slika radnika


Prof. dr ANA PEJANOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet filoloških nauka
  • ana.b.pejanovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ANA PEJANOVIĆ

 

Godina rođenja

1969

Mjesto rođenja

Nikšić

Država rođenja

Crna Gora

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor filoloških nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Ana Pejanović je doktor filoloških nauka, slavista rusista. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistraski rad i doktorsku disertaciju odbranila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena na Filozofskom (sada Filološkom) fakultetu Univerziteta Crne Gore na kome trenutno radi u zvanju vanrednog profesora.
Pedagoško iskustvo: osim na matičnoj ustanovi radila na Katedri za slovensku filologiju Petrogradskog državnog univerziteta (2003-2006) u svojstvu lektora srpskog jezika i višeg predavača. Kao gostujući profesor na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru (2008- 2012), na Katedri za ruski i srpski jezik Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2009-2011), na Filološkom fakultetu u Banjaluci (2012-2013) i na Filološkom fakultetu Panevropskog univerziteta "Apeiron" (2012-2015) i ponovo angažovana od 2021.
Naučni angažman: Učestvovala je na međunarodnim naučnim konferencijama i kongresima u Rusiji, Bjelorusiji i regionu. U Rusiji je više puta boravila na specijalizacijama: na Institutu "V.V. Vinogradov" Ruske akademije nauka, Petrogradskom državnom univerzitetu, Ruskom državnom pedagoškom univerzitetu "Hercen", Institutu za ruski jezik "A. S. Puškin". Autor je 2 monografije: Frazeologija Gorskog vijenca (CANU, 2010) i Sintaksa, semantika i lingvokulturologija komparativnih frazeologizama (Apeiron, 2015), kao i prek? 70 radova, objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima u Rusiji i regionu.
Članstvo u institucijama/organizacijama: "Petrogradski frazeološki seminar" V. M. Mokijenka od 2004. godine, Odbor za jezik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2010, Komisija za metodiku Međunarodnog komiteta slavista od 2015, Komisija za frazeologiju Međunarodnog komiteta slavista od 2018.
Članstvo u redakcijama časopisa: Član redakcije časopisa za nauku o jeziku i književnosti F?li? lingvistica et literaria (Nikšić), časopisa za lingvistiku, literaturologiju i kulturologiju Reči (Beograd), Filolog (Banja Luka). Recenzira po pozivu radove i za časopise koji se nalaze na AHCI listi.
Projekti: Nacionalni projekat CANU Frazeološki rječnik Njegoševih djela, Međunarodni projekat Prevod u sistemu izučavanja nacionalne i strane književnosti i kulture Ministarstva prosvete Srbije. Erassmus + program 2017. u Njemačkoj (Zarbriken).
Mentorski rad: veći broj diplomskih i specijalističkih i 3 magistarska rada, a još 4 su u fazi izrade. Član komisija za odbranu doktorata u 8 komisija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Stručni angažman ostvaruje sa: Ispitnim centrom Crne Gore, Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, Nacionalnim akreditacionim telom Srbije. Bila je rukovodilac Studijskog programa za ruski jezik i književnost od 2014. do 2019. godine i član Vijeća za društvene nauke UCG. Predsjednik je Udruženja predavača ruskog jezika i književnosti.
Naučne preokupacije: kontrastivna slovenska frazeologija, lingvokulturologija, kognitivna lingvistika i translatologija.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Frezeologija gorskog vijenca i njegovih ruskih prevoda

Datum završetka

22.05.2007

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Ustaljena poređenja čovjek-predmet kao lingvokurtuloroške jedinice u ruskom i srpskom jeziku

Datum završetka

28.02.2005

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore

Država

Crna Gora

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.10.2000

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA