S. Davidović, "SUMP for the City of Banja Luka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International conference "Towards a Humane City", Novi Sad, 2019.

 

 

S. Davidović and S. Sandić, "The City of Banja Luka - challenges of sustainable mobility", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International conference "Towards a Humane City", Novi Sad, 2019.

 

 

M. Kulović, S. Davidović, E. Hadžić and E. Sikira, "Ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", Banja Luka, 2017.

 

 

S. Davidović and S. Sandić, "Application BL BUS - one step towards modernization of public transport", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6th International conference "Towards a Humane City", Novi Sad, 2017.

 

 

S. Davidović and D. Milošević, "Uticaj faktora okruženja na nastanak saobraćajnih nezgoda na području grada Banja Luka u 2015. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V međunarodna konferencija Bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici, Banja Luka, 2016.

 

 

B. Marić, S. Davidović and M. Tešić, "Ponašanje pješaka prije i nakon postavljanja brojačkog displeja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", Banja Luka, 2014.

 

 

M. Radović, S. Davidović and Ž. Dragojević, "Uticaj građevinsko-arhitektonskog rješenja, lokacije i dodatne opreme na korištenje pješačkih pasarela od strane pješaka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Naučno stručno savetovanje na temu saobraćajne nezgode, Zlatibor, 2014.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Drašković, K. Lipovac and S. Davidović, "Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave iz oblasti bezbjednosti saobraćaja", Banja Luka: Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Davidović, Slavko; Bogdanović, V; Garunović, N; Papić, Z; Pamučar, D

Naziv časopisa

Sustainability

Naziv rada

Research on Speeds at Roundabouts for the Needs of Sustainable Traffic Management

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanimirović, D; Bogdanović, V; Davidović, Slavko; Zavadskas, E; Stević, Ž

Naziv časopisa

Sustainability

Naziv rada

The Influence of the Participation of Non-Resident Drivers on Roundabout Capacity

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kulović, M; Injac, Z; Davidović, Slavko; Posavac, I

Naziv časopisa

PROMET - Traffic & Transportation

Naziv rada

Modelling Truck Weigh Stations Locations based on Truck Traffic Flow and Overweight Violation: A Case Study in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Stranice

163-171

Godina_Vol_IEEE

30

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kulović, M; Davidović, Slavko

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The Effect of Countdown Pedestrian Signals on Pedestrian Behavior in Various Weather Conditions - TTTP

Godina izdavanja

2018

Stranice

22-25

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Bogdanović, V; Mirović, V; Davidović, Slavko

Naziv rada

SUMP for the City of Banja Luka

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

7th International conference "Towards a Humane City"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Davidović, Slavko; Sandić, S

Naziv rada

The City of Banja Luka - challenges of sustainable mobility

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

7th International conference "Towards a Humane City"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kulović, M; Davidović, Slavko; Hadžić, E; Sikira, E

Naziv rada

Ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VI međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Davidović, Slavko; Sandić, S

Naziv rada

Application BL BUS - one step towards modernization of public transport

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

6th International conference "Towards a Humane City"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Davidović, Slavko; Milošević, D

Naziv rada

Uticaj faktora okruženja na nastanak saobraćajnih nezgoda na području grada Banja Luka u 2015. godini

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

V međunarodna konferencija Bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, B; Davidović, Slavko; Tešić, M

Naziv rada

Ponašanje pješaka prije i nakon postavljanja brojačkog displeja

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

III Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Grad

Banja Luka

Stranice

205-208

Izdavač

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Davidović, Slavko; Dragojević, Ž

Naziv rada

Uticaj građevinsko-arhitektonskog rješenja, lokacije i dodatne opreme na korištenje pješačkih pasarela od strane pješaka

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

8. Naučno stručno savetovanje na temu saobraćajne nezgode

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Drašković, D; Lipovac, K; Davidović, Slavko

Naslov

Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave iz oblasti bezbjednosti saobraćaja

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Tip

Praktikum

 

ČLANSTVA