slika radnika


Doc. dr KATARINA JOVIČIĆ

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • katarina.a.jovicic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

KATARINA JOVIČIĆ

 

Godina rođenja

1965

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Obrazovanje:
Odbranila doktorsku disertaciju Pravne posledice neizvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
Odbranila magistarsku tezu Poništenje odluka međunarodnih trgovačkih arbitraža 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
Specijalista za međunarodno poslovno pravo 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
Pravosudni ispit položila 1990. godine pred komisijom u Beogradu.
Diplomirala 1988. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Kretanje u službi:
2020 - : Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka: docent za predmet Međunarodno privatno pravo.
2003 - : Insitut za uporedno pravo u Beogradu: istraživač saradnik (2003-2012); naučni saradnik (2012-2020); viši naučni saradnik (2020 - ).
2004 - : Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu: saradnik u nastavi (trgovinsko pravo a od 2021 za građanskopravnu i privrednopravnu naučnu oblast)
1997-2003 - Savezno ministarstvo pravde: savetnik, samostalni savetnik i viši savetnik
1991-1997 - Faklultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu: sekretar Fakulteta
1989-1991 - Advokatska kancelarija Aleksandar Bajić u Beogradu: advokatski pripravnik
dr Katarina Jovičić je član:
1. Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije
2. Uredništva naučnog časopisa Strani pravni život koji izdaje Institut za uporedno pravo u Beogradu
3. Uredništva naučnog časopisa Pravni zapisi koji izdaje Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.
Oblasti istraživanja:
Međunarodno privatno pravo, Međunarodno privredno pravo, Arbitražno pravo, Obligaciono pravo.
Objavila je preko 50 naučnih članaka iz navedenih oblasti, uključujći i naučnu monografiju Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja (2009).
Objavila je i stručnu monografiju (koautorski sa dr Vesna Dabetić Trogrlič) Komentar Zakona o zaštiti potrošača (2016).
Strani jezici: engleski, španski


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Pravne posledice neizvršenja obaveza iz ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Datum završetka

15.05.2012

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža

Datum završetka

29.06.2006

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.11.1988

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Jovičić, K.(2998). Neka pitanja u vezi sa ponudom i prihvatom prema Bečkoj Konvenciji. Strani pravni život, 185-204.

 

 

Jovičić, K.(2020). Pravna priroda odnosa između arbitara i stranaka: Receptum arbitri. Strani pravni život, 17-28.

 

 

Jovičić, K.(2019). Ograničenja slobode ugovaranja- osvrt na potrošačke ugovore. Pravo i Privreda, 437-450.

 

 

Jovičić, K., & Dobrić, V.(2019). Pravna nesigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 133-149.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2018). Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu. Teme, 647-660.

 

 

Jovičić, K.(2018). The concept of the fundamental breach of contract in the CISG. Foreign Legal Life, 39-50.

 

 

Jovičić, K.(2018). Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite. Strani pravni život, 7-19.

 

 

Jovičić, K.(2018). Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača" [Warranty of the seller in the Law of Obligations and in the Consume, 711-721.

 

 

Jovičić, K.(2017). Posebni slučajevi kada se ugovor može raskinuti prema Bečkoj Konvenciji. Strani pravni život, 51-62.

 

 

Jovičić, K.(2017). Kriterijumi kvalifikacije nepoštene poslovne prakse. Pravo i Privreda, 589-600.

 

 

Jovičić, K.(2016). Specifičnosti zaštite potrošača kod ugovora zaključenih na daljinu i van poslovniih prostorija trgovca. Strani pravni život, 61-72.

 

 

Jovičić, K.(2016). Pravo potrošača da odustane od ugovora. Pravo i Privreda, 713-726.

 

 

Jovičić, K.(2015). Odgovornost organizatora turističkog putovanja za nesaobraznu uslugu. Evropsko zakonodavstvo, 112-124.

 

 

Jovičić, K.(2015). Uslovi pod kojima poverilac stiče pravo da raskine ugovor zbog neispunjenja i ograničenja za upotrebu tog prava. Strani pravni život, 143-156.

 

 

Jovičić, K.(2015). Pravila za raskid ugovora o prodaji u Narctu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike. Pravo i privreda, 412-424.

 

 

Jovičić, K.(2014). Nemogućnost izvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pravne posledice u tom slučaju. Pravni život, 395-407.

 

 

Jovičić, K.(2014). Određenje pojma neizrvšenja ugovora, s osvrtom na neizvršenje ugovora o prodaji robe. Strani pravni život, 69-82.

 

 

Jovičić, K.(2014). The seller's liability for material defects of goods and buyer's legal remedies in that case. Megatrend revew, 37-53.

 

 

Jovičić, K.(2013). Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji. Pravni život, 327-328.

 

 

Jovičić, K.(2013). Odnos zahteva za naknadu štete zbog neizvršenja ugovora o prodaji robe sa drugim pravnim sredstvima poverioca. Strani pravni život, 79-95.

 

 

Jovičić, K.(2012). Zahtev za izvršenje ugovora u naknadnom roku kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Strani pravni život, 176-194.

 

 

Jovičić, K.(2012). Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 353-368.

 

 

Jovičić, K.(2011). Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 389-405.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2011). 30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Strani pravni život, 143-172.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2010). Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije. Pravni život, 443-463.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2010). Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava. Strani pravni život, 177-208.

 

 

Jovičić, K., & Vukadinović, S.(2009). Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini. Pravni život, 725-750.

 

 

Jovičić, K.(2008). Poništenje odluke međunarodne trgovinske arbitraže u domaćem pravu. Pravni život, 395-416.

 

 

Jovičić, K.(2008). Međunarodna trgovinska arbitraža. Strani pravni život, 99-121.

 

 

Jovičić, K.(2007). Odluke međunarodnih trgovinskih arbitraža koje se mogu poništavati pred sudom. Pravni život, 583-596.

 

 

Jovičić, K.(2006). Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u američkom pravu. Pravni život, 463-474.

 

 

Jovičić, K.(2006). Međunarodna nadležnost domaćeg suda u trgovniskim sporovima sa stranim elementom u pravu Japana. Strani pravni život, 500-515.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Jovičić, K. (2020). Uzročnost i naknada štete. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIII naučni skup - Beograd-Valjevo (pp. 235-248). Beograd i Valjevo: -

 

 

Jovičić, K. (2019). Uticaj ponašanja poverioca na odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup (pp. 147-158). Valjevo, Serbia: -

 

 

Jovičić, K. (2018). Funkcije zatezne kamate u slučaju docnje sa plaćanjem novčane naknade štete. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 131-142). Belgrade: Institute of Comparative Law, Judicial Academy

 

 

Jovičić, K. (2018). Ugovor o prodaji pokretnih stvari u Švajcarskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Introduction to Swiss Law (pp. 251-262). Belgrade: Institute of Compartive Law

 

 

Jovičić, K. (2018). Administrative procedures. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 249-301). Cetinje, Crna Gora: Institute of Comparative Law, Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2017). Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 303-313). Belgrade: Institute of Comparative Law, Belgrade and Law Faculty University of Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2017). Odnos između ugovorne kazne i naknade štete. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 219-227). Belgrade, Serbia: Intermex, Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2016). Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 34-43). Belgrade: Intermex, Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2015). Globalna zaštita voda i upravljanje vodnim resursima. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 177-178). Belgrade: Institute of Comparative Law, Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2014). Pravna pitanja elektronskih ugovora s osvrtom na ugovor o prodaji robe. Zbornik radova sa naučnog skupa-Internet and Society (pp. 353-364). Niš, Serbia: Sociological Society and Institute of Comparative Law, Niš

 

 

Jovičić, K. (2013). Uticaj globalizacije na unifikaciju trgovinskog prava. Zbornik radova sa naučnog skupa-Globalisation and Desuverenisation (pp. 417-432). Kosovska Mitrovica, Serbia: Serbian Sociological Society and Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2013). Ugovorna odgovornost kod ugovora o prodaji robe u francuskom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 257-272). Belgrade: Institute of Comparative Law and Law Faculty University of Belgrade

 

 

Jovičić, K. (2013). Sistem kontrole javnih nabavki u Poljskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 27-40). Prokuplje: Toplica Center for Democratic an Human Rights, Institute of Comparative Law, Prokuplje

 

 

Jovičić, K., & Plavšić-Nešić, A. (2011). Ljudska i izborna prava. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 208-223). Belgrade: Institut of Comparative Law, Beograd

 

 

Jovičić, K. (2011). Arbitražno pravo Nemačke. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 488-506). Beograd: Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2010). Arbitražno pravo država u regionu zapadnog Balkana. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 436-455). Beograd: Institut of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2009). Međunarodna trgovinska arbitraža: razlozi za poništenje arbitražnih odluka. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 161-184). Beograd: Institute of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2008). Ostvarivanje imovinskih prava fizičkih lica na nepokretnostima na Kosovu i Metohiji (pravo na povraćaj imovine). Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 143-163). Beograd: Institut of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2008). Rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova pred američkim arbitražama. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 205-233). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Jovičić, K. (2007). Vojno zdravstvo. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 429-451). Beograd: Institut of Comparative Law

 

 

Jovičić, K. (2003). Republički sudski savet u Republici Makedoniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 133-143). Beograd: Institute of Comparative Law

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Jovičić, K. (2009). Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

K. Jovičić, "Neka pitanja u vezi sa ponudom i prihvatom prema Bečkoj Konvenciji", Strani pravni život, vol. 3, no. 0, pp. 185-204, 2998.

 

 

K. Jovičić, "Pravna priroda odnosa između arbitara i stranaka: Receptum arbitri", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 17-28, 2020.

 

 

K. Jovičić, "Ograničenja slobode ugovaranja- osvrt na potrošačke ugovore", Pravo i Privreda, vol. 6-7, no. 0, pp. 437-450, 2019.

 

 

K. Jovičić and V. Dobrić, "Pravna nesigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu", Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vol. 2, no. 0, pp. 133-149, 2019.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu", Teme, vol. 42, no. 2, pp. 647-660, 2018.

 

 

K. Jovičić, "The concept of the fundamental breach of contract in the CISG", Foreign Legal Life, vol. 4, no. 0, pp. 39-50, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 7-19, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača", Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača" [Warranty of the seller in the Law of Obligations and in the Consume, vol. 6, no. 0, pp. 711-721, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Posebni slučajevi kada se ugovor može raskinuti prema Bečkoj Konvenciji", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 51-62, 2017.

 

 

K. Jovičić, "Kriterijumi kvalifikacije nepoštene poslovne prakse", Pravo i Privreda, vol. 7-9, no. 0, pp. 589-600, 2017.

 

 

K. Jovičić, "Specifičnosti zaštite potrošača kod ugovora zaključenih na daljinu i van poslovniih prostorija trgovca", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 61-72, 2016.

 

 

K. Jovičić, "Pravo potrošača da odustane od ugovora", Pravo i Privreda, vol. 7-9, no. 0, pp. 713-726, 2016.

 

 

K. Jovičić, "Odgovornost organizatora turističkog putovanja za nesaobraznu uslugu", Evropsko zakonodavstvo, vol. 54, no. 2915, pp. 112-124, 2015.

 

 

K. Jovičić, "Uslovi pod kojima poverilac stiče pravo da raskine ugovor zbog neispunjenja i ograničenja za upotrebu tog prava", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 143-156, 2015.

 

 

K. Jovičić, "Pravila za raskid ugovora o prodaji u Narctu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike", Pravo i privreda, vol. 4-6, no. 0, pp. 412-424, 2015.

 

 

K. Jovičić, "Nemogućnost izvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pravne posledice u tom slučaju", Pravni život, vol. 11, no. 14, pp. 395-407, 2014.

 

 

K. Jovičić, "Određenje pojma neizrvšenja ugovora, s osvrtom na neizvršenje ugovora o prodaji robe", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 69-82, 2014.

 

 

K. Jovičić, "The seller's liability for material defects of goods and buyer's legal remedies in that case", Megatrend revew, vol. 2, no. 0, pp. 37-53, 2014.

 

 

K. Jovičić, "Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 327-328, 2013.

 

 

K. Jovičić, "Odnos zahteva za naknadu štete zbog neizvršenja ugovora o prodaji robe sa drugim pravnim sredstvima poverioca", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 79-95, 2013.

 

 

K. Jovičić, "Zahtev za izvršenje ugovora u naknadnom roku kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe", Strani pravni život, vol. 2, no. 0, pp. 176-194, 2012.

 

 

K. Jovičić, "Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 353-368, 2012.

 

 

K. Jovičić, "Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 389-405, 2011.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe", Strani pravni život, vol. 1, no. 0, pp. 143-172, 2011.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 443-463, 2010.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava", Strani pravni život, vol. 2, no. 0, pp. 177-208, 2010.

 

 

K. Jovičić and S. Vukadinović, "Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini", Pravni život, vol. 12, no. 0, pp. 725-750, 2009.

 

 

K. Jovičić, "Poništenje odluke međunarodne trgovinske arbitraže u domaćem pravu", Pravni život, vol. 12, no. 0, pp. 395-416, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Međunarodna trgovinska arbitraža", Strani pravni život, vol. 3, no. 0, pp. 99-121, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Odluke međunarodnih trgovinskih arbitraža koje se mogu poništavati pred sudom", Pravni život, vol. 12, no. 0, pp. 583-596, 2007.

 

 

K. Jovičić, "Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u američkom pravu", Pravni život, vol. 11, no. 0, pp. 463-474, 2006.

 

 

K. Jovičić, "Međunarodna nadležnost domaćeg suda u trgovniskim sporovima sa stranim elementom u pravu Japana", Strani pravni život, vol. 1-3, no. 0, pp. 500-515, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

K. Jovičić, "Uzročnost i naknada štete", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIII naučni skup - Beograd-Valjevo, Beograd i Valjevo, 2020.

 

 

K. Jovičić, "Uticaj ponašanja poverioca na odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup, Valjevo, Serbia, 2019.

 

 

K. Jovičić, "Funkcije zatezne kamate u slučaju docnje sa plaćanjem novčane naknade štete", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Ugovor o prodaji pokretnih stvari u Švajcarskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Introduction to Swiss Law, Belgrade, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Administrative procedures", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Cetinje, Crna Gora, 2018.

 

 

K. Jovičić, "Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2017.

 

 

K. Jovičić, "Odnos između ugovorne kazne i naknade štete", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, Serbia, 2017.

 

 

K. Jovičić, "Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2016.

 

 

K. Jovičić, "Globalna zaštita voda i upravljanje vodnim resursima", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2015.

 

 

K. Jovičić, "Pravna pitanja elektronskih ugovora s osvrtom na ugovor o prodaji robe", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Internet and Society, Niš, Serbia, 2014.

 

 

K. Jovičić, "Uticaj globalizacije na unifikaciju trgovinskog prava", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Globalisation and Desuverenisation, Kosovska Mitrovica, Serbia, 2013.

 

 

K. Jovičić, "Ugovorna odgovornost kod ugovora o prodaji robe u francuskom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2013.

 

 

K. Jovičić, "Sistem kontrole javnih nabavki u Poljskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Prokuplje, 2013.

 

 

K. Jovičić and A. Plavšić-Nešić, "Ljudska i izborna prava", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Belgrade, 2011.

 

 

K. Jovičić, "Arbitražno pravo Nemačke", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2011.

 

 

K. Jovičić, "Arbitražno pravo država u regionu zapadnog Balkana", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2010.

 

 

K. Jovičić, "Međunarodna trgovinska arbitraža: razlozi za poništenje arbitražnih odluka", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2009.

 

 

K. Jovičić, "Ostvarivanje imovinskih prava fizičkih lica na nepokretnostima na Kosovu i Metohiji (pravo na povraćaj imovine)", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova pred američkim arbitražama", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2008.

 

 

K. Jovičić, "Vojno zdravstvo", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2007.

 

 

K. Jovičić, "Republički sudski savet u Republici Makedoniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2003.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

K. Jovičić, Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2009.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Neka pitanja u vezi sa ponudom i prihvatom prema Bečkoj Konvenciji

Godina izdavanja

2998

Stranice

185-204

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Pravna priroda odnosa između arbitara i stranaka: Receptum arbitri

Godina izdavanja

2020

Stranice

17-28

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Ograničenja slobode ugovaranja- osvrt na potrošačke ugovore

Godina izdavanja

2019

Stranice

437-450

Godina_Vol_IEEE

6-7

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Dobrić, V

Naziv časopisa

Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Naziv rada

Pravna nesigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu

Godina izdavanja

2019

Stranice

133-149

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Teme

Naziv rada

Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu

Godina izdavanja

2018

Stranice

647-660

Godina_Vol_IEEE

42

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Foreign Legal Life

Naziv rada

The concept of the fundamental breach of contract in the CISG

Godina izdavanja

2018

Stranice

39-50

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite

Godina izdavanja

2018

Stranice

7-19

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača" [Warranty of the seller in the Law of Obligations and in the Consume

Naziv rada

Garancija prodavca u Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača

Godina izdavanja

2018

Stranice

711-721

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Posebni slučajevi kada se ugovor može raskinuti prema Bečkoj Konvenciji

Godina izdavanja

2017

Stranice

51-62

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Kriterijumi kvalifikacije nepoštene poslovne prakse

Godina izdavanja

2017

Stranice

589-600

Godina_Vol_IEEE

7-9

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Specifičnosti zaštite potrošača kod ugovora zaključenih na daljinu i van poslovniih prostorija trgovca

Godina izdavanja

2016

Stranice

61-72

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Pravo potrošača da odustane od ugovora

Godina izdavanja

2016

Stranice

713-726

Godina_Vol_IEEE

7-9

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Evropsko zakonodavstvo

Naziv rada

Odgovornost organizatora turističkog putovanja za nesaobraznu uslugu

Godina izdavanja

2015

Stranice

112-124

Godina_Vol_IEEE

54

Br. časopisa

2915

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Uslovi pod kojima poverilac stiče pravo da raskine ugovor zbog neispunjenja i ograničenja za upotrebu tog prava

Godina izdavanja

2015

Stranice

143-156

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Pravila za raskid ugovora o prodaji u Narctu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike

Godina izdavanja

2015

Stranice

412-424

Godina_Vol_IEEE

4-6

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Nemogućnost izvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pravne posledice u tom slučaju

Godina izdavanja

2014

Stranice

395-407

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

14

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Određenje pojma neizrvšenja ugovora, s osvrtom na neizvršenje ugovora o prodaji robe

Godina izdavanja

2014

Stranice

69-82

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Megatrend revew

Naziv rada

The seller's liability for material defects of goods and buyer's legal remedies in that case

Godina izdavanja

2014

Stranice

37-53

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji

Godina izdavanja

2013

Stranice

327-328

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Odnos zahteva za naknadu štete zbog neizvršenja ugovora o prodaji robe sa drugim pravnim sredstvima poverioca

Godina izdavanja

2013

Stranice

79-95

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Zahtev za izvršenje ugovora u naknadnom roku kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Godina izdavanja

2012

Stranice

176-194

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Godina izdavanja

2012

Stranice

353-368

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Godina izdavanja

2011

Stranice

389-405

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Godina izdavanja

2011

Stranice

143-172

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije

Godina izdavanja

2010

Stranice

443-463

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava

Godina izdavanja

2010

Stranice

177-208

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K; Vukadinović, S

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini

Godina izdavanja

2009

Stranice

725-750

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Poništenje odluke međunarodne trgovinske arbitraže u domaćem pravu

Godina izdavanja

2008

Stranice

395-416

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Međunarodna trgovinska arbitraža

Godina izdavanja

2008

Stranice

99-121

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Odluke međunarodnih trgovinskih arbitraža koje se mogu poništavati pred sudom

Godina izdavanja

2007

Stranice

583-596

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Poništenje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u američkom pravu

Godina izdavanja

2006

Stranice

463-474

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovičić, K

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Međunarodna nadležnost domaćeg suda u trgovniskim sporovima sa stranim elementom u pravu Japana

Godina izdavanja

2006

Stranice

500-515

Godina_Vol_IEEE

1-3

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Uzročnost i naknada štete

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XXIII naučni skup - Beograd-Valjevo

Grad

Beograd i Valjevo

Stranice

235-248

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Uticaj ponašanja poverioca na odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup

Grad

Valjevo, Serbia

Stranice

147-158

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Funkcije zatezne kamate u slučaju docnje sa plaćanjem novčane naknade štete

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

131-142

Izdavač

Institute of Comparative Law, Judicial Academy

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Ugovor o prodaji pokretnih stvari u Švajcarskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Introduction to Swiss Law

Grad

Belgrade

Stranice

251-262

Izdavač

Institute of Compartive Law

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Administrative procedures

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

-

Grad

Cetinje, Crna Gora

Stranice

249-301

Izdavač

Institute of Comparative Law, Belgrade

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

303-313

Izdavač

Institute of Comparative Law, Belgrade and Law Faculty University of Belgrade

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Odnos između ugovorne kazne i naknade štete

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade, Serbia

Stranice

219-227

Izdavač

Intermex, Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Posebni načini odmeravanja naknade štete u slučaju raskida ugovora o prodaji robe

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

34-43

Izdavač

Intermex, Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Globalna zaštita voda i upravljanje vodnim resursima

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

177-178

Izdavač

Institute of Comparative Law, Belgrade

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Pravna pitanja elektronskih ugovora s osvrtom na ugovor o prodaji robe

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Internet and Society

Grad

Niš, Serbia

Stranice

353-364

Izdavač

Sociological Society and Institute of Comparative Law, Niš

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Uticaj globalizacije na unifikaciju trgovinskog prava

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Globalisation and Desuverenisation

Grad

Kosovska Mitrovica, Serbia

Stranice

417-432

Izdavač

Serbian Sociological Society and Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Ugovorna odgovornost kod ugovora o prodaji robe u francuskom pravu

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

257-272

Izdavač

Institute of Comparative Law and Law Faculty University of Belgrade

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Sistem kontrole javnih nabavki u Poljskoj

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

-

Grad

Prokuplje

Stranice

27-40

Izdavač

Toplica Center for Democratic an Human Rights, Institute of Comparative Law, Prokuplje

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K; Plavšić-Nešić, A

Naziv rada

Ljudska i izborna prava

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Belgrade

Stranice

208-223

Izdavač

Institut of Comparative Law, Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Arbitražno pravo Nemačke

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

488-506

Izdavač

Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Arbitražno pravo država u regionu zapadnog Balkana

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

436-455

Izdavač

Institut of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Međunarodna trgovinska arbitraža: razlozi za poništenje arbitražnih odluka

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

161-184

Izdavač

Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Ostvarivanje imovinskih prava fizičkih lica na nepokretnostima na Kosovu i Metohiji (pravo na povraćaj imovine)

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

143-163

Izdavač

Institut of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova pred američkim arbitražama

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

205-233

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Vojno zdravstvo

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

429-451

Izdavač

Institut of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, K

Naziv rada

Republički sudski savet u Republici Makedoniji

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

133-143

Izdavač

Institute of Comparative Law

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Jovičić, K

Naslov

Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u postupku poništenja

Godina izdavanja

2009

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA