slika radnika


Doc. dr BORIS KERN

docent

  • Fakultet filoloških nauka
  • boris.f.kern@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BORIS KERN

 

Godina rođenja

1983

Mjesto rođenja

Ljubljana

Država rođenja

Republika Slovenija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka na području lingvistike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doc. dr Boris Kern (4.1.1983) je naučni saradnik na Odseku za leksikologiju Instituta za slovenački jezik Frana Ramovša Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauke i umetnosti u Ljubljani. Bavi se pitanjima savramene leksikologije i leksikografije, tvorbe reči, semantike, pravopisa, jezika i roda, kao i slovenačkim jezikom kao stranim. 2017. je objavio naučnu monografiju Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Kao redaktor i autor učestvuje u stvaranju trećeg izdanja Rečnika slovenačkog književnog jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)), a kao autor i u stvaranju Školskog rečnika slovenčkoga jezika (Šolski slovar slovenskega jezika). U prošlosti je učestvovao i u nastanku Rečnika novijih reči slovenačkog jezika (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, 2012), drugog izdanja Rečnika slovenačkog književnog jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014), kao i Pravopisnog rečnika (ePravopis, 2017-2020). Takođe učestvuje u projektu Le z drugimi smo, u okviru kojeg, kroz obrazovanje pedagoškog osoblja u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pokušava da razbije stereotipe i doprinese poboljšanju inkluzije dece imigranata. 2010. je sa poljskog jezika na slovenački preveo roman Lubievo Mihala Viktovskog. Uči slovenački znakovni jezik i persijski. Na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" predaje slovenački od 2017.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Ljubljani

Država

Republika Slovenija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Riječničko znanje stepenovanih riječi tvorenih iz glagola osjećajnog značenja

Datum završetka

16.01.2015

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Ljubljani

Država

Republika Slovenija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

29.09.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Kern, B., Gliha Komac, N., Jakop, N., Klemenčič, S., Krvina, D., Ledinek, N., Michelizza, M., Mirtič, T., Perdih, A., Petric, Š., & Snoj Marko;, Ž.(20122014). Izbrisani riječnički sastavi iz drugog, dopunjenog, i djelomično prenovljenog izdanja Riječnika slovenačkog književnog jezika. Jezikovni zapisi, 235-235.

 

 

Kern, B., Bizjak Končar, A., Snoj, M., Gložančev, A., Kkostanjevec, P., Krvina, D., Ledinek, N., Michelizza, M., Perdih, A., Petric, Š., Šircelj-Žnidaršič, I., Žele, A., Mirtič, T., Gliha Komac, N., & Klemenčič, S.(2012). Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Zbirka Slovarji, 407-407.

 

 

Kern, B.(2011). Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. Jezikoslovni zapiski, 127-141.

 

 

Kern, B.(2010). Stopenjsko besedotvorje. Slavisticna revija, 335-348.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Kern, B., & Žele, A. (2017). Promjene u leksiki i sintaksi u savremenom slovenačkom jeziku. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Međunarodna konferencija Wyraz (pp. 0-0). Wroclaw, Poljska: Univerzitet u Wroclawu

 

 

Kern, B. (2016). Med samomedponmskimi zloženkami in narazen pisanimi zloženkami z lektorskega vidika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij 35 (pp. 429-438). Ljubljana, Slovenija: Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

 

Kern, B. (2015). Slovarska obravnava stopenjskih tvorjenk v Slovarju slovenskega knjizžega jezika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij, 34 (pp. 377-384). Ljubljana, Slovenija: Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

 

Kern, B., Gliha Komac, N., & Jakop, N. (2014). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Ljubljana: Cankarjeva zalozba, Slovenska akademija znanosti in umetnosti i Znanstvenoraziskovalni center

 

 

Kern, B., Žganec Gros, J., Majcen, T., Ivančič, M., Golob, Ž., Mihelič, A., Vesnicer, B., Perdih, A., Jakopin, P., & Brajak, P. (2012). Osnova glasovnih e-usluga u zdravstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma konferenca Jezikovne tehnologije (pp. 207-212). Ljubljana, Slovenija: Institut Jožef Stefan

 

 

Kern, B. (2011). Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (pp. 156-160). Ljubljana: Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

 

Kern, B. (0). Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 141-149). -: Ljubljana: Založba ZRC

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Kern, N. Gliha Komac, N. Jakop, S. Klemenčič, D. Krvina, N. Ledinek, M. Michelizza, T. Mirtič, A. Perdih, Š. Petric and Ž. Snoj Marko;, "Izbrisani riječnički sastavi iz drugog, dopunjenog, i djelomično prenovljenog izdanja Riječnika slovenačkog književnog jezika", Jezikovni zapisi, vol. 20, no. 1, pp. 235-235, 20122014.

 

 

B. Kern, A. Bizjak Končar, M. Snoj, A. Gložančev, P. Kkostanjevec, D. Krvina, N. Ledinek, M. Michelizza, A. Perdih, Š. Petric, I. Šircelj-Žnidaršič, A. Žele, T. Mirtič, N. Gliha Komac and S. Klemenčič, "Slovar novejšega besedja slovenskega jezika", Zbirka Slovarji, vol. 0, no. 0, pp. 407-407, 2012.

 

 

B. Kern, "Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti", Jezikoslovni zapiski, vol. 17, no. 1, pp. 127-141, 2011.

 

 

B. Kern, "Stopenjsko besedotvorje", Slavisticna revija, vol. 58, no. 3, pp. 335-348, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Kern and A. Žele, "Promjene u leksiki i sintaksi u savremenom slovenačkom jeziku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Međunarodna konferencija Wyraz, Wroclaw, Poljska, 2017.

 

 

B. Kern, "Med samomedponmskimi zloženkami in narazen pisanimi zloženkami z lektorskega vidika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij 35, Ljubljana, Slovenija, 2016.

 

 

B. Kern, "Slovarska obravnava stopenjskih tvorjenk v Slovarju slovenskega knjizžega jezika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij, 34, Ljubljana, Slovenija, 2015.

 

 

B. Kern, N. Gliha Komac and N. Jakop, "Slovar slovenskega knjižnega jezika", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Ljubljana, 2014.

 

 

B. Kern, J. Žganec Gros, T. Majcen, M. Ivančič, Ž. Golob, A. Mihelič, B. Vesnicer, A. Perdih, P. Jakopin and P. Brajak, "Osnova glasovnih e-usluga u zdravstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma konferenca Jezikovne tehnologije, Ljubljana, Slovenija, 2012.

 

 

B. Kern, "Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana, 2011.

 

 

B. Kern, "Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Kern, Boris; Gliha Komac, Nataša; Jakop, Nataša; Klemenčič, Simona; Krvina, Domen; Ledinek, Nina; Michelizza, Mija; Mirtič, Tanja; Perdih, Andrej; Petric, Špela; Snoj Marko; Žele, Andreja

Naziv časopisa

Jezikovni zapisi

Naziv rada

Izbrisani riječnički sastavi iz drugog, dopunjenog, i djelomično prenovljenog izdanja Riječnika slovenačkog književnog jezika

Godina izdavanja

20122014

Stranice

235-235

Godina_Vol_IEEE

20

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kern, Boris; Bizjak Končar, Aleksandra; Snoj, Marko; Gložančev, Alenka; Kkostanjevec, Polona; Krvina, Domen; Ledinek, Nina; Michelizza, Mija; Perdih, Andrej; Petric, Špela; Šircelj-Žnidaršič, Ivanka; Žele, Andreja; Mirtič, Tanja; Gliha Komac, Nataša; Klemenčič, Simona

Naziv časopisa

Zbirka Slovarji

Naziv rada

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Godina izdavanja

2012

Stranice

407-407

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kern, Boris

Naziv časopisa

Jezikoslovni zapiski

Naziv rada

Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti

Godina izdavanja

2011

Stranice

127-141

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kern, Boris

Naziv časopisa

Slavisticna revija

Naziv rada

Stopenjsko besedotvorje

Godina izdavanja

2010

Stranice

335-348

Godina_Vol_IEEE

58

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Kern, Boris; Žele, Andreja

Naziv rada

Promjene u leksiki i sintaksi u savremenom slovenačkom jeziku

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

13. Međunarodna konferencija Wyraz

Grad

Wroclaw, Poljska

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Wroclawu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris

Naziv rada

Med samomedponmskimi zloženkami in narazen pisanimi zloženkami z lektorskega vidika

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Simpozij 35

Grad

Ljubljana, Slovenija

Stranice

429-438

Izdavač

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris

Naziv rada

Slovarska obravnava stopenjskih tvorjenk v Slovarju slovenskega knjizžega jezika

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Simpozij, 34

Grad

Ljubljana, Slovenija

Stranice

377-384

Izdavač

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris; Gliha Komac, Nataša; Jakop, Nataša

Naziv rada

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

-

Grad

Ljubljana

Stranice

0-0

Izdavač

Cankarjeva zalozba, Slovenska akademija znanosti in umetnosti i Znanstvenoraziskovalni center

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris; Žganec Gros, Jerneja; Majcen, Tanja; Ivančič, Marko; Golob, Žiga; Mihelič, Aleš; Vesnicer, Boštjan; Perdih, Andrej; Jakopin, Primož; Brajak, Petar

Naziv rada

Osnova glasovnih e-usluga u zdravstvu

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Osma konferenca Jezikovne tehnologije

Grad

Ljubljana, Slovenija

Stranice

207-212

Izdavač

Institut Jožef Stefan

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris

Naziv rada

Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Grad

Ljubljana

Stranice

156-160

Izdavač

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris

Naziv rada

Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

141-149

Izdavač

Ljubljana: Založba ZRC

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA