slika radnika


Doc. dr MIROSLAV PRERAD

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • miroslav.d.prerad@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MIROSLAV PRERAD

 

Godina rođenja

1954

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

PRERAD MIROSLAV, sin Dragomira iz Banja Luke, N. Pašića 6. Rođen u Banja Luci, 25. novembra 1954.g., neoženjen, otac jednog djeteta.
OBRAZOVANJE
Osnovno i srednje obrazovanje (Gimnazija) u Banja Luci, a pravni fakultet završio na Zagrebačkom sveučilištu. Stečeno zvanje, diplomirani pravnik, akademsko magistar juris, od 31.8.2017.g. doktor pravnih nauka Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH. Naslov dizertacije je "Životno osiguranje kao proizvod, promatrano u sistemu pravne nauke i sa aspekta socijalne sigurnosti". Odlukom Senata Univerziteta za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka od 10. aprila 2018.g., biran po prvi puta u naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast "poslovno pravo i pravo društava" na period od pet godina.
Položen pravosudni ispit.
Položen ispit za stečajnog upravnika.
Četvrti stepen (od 6) njemačkog jezika na Visokoj školi za strance Bečkog univerziteta.
Odslušan specijalistički studij "Javne financije i financijsko pravo", Prvani fakultet Banja Luka, Postdiplomske studije, školska godina 2002/2003.
Certifikat edukacije za poslove pristupa EU fondovima, Sarajevo, mart 2012.g.
RADNO ISKUSTVO
Advokat po profesiji neprekidno od 1. septembra 1984.g.
Od značajnijih sporova, dobijeni sporovi pred bečkom Arbitražom, Republika Srpska protiv Hermann GmbH (v.s. 12% budžeta RS), te spor pred Okružnim sudom Salzburg, Republike Srpske protiv AUSTROJET GmbH.
Od 2005.g. rješenjem Ministra pravde RS član komisije za polaganje pravosudnog ispita (privredno pravo) i danas (2021.g.).
Istovremeno povremeno predavač iz oblasti privrednog prava u organizacije edukativne organizacije TAZ Beograd. Predavanja istog obima u organizaciji Pravnog fakulteta Banja Luka radi priprema kandidata za polaganje pravosudnog ispita. Predavač za edukaciju kandidata za procjenitelje -dobijanje licence, u organizaciji Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
Predsjednik Suda časti Saveza računovođa i revizora Republike Srpske od osnivanja 2008.g. do danas.
Na listi stečajnih upravnika od 2010.g. do 2019.g.
14. decembra 2017.g. rješenjem Ministra pravde postavljen u komisiju za polaganje notarskog ispita.
U školskoj godini 2020./2021., profesor u zvanju docenta, na APEIRON UNIVERZITETU Banja Luka, iz predmeta poslovno pravo i stečajno pravo
Objavljeni radovi u listu FINRAR, ADVOKATURA, Financing, te radovi i javne prezentacije na savjetovanjima u organizaciji Udruženja sudija Republike Srpske, zbornici radova, radovi publikovani u časopisu ZIPS Sarajevo. Cjelovit pregled radova u prilogu.
Aktivno poznavanje njemačkog jezika ( čita, piše, govori ) IV stepen Visoke škole za strance pri bečkom Univeriztetu, površno i engleskog, uz znanje upotrebe računara u granicama potrebe profesije i dopunskih djelatnosti.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Internacionalni univerzitet

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Životno osiguranje kao proizvod, promatrano u sistemu pravne nauke i sa aspekta socijalne sigurnosti

Datum završetka

31.08.2017

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Sveučilište u Zagrebu

Država

Republika Hrvatska

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

10.09.1981

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA