slika radnika
OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

 

Godina rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

 

Akademsko zvanje/titula

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Validnost kompjuterizovane tomografske angiografije u dijagnostici oboljenja intrakranijalnih krvnih sudova

Datum završetka

24.10.2008

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Dopler ultrasonografija i digitalna substrakciona angiografija u dijagnostici oboljena karotidnih arterija

Datum završetka

26.12.2006

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.11.1988

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Denjagić, A., Bećarević, M., Huseinagić, H., & Mešanović, N.(2019). Justification of radiological procedures algorithm adjustment in diagnosis of lower back pain cause at University clinical center Tuzla. Acta Medica Saliniana, 0-0.

 

 

Huseinagić, H., Morankić, M., & Huseinagić, I.(2017). Endovascular treatment of intracranial arteriovenous malformations using ONYX. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 0-0.

 

 

Mujagić, S., Kozić, D., Huseinagić, H., & Smajlović, D.(2016). Symmetry, asymmetry and hypoplasia of the intracranial internal carotid artery on magentic resonance angiography. Acta Medica Academica, 1-9.

 

 

Mešanović, N., Grgić, M., Huseinagić, H., Maleš, M., Skejić, E., & Smajlović, M.(2016). Automatic CT Image Segmentation of the Lunags with Region Growing Algorithm. PROCEEDINGS IWSSIP, 395-400.

 

 

Huseinagić, H., Moranjkić, M., & Mešanović, N.(2015). Three-dimensional rotational angiography in the control of the results of endovascular coiling of intracranial aneurysms. Folia Med. Fac. Med. Univ, Saraeviensis, 63-67.

 

 

Moranjkić, M., Huseinagić, H., Korkut, D., Hodžić, M., & Ercegović, Z.(2015). Tretman intrakranijalnih aneurizmi. Bilten Ljekarske komore, 0-0.

 

 

Mešanović, N., Huseinagić, H., & Kamenjaković, S.(2013). Automatic Region Based Segmentation and Analysis of Lung Volumes from CT Images. IJCST, 48-51.

 

 

Mešanović, H., Huseinagić, H., & Mujagić, S.(2013). 3D tracheobronchial airway tree segmenation from thorax ct images. BIOMED ENG-APP BAS C, 1-11.

 

 

Mešanović, N., Grgić, M., Huseinagić, H., Maleš, M., Skejić, E., & Smajlović, M.(2011). Automatic CT Image Segmentation of the Lungs with Region Growing Algorithm. PROCEEDINGS IWSSIP, 395-400.

 

 

Mujagić, S., Bećirović-Ibrišević, J., Huseinagić, H., & Jakupović, S.(2010). The Association of Venous and Cavernous Angioma - Case Report and Review of Literature. Acta Medica Saliniana, 100-103.

 

 

Mesanović, N., Huseinagić, H., & Avdagić, H.(2010). Filmless Hospital: Integration and Data Workflow in Hospital. Acta Medica Saliniana, 31-35.

 

 

Mujagić, S., Šahinpašić, M., Huseinagić, H., Bazardžanović, M., & Karasalihović, Z.(2010). Giant hydronephrosis: case report and review of literature. Acta Medica Saliniana, 76-79.

 

 

Mujagić, S., Sarihodžić, S., Huseinagić, H., Bećirović-Ibrišević, J., & Ercegović, Z.(2010). Primary jugular foramen meningioma with unusual extensive bone destruction: case report and review of literature. Acta Medica Academica, 199-204.

 

 

Huseinagić, H., & Obrenović, D.(2006). Vaskularna aplikacija spiralnog kompjuteriziranog tomografa. Acta Med Sal, 143-149.

 

 

Huseinagić, H., & Obrenović, D.(2005). Interventna radiologija u tretmanu pacijenata sa perifernom arterijskom bolešću. Acta Med Sal, 123-128.

 

 

Huseinagić, H., Morankić, M., Mešanović, N., & Bećarević, M.(0). Zaštita od jonizirajućeg zračenja kod medicinske ekspozicije ("vizualizacija" radijacije). ANUBIH CLXXIV, 84-93.

 

 

Milatović, B., Saponjski, J., Huseinagić, H., Moranjkić, M., Milošević Medenica, S., Marinković, I., Nikolić, I., & Marinković, S.(0). Anatomy of the feeding arteries of the cerebral arteriovenous malformations. Folia Morphol, 656-669.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Huseinagić, H., & Moranjkić, M. (2016). Voronoi diagrams in the treatment of giant anerurysms of arteriae basilaris - technique. Zbornik radova sa naučnog skupa-Neurologyst 2016. 7th Global Annual Meet on Neurology and Neurosurgery (pp. 0-0). Vienna, Austria: -

 

 

Huseinagić, H., & Moranjkić, M. (2016). Endovascular stroke treatment - novel perspective. Zbornik radova sa naučnog skupa-Neurologyst 2016. 7th Global Annual Meet on Neurology and Neurosurgery (pp. 0-0). Vienna, Austria: -

 

 

Delibegović, S., & Huseinagić, H. (2014). Radiologic Adventages of Potential Use of Polymer Plastic Clips in Neurosurgery. Zbornik radova sa naučnog skupa-World Neurosurgery 81 [3/4] (pp. 549-551). -: -

 

 

Huseinagić, H. (0). Kompjuterizovana tomografska angiografija luzorija difagije. Zbornik radova sa naucnog skupa-IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). -: -

 

 

Huseinagić, H. (0). Spontana subokluzija ilijačne arterije urgentno tretirana retrogradnim postavljanjem endovaskularnog stenta. Zbornik radova sa naucnog skupa-IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). -: -

 

 

Huseinagić, H. (0). Dijagnoza Marfanovog sindroma kompjuterizovanom tomografskom angiografijom. Zbornik radova sa naucnog skupa-IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). -: -

 

 

Huseinagić, H. (0). Endovaskularna reintervencija na komplikovanoj stenozi zajedničke ilijačne arterije. Zbornik radova sa naucnog skupa-IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). -: -

 

 

Mujagić, S., Sarihodžić, S., & Huseinagić, H. (0). Wegener's granulomatosis of the paranasal sinuses with orbital and central nervous system involvement - diagnostic imaging. Zbornik radova sa naučnog skupa-The XXII International Conference of the European Federation for Medical Informatics (pp. 0-0). -: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

A. Denjagić, M. Bećarević, H. Huseinagić and N. Mešanović, "Justification of radiological procedures algorithm adjustment in diagnosis of lower back pain cause at University clinical center Tuzla", Acta Medica Saliniana, vol. 49, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

H. Huseinagić, M. Morankić and I. Huseinagić, "Endovascular treatment of intracranial arteriovenous malformations using ONYX", Springer Nature Singapore Pte Ltd., vol. 2017, no. 0, pp. 0-0, 2017.

 

 

S. Mujagić, D. Kozić, H. Huseinagić and D. Smajlović, "Symmetry, asymmetry and hypoplasia of the intracranial internal carotid artery on magentic resonance angiography", Acta Medica Academica, vol. 45, no. 1, pp. 1-9, 2016.

 

 

N. Mešanović, M. Grgić, H. Huseinagić, M. Maleš, E. Skejić and M. Smajlović, "Automatic CT Image Segmentation of the Lunags with Region Growing Algorithm", PROCEEDINGS IWSSIP, vol. 2016, no. 0, pp. 395-400, 2016.

 

 

H. Huseinagić, M. Moranjkić and N. Mešanović, "Three-dimensional rotational angiography in the control of the results of endovascular coiling of intracranial aneurysms", Folia Med. Fac. Med. Univ, Saraeviensis, vol. 50, no. 1, pp. 63-67, 2015.

 

 

M. Moranjkić, H. Huseinagić, D. Korkut, M. Hodžić and Z. Ercegović, "Tretman intrakranijalnih aneurizmi", Bilten Ljekarske komore, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2015.

 

 

N. Mešanović, H. Huseinagić and S. Kamenjaković, "Automatic Region Based Segmentation and Analysis of Lung Volumes from CT Images", IJCST, vol. 4, no. 0, pp. 48-51, 2013.

 

 

H. Mešanović, H. Huseinagić and S. Mujagić, "3D tracheobronchial airway tree segmenation from thorax ct images", BIOMED ENG-APP BAS C, vol. 2, no. 0, pp. 1-11, 2013.

 

 

N. Mešanović, M. Grgić, H. Huseinagić, M. Maleš, E. Skejić and M. Smajlović, "Automatic CT Image Segmentation of the Lungs with Region Growing Algorithm", PROCEEDINGS IWSSIP, vol. 2011, no. 0, pp. 395-400, 2011.

 

 

S. Mujagić, J. Bećirović-Ibrišević, H. Huseinagić and S. Jakupović, "The Association of Venous and Cavernous Angioma - Case Report and Review of Literature", Acta Medica Saliniana, vol. 39, no. 0, pp. 100-103, 2010.

 

 

N. Mesanović, H. Huseinagić and H. Avdagić, "Filmless Hospital: Integration and Data Workflow in Hospital", Acta Medica Saliniana, vol. 39, no. 0, pp. 31-35, 2010.

 

 

S. Mujagić, M. Šahinpašić, H. Huseinagić, M. Bazardžanović and Z. Karasalihović, "Giant hydronephrosis: case report and review of literature", Acta Medica Saliniana, vol. 39, no. 0, pp. 76-79, 2010.

 

 

S. Mujagić, S. Sarihodžić, H. Huseinagić, J. Bećirović-Ibrišević and Z. Ercegović, "Primary jugular foramen meningioma with unusual extensive bone destruction: case report and review of literature", Acta Medica Academica, vol. 39, no. 0, pp. 199-204, 2010.

 

 

H. Huseinagić and D. Obrenović, "Vaskularna aplikacija spiralnog kompjuteriziranog tomografa", Acta Med Sal, vol. 35, no. 2, pp. 143-149, 2006.

 

 

H. Huseinagić and D. Obrenović, "Interventna radiologija u tretmanu pacijenata sa perifernom arterijskom bolešću", Acta Med Sal, vol. 34, no. 2, pp. 123-128, 2005.

 

 

H. Huseinagić, M. Morankić, N. Mešanović and M. Bećarević, "Zaštita od jonizirajućeg zračenja kod medicinske ekspozicije ("vizualizacija" radijacije)", ANUBIH CLXXIV, vol. 0, no. 0, pp. 84-93, 0.

 

 

B. Milatović, J. Saponjski, H. Huseinagić, M. Moranjkić, S. Milošević Medenica, I. Marinković, I. Nikolić and S. Marinković, "Anatomy of the feeding arteries of the cerebral arteriovenous malformations", Folia Morphol, vol. 77, no. 4, pp. 656-669, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

H. Huseinagić and M. Moranjkić, "Voronoi diagrams in the treatment of giant anerurysms of arteriae basilaris - technique", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Neurologyst 2016. 7th Global Annual Meet on Neurology and Neurosurgery, Vienna, Austria, 2016.

 

 

H. Huseinagić and M. Moranjkić, "Endovascular stroke treatment - novel perspective", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Neurologyst 2016. 7th Global Annual Meet on Neurology and Neurosurgery, Vienna, Austria, 2016.

 

 

S. Delibegović and H. Huseinagić, "Radiologic Adventages of Potential Use of Polymer Plastic Clips in Neurosurgery", in Zbornik radova sa naučnog skupa-World Neurosurgery 81 [3/4], -, 2014.

 

 

H. Huseinagić, "Kompjuterizovana tomografska angiografija luzorija difagije", in Zbornik radova sa naucnog skupa-IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, -, 0.

 

 

H. Huseinagić, "Spontana subokluzija ilijačne arterije urgentno tretirana retrogradnim postavljanjem endovaskularnog stenta", in Zbornik radova sa naucnog skupa-IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, -, 0.

 

 

H. Huseinagić, "Dijagnoza Marfanovog sindroma kompjuterizovanom tomografskom angiografijom", in Zbornik radova sa naucnog skupa-IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, -, 0.

 

 

H. Huseinagić, "Endovaskularna reintervencija na komplikovanoj stenozi zajedničke ilijačne arterije", in Zbornik radova sa naucnog skupa-IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, -, 0.

 

 

S. Mujagić, S. Sarihodžić and H. Huseinagić, "Wegener's granulomatosis of the paranasal sinuses with orbital and central nervous system involvement - diagnostic imaging", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The XXII International Conference of the European Federation for Medical Informatics, -, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Denjagić, Aida; Bećarević, Munevera; Huseinagić, Haris; Mešanović, Nihad

Naziv časopisa

Acta Medica Saliniana

Naziv rada

Justification of radiological procedures algorithm adjustment in diagnosis of lower back pain cause at University clinical center Tuzla

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

49

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Huseinagić, Haris; Morankić, Mirza; Huseinagić, Irma

Naziv časopisa

Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Naziv rada

Endovascular treatment of intracranial arteriovenous malformations using ONYX

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mujagić, Svjetlana; Kozić, Duško; Huseinagić, Haris; Smajlović, Dževdet

Naziv časopisa

Acta Medica Academica

Naziv rada

Symmetry, asymmetry and hypoplasia of the intracranial internal carotid artery on magentic resonance angiography

Godina izdavanja

2016

Stranice

1-9

Godina_Vol_IEEE

45

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mešanović, Nihad; Grgić, Mislav; Huseinagić, Haris; Maleš, Matija; Skejić, Emir; Smajlović, Muamer

Naziv časopisa

PROCEEDINGS IWSSIP

Naziv rada

Automatic CT Image Segmentation of the Lunags with Region Growing Algorithm

Godina izdavanja

2016

Stranice

395-400

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Huseinagić, Haris; Moranjkić, Mirza; Mešanović, Nihad

Naziv časopisa

Folia Med. Fac. Med. Univ, Saraeviensis

Naziv rada

Three-dimensional rotational angiography in the control of the results of endovascular coiling of intracranial aneurysms

Godina izdavanja

2015

Stranice

63-67

Godina_Vol_IEEE

50

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Moranjkić, Mirza; Huseinagić, Haris; Korkut, Dželil; Hodžić, Mirsad; Ercegović, Zlatko

Naziv časopisa

Bilten Ljekarske komore

Naziv rada

Tretman intrakranijalnih aneurizmi

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mešanović, Nihad; Huseinagić, Haris; Kamenjaković, Samir

Naziv časopisa

IJCST

Naziv rada

Automatic Region Based Segmentation and Analysis of Lung Volumes from CT Images

Godina izdavanja

2013

Stranice

48-51

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mešanović, Haris; Huseinagić, Haris; Mujagić, Svjetlana

Naziv časopisa

BIOMED ENG-APP BAS C

Naziv rada

3D tracheobronchial airway tree segmenation from thorax ct images

Godina izdavanja

2013

Stranice

1-11

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mešanović, Nihad; Grgić, Mislav; Huseinagić, Haris; Maleš, Matija; Skejić, Emir; Smajlović, Muamer

Naziv časopisa

PROCEEDINGS IWSSIP

Naziv rada

Automatic CT Image Segmentation of the Lungs with Region Growing Algorithm

Godina izdavanja

2011

Stranice

395-400

Godina_Vol_IEEE

2011

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mujagić, Svjetlana; Bećirović-Ibrišević, Jasmina; Huseinagić, Haris; Jakupović, Selma

Naziv časopisa

Acta Medica Saliniana

Naziv rada

The Association of Venous and Cavernous Angioma - Case Report and Review of Literature

Godina izdavanja

2010

Stranice

100-103

Godina_Vol_IEEE

39

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mesanović, Nihad; Huseinagić, Haris; Avdagić, Harun

Naziv časopisa

Acta Medica Saliniana

Naziv rada

Filmless Hospital: Integration and Data Workflow in Hospital

Godina izdavanja

2010

Stranice

31-35

Godina_Vol_IEEE

39

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mujagić, Svjetlana; Šahinpašić, Mirna; Huseinagić, Haris; Bazardžanović, Mustafa; Karasalihović, Zinaida

Naziv časopisa

Acta Medica Saliniana

Naziv rada

Giant hydronephrosis: case report and review of literature

Godina izdavanja

2010

Stranice

76-79

Godina_Vol_IEEE

39

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mujagić, Svjetlana; Sarihodžić, Senada; Huseinagić, Haris; Bećirović-Ibrišević, Jasmina; Ercegović, Zlatko

Naziv časopisa

Acta Medica Academica

Naziv rada

Primary jugular foramen meningioma with unusual extensive bone destruction: case report and review of literature

Godina izdavanja

2010

Stranice

199-204

Godina_Vol_IEEE

39

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Huseinagić, Haris; Obrenović, D

Naziv časopisa

Acta Med Sal

Naziv rada

Vaskularna aplikacija spiralnog kompjuteriziranog tomografa

Godina izdavanja

2006

Stranice

143-149

Godina_Vol_IEEE

35

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodredeno

 

Autori

Huseinagić, Haris; Obrenović, D

Naziv časopisa

Acta Med Sal

Naziv rada

Interventna radiologija u tretmanu pacijenata sa perifernom arterijskom bolešću

Godina izdavanja

2005

Stranice

123-128

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodredeno

 

Autori

Huseinagić, Haris; Morankić, Mirza; Mešanović, Nihad; Bećarević, Munevera

Naziv časopisa

ANUBIH CLXXIV

Naziv rada

Zaštita od jonizirajućeg zračenja kod medicinske ekspozicije ("vizualizacija" radijacije)

Godina izdavanja

0

Stranice

84-93

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Milatović, B; Saponjski, J; Huseinagić, H; Moranjkić, M; Milošević Medenica, S; Marinković, I; Nikolić, I; Marinković, S

Naziv časopisa

Folia Morphol

Naziv rada

Anatomy of the feeding arteries of the cerebral arteriovenous malformations

Godina izdavanja

0

Stranice

656-669

Godina_Vol_IEEE

77

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Huseinagić, Haris; Moranjkić, Mirza

Naziv rada

Voronoi diagrams in the treatment of giant anerurysms of arteriae basilaris - technique

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Neurologyst 2016. 7th Global Annual Meet on Neurology and Neurosurgery

Grad

Vienna, Austria

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Huseinagić, Haris; Moranjkić, Mirza

Naziv rada

Endovascular stroke treatment - novel perspective

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Neurologyst 2016. 7th Global Annual Meet on Neurology and Neurosurgery

Grad

Vienna, Austria

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Delibegović, Samir; Huseinagić, Haris

Naziv rada

Radiologic Adventages of Potential Use of Polymer Plastic Clips in Neurosurgery

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

World Neurosurgery 81 [3/4]

Grad

-

Stranice

549-551

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Huseinagić, Haris

Naziv rada

Kompjuterizovana tomografska angiografija luzorija difagije

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naucnog skupa

 

Autori

Huseinagić, Haris

Naziv rada

Spontana subokluzija ilijačne arterije urgentno tretirana retrogradnim postavljanjem endovaskularnog stenta

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naucnog skupa

 

Autori

Huseinagić, Haris

Naziv rada

Dijagnoza Marfanovog sindroma kompjuterizovanom tomografskom angiografijom

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naucnog skupa

 

Autori

Huseinagić, Haris

Naziv rada

Endovaskularna reintervencija na komplikovanoj stenozi zajedničke ilijačne arterije

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naucnog skupa

 

Autori

Mujagić, Svjetlana; Sarihodžić, Senada; Huseinagić, Haris

Naziv rada

Wegener's granulomatosis of the paranasal sinuses with orbital and central nervous system involvement - diagnostic imaging

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

The XXII International Conference of the European Federation for Medical Informatics

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA