slika radnika
OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

 

Godina rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

 

Akademsko zvanje/titula

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Univerzitet/Sveučilište "VITEZ"

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti implementacije kriptografskih algoritama u bazama podataka s ciljem povećanja performansi informacionih sistema

Datum završetka

07.09.2019

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacijskih tehnologija - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Komparativna analiza primjene kriptografskih algoritama u bazama podataka sa akcentom na performanse sistema za provjeru znanja

Datum završetka

08.11.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacijskih tehnologija - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.07.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Latinović, B., Avramović, Z., & Zajmović, M.(2019). Safety Analysis of Reverse Algorithm Encryption in Databases. Journal of Information Technology and Applications - JITA, 29-35.

 

 

Kulašin, D., & Zajmović, M.(2017). Pojmovna određenja kriptografije u kontekstu informacijske sigurnosti. Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, 27-37.

 

 

Zajmović, M., & Kulašin, D.(2017). Implementacija domene kao centralizovanog mjesta upravljanja klijentskim računarima. Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, 73-81.

 

 

Zajmović, M., & Karaosmanović, S.(2016). Controling the Robotic Arm Remotively on a Distance Using HMI and PLC Modicon M340 over an Ethernet Network. International Journal of Information and Communication Technologies Faculty of Information Technology, 73-85.

 

 

Zajmović, M., Salkić, H., & Hamidović, H.(2016). Praktična primjena kriptografije u SQL-u kao načina zaštite baze podata u slučaju Cyber napada. Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, 129-134.

 

 

Zajmović, M., & Salkić, A.(2015). Microsoft Family Safety. Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, 134-140.

 

 

Šabanović, A., Šabić, S., Pivić, D., & Zajmović, M.(2014). Bežične Wi - Fi računarske mreže i sigurnosti Wi - Fi mreža. Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, 73-81.

 

 

Zajmović, M., Salkić, H., & Stanić, S.(2012). Management of Induction (Asynchronous) Motors Using PLC. Journal of Information Technology and Applications - JITA, 95-102.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Terzić, A., & Zajmović, M. (2020). Comparative Analysis of the Application of C++ and Java Programming Languages on the Example of the Programming Application "Smart Kitchen". Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International Scientific Student Conference SKEI 2020 (pp. 498-504). Novo mesto: University of Novo mesto

 

 

Zajmović, M. (2020). Practical Application of the Python Programming Language on the Example of Collecting Data from Certain Web Pages. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Zajmović, M. (2020). Development of a Full Stack Application Within the Angular Web Framework with Firebase. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Zajmović, M. (2019). Database Security - Examples of Attacks to Database. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova (pp. 138-142). Tuzla: Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija"

 

 

Hamidović, H., Hamidović, A., & Zajmović, M. (2019). Protection of Personal Data in Cloud Environment - Auditable Standard for Cloud Service Providers. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova (pp. 200-209). Tuzla: Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija"

 

 

Zajmović, M., Gaši, N., & Fodolović, A. (2019). Praktična primjena robotike na primjenu programiranja MBOT robota. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2019 (pp. 555-565). Vitez: Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

 

 

Salkić, H., Obhođaš, I., & Zajmović, M. (2019). Modeli procesa upravljanja u funkciji ispunjavanja dugoročnih ciljeva u privrednim društvima na primjeru. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad" (pp. 139-148). Sveti Nikole: Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

 

 

Salkić, H., Zajmović, M., & Obhođaš, I. (2019). Kriptovaluta - digitalni novac za digitalno doba. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad" (pp. 299-304). Sveti Nikole: Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

 

 

Ćosić, M., Salkić, H., & Zajmović, M. (2019). Integracija sistema za upravljanje znjanjem i gamification-a u okruženju elektronskog učenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad" (pp. 327-336). Sveti Nikole: Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

 

 

Zajmović, M. (2018). Rudarenje kripto valuta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2018 (pp. 326-332). Vukovar: Veleučilište "Lavoslav Ružička"

 

 

Zajmović, M., Latinović, B., & Salkić, H. (2018). Bezbjednost podataka u inteligentnim informacionim sistemima. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad" (pp. 289-295). Sveti Nikole: Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

 

 

Zajmović, M., Obhođaš, I., & Ćosić, M. (2018). Zaštita DNS i FTP servera. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad" (pp. 297-303). Sveti Nikole: Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

 

 

Zajmović, M., & Kurbegović, N. (2018). Provjera SQL Injection ranjivosti korištenjem odgovarajućih alata. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Inovacije kao pokretač razvoja" (pp. 68-71). Beograd: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu,Fakultet za primnjeni menadžment,ekonomiju i finansije

 

 

Zajmović, M., & Obhođaš, I. (2017). Kriptografija i njena primjena u Microsoft SQL Server-u. Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna studentska konferencija SKEI 2017 (pp. 107-113). Beograd: Visoka škola modernog biznisa Beograd - MBS

 

 

Zajmović, M., & Salkić, H. (2017). Informacijski sistem za unapređenje poslovanje veletrgovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad" (pp. 337-343). Sveti Nikole: Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

 

 

Zajmović, M. (2017). Digitalna forenzika i njena primjena. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučno-stručni skup ITeO 2017 (pp. 424-435). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Zajmović, M. (2017). Kriptografske metode zaštite podataka u bazama podataka - primjer Oracle. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Inovacijama do održivog razvoja" (pp. 77-84). Beograd: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu,Fakultet za primenjeni menadžment,ekonomiju i finansije

 

 

Zajmović, M., Salkić, H., & Obhođaš, I. (2016). Microsoft SQL Server 2014 Backup Encryption. Zbornik radova sa naučnog skupa-YU INFO 2016 (pp. 44-47). Beograd: Društvo za informacione sisteme i računarske mreže Srbije

 

 

Hamidović, H., Hamidović, A., & Zajmović, M. (2016). Okvir za rješavanje problema Cyber kriminala. Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2016 (pp. 557-562). Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 

 

Zajmović, M. (2016). Sortiranje i pretraživanje podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem SKEI 2016 (pp. 326-337). Vitez: Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

 

 

Obhođaš, I., Salkić, H., & Zajmović, M. (2016). Način prognoziranja budućih događaja primjenom dinamičke analize. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad" (pp. 167-176). Sveti Nikole: Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

 

 

Zajmović, M., Šabanović, A., Šabić, S., & Pivić, D. (2015). Wireless Wi - Fi Computer Network and Security Wi - Fi Network. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova br.3 (pp. 35-42). Travnik: Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

 

 

Zajmović, M., Bešić, A., Veselinović-Dolić, A., & Konjalić, N. (2015). Use of the Protected Web Network - SSL Protocol. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova br.3 (pp. 43-49). Travnik: Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

 

 

Zajmović, M., & Mirnić, S. (2015). Utjecaj primjene kriptografije na performanse sistema s akcentom na okruženje MySQL. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2015 (pp. 533-536). Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 

 

Zajmović, M. (2014). Korištenje mobilnog uređaja za upravljanje sistemom video nadzora cestovnog saobraćaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova (pp. 116-126). Travnik: Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

 

 

Zajmović, M., Salkić, H., & Zahirović, M. (2013). Analiza sigurnosti informacijskih sistema. Zbornik radova sa naučnog skupa-YU INFO 2013 (pp. 81-86). Beograd: -

 

 

Salkić, H., Zajmović, M., & Zahirović, M. (2013). Ekspertni sistemi - podrška kvaliteti nastave. Zbornik radova sa naučnog skupa-YU INFO 2013 (pp. 111-116). Beograd: -

 

 

Zahirović, M., Salkić, H., & Zajmović, M. (2013). Vještačka inteligencija vs ljudska inteligencija - različiti prilazi sagledavanju problema. Zbornik radova sa naučnog skupa-YU INFO 2013 (pp. 572-577). Beograd: -

 

 

Zajmović, M., & Salkić, H. (2013). Informacioni sistemi kao podrška borbi protiv korupcije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija o korupciji (pp. 537-547). Vitez: Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

 

 

Salkić, H., & Zajmović, M. (2013). Internetom u borbi protiv korupcije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija o korupciji (pp. 518-526). Vitez: Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

 

 

Salkić, H., Salkić, A., & Zajmović, M. (2013). Koncept savremene škole upotrebom novih informaciono - komunikacionih tehnologija. Zbornik radova sa naučnog skupa-GeTID 2013 (pp. 168-179). Sarajevo: Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije

 

 

Zajmović, M., Salkić, H., & Salkić, A. (2013). Facebook marketing. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2013 (pp. 144-149). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Salkić, H., Zajmović, M., & Salkić, A. (2013). Internet marketing sa podrškom Google-a. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2013 (pp. 150-155). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Zajmović, M., & Salkić, H. (2013). Microsoft SQL Server 2014 In-Memory OLTP: Hekaton. Zbornik radova sa naučnog skupa-USPON 2013 (pp. 237-240). Valjevo: Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet Valjevo

 

 

Roljić, L., Salkić, H., & Zajmović, M. (2012). Contemporary Model of an Information System in Primary and Secondary Schools. Zbornik radova sa naučnog skupa-SYMORG 2012 (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Zajmović, M., & Salkić, H. (2012). Korištenje "Cloud Computing" tehnologije za unapređenje poslovanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2012 (pp. 99-105). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Kulašin, D., & Zajmović, M. (2016). Osnove informacijske sigurnosti. Travnik: Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju.

 

 

Zajmović, M. (2012). Metodološka zbirka zadataka za učenje C++. Travnik: Sveučilište / Univerzitet "Vitez".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Latinović, Z. Avramović and M. Zajmović, "Safety Analysis of Reverse Algorithm Encryption in Databases", Journal of Information Technology and Applications - JITA, vol. 9, no. 1, pp. 29-35, 2019.

 

 

D. Kulašin and M. Zajmović, "Pojmovna određenja kriptografije u kontekstu informacijske sigurnosti", Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, vol. 1, no. 5, pp. 27-37, 2017.

 

 

M. Zajmović and D. Kulašin, "Implementacija domene kao centralizovanog mjesta upravljanja klijentskim računarima", Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, vol. 1, no. 5, pp. 73-81, 2017.

 

 

M. Zajmović and S. Karaosmanović, "Controling the Robotic Arm Remotively on a Distance Using HMI and PLC Modicon M340 over an Ethernet Network", International Journal of Information and Communication Technologies Faculty of Information Technology, vol. 1, no. 4, pp. 73-85, 2016.

 

 

M. Zajmović, H. Salkić and H. Hamidović, "Praktična primjena kriptografije u SQL-u kao načina zaštite baze podata u slučaju Cyber napada", Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, vol. 1, no. 4, pp. 129-134, 2016.

 

 

M. Zajmović and A. Salkić, "Microsoft Family Safety", Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, vol. 1, no. 3, pp. 134-140, 2015.

 

 

A. Šabanović, S. Šabić, D. Pivić and M. Zajmović, "Bežične Wi - Fi računarske mreže i sigurnosti Wi - Fi mreža", Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, vol. 1, no. 1, pp. 73-81, 2014.

 

 

M. Zajmović, H. Salkić and S. Stanić, "Management of Induction (Asynchronous) Motors Using PLC", Journal of Information Technology and Applications - JITA, vol. 1, no. 1, pp. 95-102, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

A. Terzić and M. Zajmović, "Comparative Analysis of the Application of C++ and Java Programming Languages on the Example of the Programming Application "Smart Kitchen"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International Scientific Student Conference SKEI 2020, Novo mesto, 2020.

 

 

M. Zajmović, "Practical Application of the Python Programming Language on the Example of Collecting Data from Certain Web Pages", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, Beograd, 2020.

 

 

M. Zajmović, "Development of a Full Stack Application Within the Angular Web Framework with Firebase", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, Beograd, 2020.

 

 

M. Zajmović, "Database Security - Examples of Attacks to Database", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova, Tuzla, 2019.

 

 

H. Hamidović, A. Hamidović and M. Zajmović, "Protection of Personal Data in Cloud Environment - Auditable Standard for Cloud Service Providers", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova, Tuzla, 2019.

 

 

M. Zajmović, N. Gaši and A. Fodolović, "Praktična primjena robotike na primjenu programiranja MBOT robota", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2019, Vitez, 2019.

 

 

H. Salkić, I. Obhođaš and M. Zajmović, "Modeli procesa upravljanja u funkciji ispunjavanja dugoročnih ciljeva u privrednim društvima na primjeru", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad", Sveti Nikole, 2019.

 

 

H. Salkić, M. Zajmović and I. Obhođaš, "Kriptovaluta - digitalni novac za digitalno doba", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad", Sveti Nikole, 2019.

 

 

M. Ćosić, H. Salkić and M. Zajmović, "Integracija sistema za upravljanje znjanjem i gamification-a u okruženju elektronskog učenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad", Sveti Nikole, 2019.

 

 

M. Zajmović, "Rudarenje kripto valuta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2018, Vukovar, 2018.

 

 

M. Zajmović, B. Latinović and H. Salkić, "Bezbjednost podataka u inteligentnim informacionim sistemima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad", Sveti Nikole, 2018.

 

 

M. Zajmović, I. Obhođaš and M. Ćosić, "Zaštita DNS i FTP servera", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad", Sveti Nikole, 2018.

 

 

M. Zajmović and N. Kurbegović, "Provjera SQL Injection ranjivosti korištenjem odgovarajućih alata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Inovacije kao pokretač razvoja", Beograd, 2018.

 

 

M. Zajmović and I. Obhođaš, "Kriptografija i njena primjena u Microsoft SQL Server-u", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna studentska konferencija SKEI 2017, Beograd, 2017.

 

 

M. Zajmović and H. Salkić, "Informacijski sistem za unapređenje poslovanje veletrgovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad", Sveti Nikole, 2017.

 

 

M. Zajmović, "Digitalna forenzika i njena primjena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučno-stručni skup ITeO 2017, Banja Luka, 2017.

 

 

M. Zajmović, "Kriptografske metode zaštite podataka u bazama podataka - primjer Oracle", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Inovacijama do održivog razvoja", Beograd, 2017.

 

 

M. Zajmović, H. Salkić and I. Obhođaš, "Microsoft SQL Server 2014 Backup Encryption", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YU INFO 2016, Beograd, 2016.

 

 

H. Hamidović, A. Hamidović and M. Zajmović, "Okvir za rješavanje problema Cyber kriminala", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2016, Jahorina, 2016.

 

 

M. Zajmović, "Sortiranje i pretraživanje podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem SKEI 2016, Vitez, 2016.

 

 

I. Obhođaš, H. Salkić and M. Zajmović, "Način prognoziranja budućih događaja primjenom dinamičke analize", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad", Sveti Nikole, 2016.

 

 

M. Zajmović, A. Šabanović, S. Šabić and D. Pivić, "Wireless Wi - Fi Computer Network and Security Wi - Fi Network", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova br.3, Travnik, 2015.

 

 

M. Zajmović, A. Bešić, A. Veselinović-Dolić and N. Konjalić, "Use of the Protected Web Network - SSL Protocol", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova br.3, Travnik, 2015.

 

 

M. Zajmović and S. Mirnić, "Utjecaj primjene kriptografije na performanse sistema s akcentom na okruženje MySQL", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2015, Jahorina, 2015.

 

 

M. Zajmović, "Korištenje mobilnog uređaja za upravljanje sistemom video nadzora cestovnog saobraćaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova, Travnik, 2014.

 

 

M. Zajmović, H. Salkić and M. Zahirović, "Analiza sigurnosti informacijskih sistema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YU INFO 2013, Beograd, 2013.

 

 

H. Salkić, M. Zajmović and M. Zahirović, "Ekspertni sistemi - podrška kvaliteti nastave", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YU INFO 2013, Beograd, 2013.

 

 

M. Zahirović, H. Salkić and M. Zajmović, "Vještačka inteligencija vs ljudska inteligencija - različiti prilazi sagledavanju problema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YU INFO 2013, Beograd, 2013.

 

 

M. Zajmović and H. Salkić, "Informacioni sistemi kao podrška borbi protiv korupcije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija o korupciji, Vitez, 2013.

 

 

H. Salkić and M. Zajmović, "Internetom u borbi protiv korupcije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija o korupciji, Vitez, 2013.

 

 

H. Salkić, A. Salkić and M. Zajmović, "Koncept savremene škole upotrebom novih informaciono - komunikacionih tehnologija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-GeTID 2013, Sarajevo, 2013.

 

 

M. Zajmović, H. Salkić and A. Salkić, "Facebook marketing", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2013, Banja Luka, 2013.

 

 

H. Salkić, M. Zajmović and A. Salkić, "Internet marketing sa podrškom Google-a", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2013, Banja Luka, 2013.

 

 

M. Zajmović and H. Salkić, "Microsoft SQL Server 2014 In-Memory OLTP: Hekaton", in Zbornik radova sa naučnog skupa-USPON 2013, Valjevo, 2013.

 

 

L. Roljić, H. Salkić and M. Zajmović, "Contemporary Model of an Information System in Primary and Secondary Schools", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SYMORG 2012, Zlatibor, 2012.

 

 

M. Zajmović and H. Salkić, "Korištenje "Cloud Computing" tehnologije za unapređenje poslovanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2012, Banja Luka, 2012.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Kulašin and M. Zajmović, "Osnove informacijske sigurnosti", Travnik: Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, 2016.

 

 

M. Zajmović, "Metodološka zbirka zadataka za učenje C++", Travnik: Sveučilište / Univerzitet "Vitez", 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Latinović, Branko; Avramović, Zoran; Zajmović, Mahir

Naziv časopisa

Journal of Information Technology and Applications - JITA

Naziv rada

Safety Analysis of Reverse Algorithm Encryption in Databases

Godina izdavanja

2019

Stranice

29-35

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kulašin, D; Zajmović, Mahir

Naziv časopisa

Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor

Naziv rada

Pojmovna određenja kriptografije u kontekstu informacijske sigurnosti

Godina izdavanja

2017

Stranice

27-37

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Zajmović, Mahir; Kulašin, D

Naziv časopisa

Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor

Naziv rada

Implementacija domene kao centralizovanog mjesta upravljanja klijentskim računarima

Godina izdavanja

2017

Stranice

73-81

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Zajmović, Mahir; Karaosmanović, S

Naziv časopisa

International Journal of Information and Communication Technologies Faculty of Information Technology

Naziv rada

Controling the Robotic Arm Remotively on a Distance Using HMI and PLC Modicon M340 over an Ethernet Network

Godina izdavanja

2016

Stranice

73-85

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H; Hamidović, H

Naziv časopisa

Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor

Naziv rada

Praktična primjena kriptografije u SQL-u kao načina zaštite baze podata u slučaju Cyber napada

Godina izdavanja

2016

Stranice

129-134

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, A

Naziv časopisa

Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor

Naziv rada

Microsoft Family Safety

Godina izdavanja

2015

Stranice

134-140

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Šabanović, A; Šabić, S; Pivić, D; Zajmović, Mahir

Naziv časopisa

Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor

Naziv rada

Bežične Wi - Fi računarske mreže i sigurnosti Wi - Fi mreža

Godina izdavanja

2014

Stranice

73-81

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H; Stanić, S

Naziv časopisa

Journal of Information Technology and Applications - JITA

Naziv rada

Management of Induction (Asynchronous) Motors Using PLC

Godina izdavanja

2012

Stranice

95-102

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Terzić, A; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Comparative Analysis of the Application of C++ and Java Programming Languages on the Example of the Programming Application "Smart Kitchen"

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

5th International Scientific Student Conference SKEI 2020

Grad

Novo mesto

Stranice

498-504

Izdavač

University of Novo mesto

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naziv rada

Practical Application of the Python Programming Language on the Example of Collecting Data from Certain Web Pages

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naziv rada

Development of a Full Stack Application Within the Angular Web Framework with Firebase

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naziv rada

Database Security - Examples of Attacks to Database

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Zbornik radova

Grad

Tuzla

Stranice

138-142

Izdavač

Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hamidović, H; Hamidović, A; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Protection of Personal Data in Cloud Environment - Auditable Standard for Cloud Service Providers

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Zbornik radova

Grad

Tuzla

Stranice

200-209

Izdavač

Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Gaši, N; Fodolović, A

Naziv rada

Praktična primjena robotike na primjenu programiranja MBOT robota

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Četvrta međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2019

Grad

Vitez

Stranice

555-565

Izdavač

Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salkić, H; Obhođaš, I; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Modeli procesa upravljanja u funkciji ispunjavanja dugoročnih ciljeva u privrednim društvima na primjeru

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad"

Grad

Sveti Nikole

Stranice

139-148

Izdavač

Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salkić, H; Zajmović, Mahir; Obhođaš, I

Naziv rada

Kriptovaluta - digitalni novac za digitalno doba

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad"

Grad

Sveti Nikole

Stranice

299-304

Izdavač

Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćosić, M; Salkić, H; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Integracija sistema za upravljanje znjanjem i gamification-a u okruženju elektronskog učenja

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

X Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad"

Grad

Sveti Nikole

Stranice

327-336

Izdavač

Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naziv rada

Rudarenje kripto valuta

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Treća međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2018

Grad

Vukovar

Stranice

326-332

Izdavač

Veleučilište "Lavoslav Ružička"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Latinović, B; Salkić, H

Naziv rada

Bezbjednost podataka u inteligentnim informacionim sistemima

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

IX Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad"

Grad

Sveti Nikole

Stranice

289-295

Izdavač

Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Obhođaš, I; Ćosić, M

Naziv rada

Zaštita DNS i FTP servera

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

IX Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad"

Grad

Sveti Nikole

Stranice

297-303

Izdavač

Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Kurbegović, N

Naziv rada

Provjera SQL Injection ranjivosti korištenjem odgovarajućih alata

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Inovacije kao pokretač razvoja"

Grad

Beograd

Stranice

68-71

Izdavač

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu,Fakultet za primnjeni menadžment,ekonomiju i finansije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Obhođaš, I

Naziv rada

Kriptografija i njena primjena u Microsoft SQL Server-u

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Druga međunarodna studentska konferencija SKEI 2017

Grad

Beograd

Stranice

107-113

Izdavač

Visoka škola modernog biznisa Beograd - MBS

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H

Naziv rada

Informacijski sistem za unapređenje poslovanje veletrgovine

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VIII Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad"

Grad

Sveti Nikole

Stranice

337-343

Izdavač

Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naziv rada

Digitalna forenzika i njena primjena

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

IX Međunarodni naučno-stručni skup ITeO 2017

Grad

Banja Luka

Stranice

424-435

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naziv rada

Kriptografske metode zaštite podataka u bazama podataka - primjer Oracle

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Inovacijama do održivog razvoja"

Grad

Beograd

Stranice

77-84

Izdavač

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu,Fakultet za primenjeni menadžment,ekonomiju i finansije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H; Obhođaš, I

Naziv rada

Microsoft SQL Server 2014 Backup Encryption

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

YU INFO 2016

Grad

Beograd

Stranice

44-47

Izdavač

Društvo za informacione sisteme i računarske mreže Srbije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hamidović, H; Hamidović, A; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Okvir za rješavanje problema Cyber kriminala

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2016

Grad

Jahorina

Stranice

557-562

Izdavač

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naziv rada

Sortiranje i pretraživanje podataka

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem SKEI 2016

Grad

Vitez

Stranice

326-337

Izdavač

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Obhođaš, I; Salkić, H; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Način prognoziranja budućih događaja primjenom dinamičke analize

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

VII Međunarodna naučna konferencija "Međunarodni dijalog: Istok - Zapad"

Grad

Sveti Nikole

Stranice

167-176

Izdavač

Međunarodni Slavjanski Univerzitet "G.R. Deržavin"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Šabanović, A; Šabić, S; Pivić, D

Naziv rada

Wireless Wi - Fi Computer Network and Security Wi - Fi Network

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Zbornik radova br.3

Grad

Travnik

Stranice

35-42

Izdavač

Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Bešić, A; Veselinović-Dolić, A; Konjalić, N

Naziv rada

Use of the Protected Web Network - SSL Protocol

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Zbornik radova br.3

Grad

Travnik

Stranice

43-49

Izdavač

Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Mirnić, S

Naziv rada

Utjecaj primjene kriptografije na performanse sistema s akcentom na okruženje MySQL

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

XIV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2015

Grad

Jahorina

Stranice

533-536

Izdavač

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naziv rada

Korištenje mobilnog uređaja za upravljanje sistemom video nadzora cestovnog saobraćaja

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Zbornik radova

Grad

Travnik

Stranice

116-126

Izdavač

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H; Zahirović, M

Naziv rada

Analiza sigurnosti informacijskih sistema

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

YU INFO 2013

Grad

Beograd

Stranice

81-86

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salkić, H; Zajmović, Mahir; Zahirović, M

Naziv rada

Ekspertni sistemi - podrška kvaliteti nastave

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

YU INFO 2013

Grad

Beograd

Stranice

111-116

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zahirović, M; Salkić, H; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Vještačka inteligencija vs ljudska inteligencija - različiti prilazi sagledavanju problema

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

YU INFO 2013

Grad

Beograd

Stranice

572-577

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H

Naziv rada

Informacioni sistemi kao podrška borbi protiv korupcije

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Konferencija o korupciji

Grad

Vitez

Stranice

537-547

Izdavač

Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salkić, H; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Internetom u borbi protiv korupcije

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Konferencija o korupciji

Grad

Vitez

Stranice

518-526

Izdavač

Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salkić, H; Salkić, A; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Koncept savremene škole upotrebom novih informaciono - komunikacionih tehnologija

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

GeTID 2013

Grad

Sarajevo

Stranice

168-179

Izdavač

Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H; Salkić, A

Naziv rada

Facebook marketing

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

ITeO 2013

Grad

Banja Luka

Stranice

144-149

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Salkić, H; Zajmović, Mahir; Salkić, A

Naziv rada

Internet marketing sa podrškom Google-a

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

ITeO 2013

Grad

Banja Luka

Stranice

150-155

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H

Naziv rada

Microsoft SQL Server 2014 In-Memory OLTP: Hekaton

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

USPON 2013

Grad

Valjevo

Stranice

237-240

Izdavač

Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet Valjevo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Roljić, L; Salkić, H; Zajmović, Mahir

Naziv rada

Contemporary Model of an Information System in Primary and Secondary Schools

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

SYMORG 2012

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zajmović, Mahir; Salkić, H

Naziv rada

Korištenje "Cloud Computing" tehnologije za unapređenje poslovanja

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

ITeO 2012

Grad

Banja Luka

Stranice

99-105

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Kulašin, D; Zajmović, Mahir

Naslov

Osnove informacijske sigurnosti

Godina izdavanja

2016

Grad

Travnik

Izdavač

Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

Tip

Udžbenik

 

Autori

Zajmović, Mahir

Naslov

Metodološka zbirka zadataka za učenje C++

Godina izdavanja

2012

Grad

Travnik

Izdavač

Sveučilište / Univerzitet "Vitez"

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Programiranje u C++

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI