slika radnika


Prof. dr MAJA ĐOKIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • maja.m.djokic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MAJA ĐOKIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dr Maja Đokić je vanredni profesor na Fakultetu poslovne ekonomije na Univerzitetu Apeiron u Banja Luci, gde predaje predmete "Televizijsko oglašavanje", "Digitalna montaža" i "Vizuelizacija propagandne poruke".

Rođena je u Beogradu, Srbija, ali je završila osnovnu i srednju školu u Sevilji, Španija. Diplomira 2001. godine na Fakultetu za filmsku i audiovizualnu umetnost Katalonije, Univerzitet u Barseloni. Od 2006. počinje da radi kao saradnik u nastavi, predavač strukovnih studija i profesor strukovnih studija na Visokoj strukovnoj školi tržišnih komunikacija u Beogradu. Magistrira 2009. godine na Fakultetu poslovne ekonomije na Univerzitetu Apeiron, Banja Luka. Doktorira sa radom "Marketing umetničkih proizvoda na globalnom tržištu" 2011. godine na FIMEK-u, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Srbija. Počinje da radi na Univerzitetu Apeiron 2011. godine kada je izabrana za višeg asistenta na Fakultetu poslovne ekonomije, a od 2012. na istoj ustanovi stiče zvanje docenta iz oblasti marketinga. Izabrana je za vanrednog profesora na Fakultetu poslovne ekonomije na Univerzitetu Apeiron 2017. godine. Pored akademskog karijere na Univerzitetu Apeiron, Dr Maja Đokić je angažovana u oblasti obrazovanja u Beogradu i Novom sadu. Stiče zvanje docenta na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, 2014. godine. Na istom Univerzitetu je 2018. godine izabrana za vanrednog profesora na predmetima "Ponašnje potrošača" i "Marketing usluga". Objavila je značajne naučno - stručne radove iz oblasti marketinga, promocije i oglašavanja. Paralelno sa akademskom aktivnošću, razvijala je karijeru kao režiser kroz mnogobrojne audiovizualne radove nagrađivane na međunarodnim festivalima.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Marketing umetničkih proizvoda na globalnom tržištu

Datum završetka

26.11.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Tržišni aspekti umetničkog proizvoda

Datum završetka

26.09.2009

 

Obrazovna ustanova

Visoka škola za film i TV - Univerzitet u Barseloni

Država

Kraljevina Španija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.03.2006

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Đokić, M.(2010). Značaj investicionog okruženja za plasman straning direktnih investicija. Pravo-teorija i praksa, 23-38.

 

 

Đokić, M.(2009). Oglašavanje i zaštita potrošača. Pravo-teorija i praksa, 67-79.

 

 

Đokić, M.(0). Business Idea Viability from the Aspect of Risk. Pravo-teorija i praksa, 0-0.

 

 

Đokić, M.(0). Small and medium enterprises management. FIMEK, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Đokić, M. (2011). Global marketing strategies in the field of art. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodno stručna konferencija Šta posle krize - traganje za novim perspektivama (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Đokić, M. (2010). Actual market trends including foreign direct investment flows in Serbia. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodno naučno-stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju EUROBRAND (pp. 0-0). -: -

 

 

Đokić, M. (2010). Branding and competitive strategy of tourism based on vertical cooperation in marketing channels. Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International Scientific Conference on Management in Function of The Increased Tourist Expenditure (pp. 101-109). Opatija: -

 

 

Đokić, M. (2010). Consumer Protection in Advertising as Contribution to Quality Policies in Tourism. Zbornik radova sa naučnog skupa-2nd International Scientific Expert Conference - Quality and Innovation in Tourism and Catering (pp. 60-65). Bled: -

 

 

Đokić, M. (2010). Menadžment ljudskih resursa - savremeni izazovi. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu (pp. 0-0). -: -

 

 

Đokić, M. (2009). Impact of Global Crisis On The Spanish Tourist Market. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup na temu : The influence of global economic recesion on tourism - 10th international Conference University St. Kliment Ohridski (pp. 103-111). Ohrid: Bitola Faculty of Tourism and Hospitality

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Grandov, Z., & Đokić, M. (2011). Trgovinski Marketing Menadžment. Beograd: BTO.

 

 

Grandov, Z., Đokić, M., & Laketa, M. (2011). Planiranje i Budžetiranje. Beograd: BTO.

 

 

Grandov, Z., & Đokić, M. (2010). Strategije Planiranja i Budžetiranje. Beograd: BTO.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Đokić, "Značaj investicionog okruženja za plasman straning direktnih investicija", Pravo-teorija i praksa, vol. 0-0, no. 0, pp. 23-38, 2010.

 

 

M. Đokić, "Oglašavanje i zaštita potrošača", Pravo-teorija i praksa, vol. 0, no. 0, pp. 67-79, 2009.

 

 

M. Đokić, "Business Idea Viability from the Aspect of Risk", Pravo-teorija i praksa, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 

 

M. Đokić, "Small and medium enterprises management", FIMEK, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

M. Đokić, "Global marketing strategies in the field of art", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodno stručna konferencija Šta posle krize - traganje za novim perspektivama, Beograd, 2011.

 

 

M. Đokić, "Actual market trends including foreign direct investment flows in Serbia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodno naučno-stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju EUROBRAND, -, 2010.

 

 

M. Đokić, "Branding and competitive strategy of tourism based on vertical cooperation in marketing channels", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International Scientific Conference on Management in Function of The Increased Tourist Expenditure, Opatija, 2010.

 

 

M. Đokić, "Consumer Protection in Advertising as Contribution to Quality Policies in Tourism", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2nd International Scientific Expert Conference - Quality and Innovation in Tourism and Catering, Bled, 2010.

 

 

M. Đokić, "Menadžment ljudskih resursa - savremeni izazovi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu, -, 2010.

 

 

M. Đokić, "Impact of Global Crisis On The Spanish Tourist Market", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup na temu : The influence of global economic recesion on tourism - 10th international Conference University St. Kliment Ohridski, Ohrid, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Z. Grandov and M. Đokić, "Trgovinski Marketing Menadžment", Beograd: BTO, 2011.

 

 

Z. Grandov, M. Đokić and M. Laketa, "Planiranje i Budžetiranje", Beograd: BTO, 2011.

 

 

Z. Grandov and M. Đokić, "Strategije Planiranja i Budžetiranje", Beograd: BTO, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Đokić, Maja;

Naziv časopisa

Pravo-teorija i praksa

Naziv rada

Značaj investicionog okruženja za plasman straning direktnih investicija

Godina izdavanja

2010

Stranice

23-38

Godina_Vol_IEEE

0-0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đokić, M;

Naziv časopisa

Pravo-teorija i praksa

Naziv rada

Oglašavanje i zaštita potrošača

Godina izdavanja

2009

Stranice

67-79

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đokić, M;

Naziv časopisa

Pravo-teorija i praksa

Naziv rada

Business Idea Viability from the Aspect of Risk

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đokić, M;

Naziv časopisa

FIMEK

Naziv rada

Small and medium enterprises management

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Đokić, Maja;

Naziv rada

Global marketing strategies in the field of art

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

1. Međunarodno stručna konferencija Šta posle krize - traganje za novim perspektivama

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đokić, M;

Naziv rada

Actual market trends including foreign direct investment flows in Serbia

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

2. Međunarodno naučno-stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju EUROBRAND

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đokić, Maja;

Naziv rada

Branding and competitive strategy of tourism based on vertical cooperation in marketing channels

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

7th International Scientific Conference on Management in Function of The Increased Tourist Expenditure

Grad

Opatija

Stranice

101-109

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đokić, M;

Naziv rada

Consumer Protection in Advertising as Contribution to Quality Policies in Tourism

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

2nd International Scientific Expert Conference - Quality and Innovation in Tourism and Catering

Grad

Bled

Stranice

60-65

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đokić, Maja;

Naziv rada

Menadžment ljudskih resursa - savremeni izazovi

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

6. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đokić, M;

Naziv rada

Impact of Global Crisis On The Spanish Tourist Market

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup na temu : The influence of global economic recesion on tourism - 10th international Conference University St. Kliment Ohridski

Grad

Ohrid

Stranice

103-111

Izdavač

Bitola Faculty of Tourism and Hospitality

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Grandov, Z; Đokić, M;

Naslov

Trgovinski Marketing Menadžment

Godina izdavanja

2011

Grad

Beograd

Izdavač

BTO

Tip

Knjiga

 

Autori

Grandov, Z; Đokić, M; Laketa, M;

Naslov

Planiranje i Budžetiranje

Godina izdavanja

2011

Grad

Beograd

Izdavač

BTO

Tip

Knjiga

 

Autori

Grandov, Z; Đokić, M;

Naslov

Strategije Planiranja i Budžetiranje

Godina izdavanja

2010

Grad

Beograd

Izdavač

BTO

Tip

Knjiga

 

ČLANSTVA