slika radnika


Doc. dr BORIS KERN

docent

  • Fakultet filoloških nauka
  • boris.f.kern@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BORIS KERN

 

Godina rođenja

1983

Mjesto rođenja

Ljubljana

Država rođenja

Republika Slovenija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka na području lingvistike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doc. dr Boris Kern (4.1.1983) je naučni saradnik na Odseku za leksikologiju Instituta za slovenački jezik Frana Ramovša Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauke i umetnosti u Ljubljani. Bavi se pitanjima savramene leksikologije i leksikografije, tvorbe reči, semantike, pravopisa, jezika i roda, kao i slovenačkim jezikom kao stranim. 2017. je objavio naučnu monografiju Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Kao redaktor i autor učestvuje u stvaranju trećeg izdanja Rečnika slovenačkog književnog jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)), a kao autor i u stvaranju Školskog rečnika slovenčkoga jezika (Šolski slovar slovenskega jezika). U prošlosti je učestvovao i u nastanku Rečnika novijih reči slovenačkog jezika (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, 2012), drugog izdanja Rečnika slovenačkog književnog jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014), kao i Pravopisnog rečnika (ePravopis, 2017-2020). Takođe učestvuje u projektu Le z drugimi smo, u okviru kojeg, kroz obrazovanje pedagoškog osoblja u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pokušava da razbije stereotipe i doprinese poboljšanju inkluzije dece imigranata. 2010. je sa poljskog jezika na slovenački preveo roman Lubievo Mihala Viktovskog. Uči slovenački znakovni jezik i persijski. Na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" predaje slovenački od 2017.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Ljubljani

Država

Republika Slovenija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Riječničko znanje stepenovanih riječi tvorenih iz glagola osjećajnog značenja

Datum završetka

16.01.2015

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Ljubljani

Država

Republika Slovenija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

29.09.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Kern, B., Gliha Komac, N., Jakop, N., Klemenčič, S., Krvina, D., Ledinek, N., Michelizza, M., Mirtič, T., Perdih, A., Petric, Š., & Snoj Marko;, Ž.(20122014). Izbrisani riječnički sastavi iz drugog, dopunjenog, i djelomično prenovljenog izdanja Riječnika slovenačkog književnog jezika. Jezikovni zapisi, 235-235.

 

 

Kern, B., Bizjak Končar, A., Snoj, M., Gložančev, A., Kkostanjevec, P., Krvina, D., Ledinek, N., Michelizza, M., Perdih, A., Petric, Š., Šircelj-Žnidaršič, I., Žele, A., Mirtič, T., Gliha Komac, N., & Klemenčič, S.(2012). Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Zbirka Slovarji, 407-407.

 

 

Kern, B.(2011). Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. Jezikoslovni zapiski, 127-141.

 

 

Kern, B.(2010). Stopenjsko besedotvorje. Slavisticna revija, 335-348.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Kern, B., & Žele, A. (2017). Promjene u leksiki i sintaksi u savremenom slovenačkom jeziku. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Međunarodna konferencija Wyraz (pp. 0-0). Wroclaw, Poljska: Univerzitet u Wroclawu

 

 

Kern, B. (2016). Med samomedponmskimi zloženkami in narazen pisanimi zloženkami z lektorskega vidika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij 35 (pp. 429-438). Ljubljana, Slovenija: Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

 

Kern, B. (2015). Slovarska obravnava stopenjskih tvorjenk v Slovarju slovenskega knjizžega jezika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij, 34 (pp. 377-384). Ljubljana, Slovenija: Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

 

Kern, B., Gliha Komac, N., & Jakop, N. (2014). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Ljubljana: Cankarjeva zalozba, Slovenska akademija znanosti in umetnosti i Znanstvenoraziskovalni center

 

 

Kern, B., Žganec Gros, J., Majcen, T., Ivančič, M., Golob, Ž., Mihelič, A., Vesnicer, B., Perdih, A., Jakopin, P., & Brajak, P. (2012). Osnova glasovnih e-usluga u zdravstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma konferenca Jezikovne tehnologije (pp. 207-212). Ljubljana, Slovenija: Institut Jožef Stefan

 

 

Kern, B. (2011). Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (pp. 156-160). Ljubljana: Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

 

Kern, B. (0). Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 141-149). -: Ljubljana: Založba ZRC

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Kern, N. Gliha Komac, N. Jakop, S. Klemenčič, D. Krvina, N. Ledinek, M. Michelizza, T. Mirtič, A. Perdih, Š. Petric and Ž. Snoj Marko;, "Izbrisani riječnički sastavi iz drugog, dopunjenog, i djelomično prenovljenog izdanja Riječnika slovenačkog književnog jezika", Jezikovni zapisi, vol. 20, no. 1, pp. 235-235, 20122014.

 

 

B. Kern, A. Bizjak Končar, M. Snoj, A. Gložančev, P. Kkostanjevec, D. Krvina, N. Ledinek, M. Michelizza, A. Perdih, Š. Petric, I. Šircelj-Žnidaršič, A. Žele, T. Mirtič, N. Gliha Komac and S. Klemenčič, "Slovar novejšega besedja slovenskega jezika", Zbirka Slovarji, vol. 0, no. 0, pp. 407-407, 2012.

 

 

B. Kern, "Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti", Jezikoslovni zapiski, vol. 17, no. 1, pp. 127-141, 2011.

 

 

B. Kern, "Stopenjsko besedotvorje", Slavisticna revija, vol. 58, no. 3, pp. 335-348, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Kern and A. Žele, "Promjene u leksiki i sintaksi u savremenom slovenačkom jeziku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Međunarodna konferencija Wyraz, Wroclaw, Poljska, 2017.

 

 

B. Kern, "Med samomedponmskimi zloženkami in narazen pisanimi zloženkami z lektorskega vidika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij 35, Ljubljana, Slovenija, 2016.

 

 

B. Kern, "Slovarska obravnava stopenjskih tvorjenk v Slovarju slovenskega knjizžega jezika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij, 34, Ljubljana, Slovenija, 2015.

 

 

B. Kern, N. Gliha Komac and N. Jakop, "Slovar slovenskega knjižnega jezika", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Ljubljana, 2014.

 

 

B. Kern, J. Žganec Gros, T. Majcen, M. Ivančič, Ž. Golob, A. Mihelič, B. Vesnicer, A. Perdih, P. Jakopin and P. Brajak, "Osnova glasovnih e-usluga u zdravstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma konferenca Jezikovne tehnologije, Ljubljana, Slovenija, 2012.

 

 

B. Kern, "Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana, 2011.

 

 

B. Kern, "Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Kern, Boris; Gliha Komac, Nataša; Jakop, Nataša; Klemenčič, Simona; Krvina, Domen; Ledinek, Nina; Michelizza, Mija; Mirtič, Tanja; Perdih, Andrej; Petric, Špela; Snoj Marko; Žele, Andreja

Naziv časopisa

Jezikovni zapisi

Naziv rada

Izbrisani riječnički sastavi iz drugog, dopunjenog, i djelomično prenovljenog izdanja Riječnika slovenačkog književnog jezika

Godina izdavanja

20122014

Stranice

235-235

Godina_Vol_IEEE

20

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kern, Boris; Bizjak Končar, Aleksandra; Snoj, Marko; Gložančev, Alenka; Kkostanjevec, Polona; Krvina, Domen; Ledinek, Nina; Michelizza, Mija; Perdih, Andrej; Petric, Špela; Šircelj-Žnidaršič, Ivanka; Žele, Andreja; Mirtič, Tanja; Gliha Komac, Nataša; Klemenčič, Simona

Naziv časopisa

Zbirka Slovarji

Naziv rada

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Godina izdavanja

2012

Stranice

407-407

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kern, Boris

Naziv časopisa

Jezikoslovni zapiski

Naziv rada

Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti

Godina izdavanja

2011

Stranice

127-141

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kern, Boris

Naziv časopisa

Slavisticna revija

Naziv rada

Stopenjsko besedotvorje

Godina izdavanja

2010

Stranice

335-348

Godina_Vol_IEEE

58

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Kern, Boris; Žele, Andreja

Naziv rada

Promjene u leksiki i sintaksi u savremenom slovenačkom jeziku

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

13. Međunarodna konferencija Wyraz

Grad

Wroclaw, Poljska

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Wroclawu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris

Naziv rada

Med samomedponmskimi zloženkami in narazen pisanimi zloženkami z lektorskega vidika

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Simpozij 35

Grad

Ljubljana, Slovenija

Stranice

429-438

Izdavač

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris

Naziv rada

Slovarska obravnava stopenjskih tvorjenk v Slovarju slovenskega knjizžega jezika

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Simpozij, 34

Grad

Ljubljana, Slovenija

Stranice

377-384

Izdavač

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris; Gliha Komac, Nataša; Jakop, Nataša

Naziv rada

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

-

Grad

Ljubljana

Stranice

0-0

Izdavač

Cankarjeva zalozba, Slovenska akademija znanosti in umetnosti i Znanstvenoraziskovalni center

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris; Žganec Gros, Jerneja; Majcen, Tanja; Ivančič, Marko; Golob, Žiga; Mihelič, Aleš; Vesnicer, Boštjan; Perdih, Andrej; Jakopin, Primož; Brajak, Petar

Naziv rada

Osnova glasovnih e-usluga u zdravstvu

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Osma konferenca Jezikovne tehnologije

Grad

Ljubljana, Slovenija

Stranice

207-212

Izdavač

Institut Jožef Stefan

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris

Naziv rada

Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Grad

Ljubljana

Stranice

156-160

Izdavač

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kern, Boris

Naziv rada

Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

141-149

Izdavač

Ljubljana: Založba ZRC

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA