slika radnika


Prof. dr ŽIVORAD MALIČEVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • zivorad.m.malicevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ŽIVORAD MALIČEVIĆ

 

Godina rođenja

1952

Mjesto rođenja

Čelinac

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr sc. med. Živorad M. Maličević rođen je 09. 09. 1952. godine u Čelincu (BiH). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, gde je 1971. godine upisao Medicinski fakultet i diplomirao 1976 godine.
Kao oficir više godina radio je u Garnizonu Sombor, a početkom 1986 godine započeo je specijalizaciju iz kliničke fiziologije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Po sticanju specijalističkog zvanja ostaje na Institutu za medicinska istraživanja VMA gde nastavlja da se bavi naučno-istraživačkim radom.
Uz svakodnevni istraživački i rukovodeći rad dr Živorad Maličević je bio angažovan na izvođenju poslediplomske specijalističke nastave iz fiziologije, metodologije NIR-a i statistike. Kao mentor i ko-mentor učestvovao je u izradi više desetina magisterijuma i doktorata. Bio je šefa Katedre kliničke fiziologije i imunologije VMA. 2002 godine izabran je u zvanje vanrednog , a 2006. godine i redovnog profesora kliničke fiziologije. Po penzionisanju prof. dr Živorad Maličević 2007. postaje redovni profesor fiziologije na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu i Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci gde i dalje svoja znanja iz fiziologije, patološke fiziologije, nuklearne medicine i neuronauka predaje studentima.
Kao autor i koautor objavio je preko 110 naučnih i stručnih radova većim delom u domaćim i internacionalnim časopisim sa recenzijom. Uz naučno-istraživački rad i nastavnu delatnost bavi se publicističkim radom. Kao autor i koautor objavio je 7 knjige i 2 monografije, a učestvovao je u pisanju više knjiga u kojima je napisao preko 25 članaka i poglavlja. Do sada je dr Živorad Maličeviću sa preko 120 radova iz oblasti ekperimentalne i kliničke neurofiziologije, biohemije, primenjene fiziologije i reumatologije učestvovao na preko pedeset domaćih i inostranih kongresa i simpozijuma. Živorad Maličević je više puta nagrađivan za publicističku delatnost, nosilac je Pančićeve medalje za nauku, a SLD mu je 1999. godine dodelilo zahvalnicu.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Vojnomedicinska akademija, Beograd

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj imunomodulatora interleukina - 1 beta i timopentina na neuromišićnu transmisiju

Datum završetka

18.06.1993

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

22.10.1976

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Bosković, M., Toskić-Radojičić, M., Maličević, Ž., & Zolotarevski, L.(2005). Testing skin tolerability of Unguentum contra permiones. European Journal of Phramaceutical Sciences, 59-61.

 

 

Marinković, N., Stanković, Z., Maličević, Ž., & Dimitrijević, J.(2002). 3,4- methylendioximeth-amphetamine, glycaemia and glycogen in rat liver. Arch Toxicol Kinter Xenobiot Metab, 1-63.

 

 

Stojanović, D., Maličević, Ž., & Živanov, D.(2002). Effect of sulphadimidine on mortality in Wistar rats depending on dosage. Arch tOXICOL kINTER xENOBIOT mETAB, 0-0.

 

 

Radenović, L., Jovanović, M., Maksimović, I., Ninković, M., & Maličević, Ž.(2002). Inhibition of neuronal nitric oxide synthase protects rat brain against excitotoxicyti in vivo. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Stojanović, D., Maličević, Ž., & Ratajac, R. (2003). Ispitivanje toksičnosti sulfadimidima kod pacova nakon primene terapijskih doza. Zbornik radova sa naučnog skupa-Primena terapeutskih sredstava u kliničkoj sepsi 0. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 94-95). Teslić: -

 

 

Vasiljević, D., Jovanović, M., Ninković, M., Maličević, Ž., Mihajlović, R., Đukić, M., Selaković, V., Jelenković, A., & Čolić, M. (2002). Oxidative stress as a mechanism for QA-induced striatal damage: protection by NOS inhibitors. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Symposium Reactive Oxygen and Nitrogen Species: Diagnostic, Preventive and Therapcutic Values (pp. 1-164). St. Petersburg: -

 

 

Radenović, L., Jovanović, M., Vasiljević, I., Ninković, M., Selaković, M., & Maličević, Ž. (2002). Brain nitrite production after NMDA-induced neurotoxicity. Zbornik radova sa naučnog skupa-The Third International Conference on Signal Transduction (pp. 1-180). Dubrovnik: -

 

 

Radenović, L., Jovanović, M., Maksimović, L., Ninković, M., Selaković, V., & Maličević, Ž. (2002). 7-nitroinidazol a selective neuronal nitric oxide synthase inhibitor in vivo, prevents kaidat-induced intrahippocampal neurotoxicity. Zbornik radova sa naučnog skupa-3rd Forum of European Neuroscience (FENS Forum) (pp. 0-0). Paris: -

 

 

Radenović, L., Jovanović, M., Maksimović, I., Ninković, M., Selaković, V., & Maličević, Ž. (2002). Inhibicija azot oksid sintetaze u neuronima štiti mozak pacova od ekscitotoksičnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII kongres toksikologa Jugoslavije (pp. 0-0). Tara: -

 

 

Toskić-Radojčić, M., Nidžović, Ž., Maličević, Ž., Bošković, B., & Karadaglić, Đ. (2001). Comparing local cutaneous tolerance of various decontamination agents. Zbornik radova sa naučnog skupa-World Congress of pharmacy and pharmaceurical Sciences (pp. 0-0). Singapoore: -

 

 

Maksimović, I., Jovanović, M., Ninković, M., Maličević, Ž., Đukić, M., Mihajlović, R., Selaković, V., & Jovičić, A. (2000). Proizvodnja superoksidnog dizmutaze u hipokampusu wistar pacova nakon i posle davanja hinolinske kiseline. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore (pp. 1-126). Beograd: -

 

 

Ninković, B., Jovanović, D., Maličević, Ž., Jovičić, A., Jelenković, A., Đukić, M., Mihajlović, R., Maksimović, I., & Selaković, V. (2000). Oksidativni stres u talamusu na eksperimentalnom modelu Huntingtonove bolesti. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore (pp. 1-128). Beograd: -

 

 

Žunić, G., Jovanikić, O., Vučević, M., Filipović, D., Jevtić, M., Maličević, Ž., Prokić, V., Slavković, Z., & Marenović, T. (2000). Celularna oštećenja u ranjenika nastradalih u NATO bombardovanju. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore (pp. 1-92). Beograd: -

 

 

Jovičić, A., Petković, S., Djordjević, D., Jovanović, M., & Maličević, Ž. (1997). Predicative value of neurophysiological examination in carpal tunnel syndrome (CTS). Zbornik radova sa naučnog skupa-International Congress of EEG and Clinical Neurophysiology (pp. 208-208). Florence: Electroencephalography and Clinical Neurophysiology

 

 

Maličević, Ž., Petković, S., Vučetić, D., Jovanović, M., & Jovičić, A. (1997). Regeneration of peripheral nerve war Injurey - EMG evaluation and comparison between arms, legs and face. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI World Congress of Neurology (pp. 150-150). Buenos Aires: J Neurol Scienc

 

 

Ninković, M., Jovanović, M., Maličević, Ž., Jelenković, A., & Jovičić, A. (1997). Superoxide dismutase activity in the thalamus of MPTP-treated Wistar rats. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI World Congress of Neurology (pp. 0-0). Buenos Aires: J Neurol Scienc

 

 

Jovanović, M., Maličović, Ž., Ninković, M., Jelenković, A., Mršulja, J., Mihajlović, R., & Jovičić, A. (1997). Nerve growth factor influence on glutathione reductase activity in MPTP-induced parrkinsonism Wistar rats. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI World Congress of Neurology (pp. 0-0). Buenos Aires: J Neurol Scienc

 

 

Jović, P., Jovičić, A., Spasić, S., & Maličević, Ž. (1997). Erythrocyte membrane cholesterol and serum HDL cholesterol in patients with acute cerbrovascular disorder. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI World Congress of Neurology (pp. 0-0). Buenos Aires: J Neurol Scienc

 

 

Jovanović, M., Maličević, Ž., Ninković, M., Jelenković, A., Đukić, M., & Jovičić, A. (1997). The effect of nerve growth factor on glutathione reductase activity in the stratum of quinolic acid treated Wistar rats. Zbornik radova sa naučnog skupa-First Italian-Swiss meeting on medicinal chemistry (pp. 0-0). Torino: Abstract book

 

 

Đukić, M., Jovanović, M., Maličević, Ž., Ninković, M., Jelenković, A., & Nedeljković, M. (1997). Activity of superoxide dismutase in erytrocyte haemolisate of alcoholics during the treatment with sidulfram. Zbornik radova sa naučnog skupa-First Italian-Swiss meeting on medical chemistry (pp. 0-0). Torino: Abstract book

 

 

Krstić, L., Zgradić, I., Dacić, S., Drašković, N., Maličević, Ž., Mijušković, Z., Đorđević, S., Miloradović, M., Knežević, M., & Jovanova-Nešić, K. (1997). Serolška dijagnostika infekcija Chlamidia trachomatis i genitalnih mikroplazmi u Reiterovom sindromu. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV kongres interne medicine Jugoslavije (pp. 1-380). Igalo: SLD-DLCG, Mediteranski centar Igalo

 

 

Krstić, L., Zgradić, I., Maličević, Ž., Đorđević, S., Miloradović, M., Knežević, M., Mijušković, Z., & Jovanova-Nešić, K. (1997). Imunološki aspekti infekcija Chlamydia trachomatis i urogenitalnih mikroplazmi. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV kongres interne medicine Jugoslavije (pp. 0-0). Igalo: SLD-DLCG, Mediteranski centar Igalo

 

 

Zgradić, I., Krstić, L., Maličević, Ž., Đorđević, S., Miloradović, M., Knežević, M., & Mijušković, Z. (1997). Lečenje Chlamydiae trachomatis i mikoplazme klindamicinom u Reiterovom sindromu - naša iskustva. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV kongres interne medicine Jugoslavije (pp. 0-0). Igalo: SLD-DLCG, Mediteranski centar Igalo

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Bosković, M. Toskić-Radojičić, Ž. Maličević and L. Zolotarevski, "Testing skin tolerability of Unguentum contra permiones", European Journal of Phramaceutical Sciences, vol. 25, no. 1, pp. 59-61, 2005.

 

 

N. Marinković, Z. Stanković, Ž. Maličević and J. Dimitrijević, "3,4- methylendioximeth-amphetamine, glycaemia and glycogen in rat liver", Arch Toxicol Kinter Xenobiot Metab, vol. 0, no. 0, pp. 1-63, 2002.

 

 

D. Stojanović, Ž. Maličević and D. Živanov, "Effect of sulphadimidine on mortality in Wistar rats depending on dosage", Arch tOXICOL kINTER xENOBIOT mETAB, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2002.

 

 

L. Radenović, M. Jovanović, I. Maksimović, M. Ninković and Ž. Maličević, "Inhibition of neuronal nitric oxide synthase protects rat brain against excitotoxicyti in vivo", Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2002.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Stojanović, Ž. Maličević and R. Ratajac, "Ispitivanje toksičnosti sulfadimidima kod pacova nakon primene terapijskih doza", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Primena terapeutskih sredstava u kliničkoj sepsi 0. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

D. Vasiljević, M. Jovanović, M. Ninković, Ž. Maličević, R. Mihajlović, M. Đukić, V. Selaković, A. Jelenković and M. Čolić, "Oxidative stress as a mechanism for QA-induced striatal damage: protection by NOS inhibitors", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Symposium Reactive Oxygen and Nitrogen Species: Diagnostic, Preventive and Therapcutic Values, St. Petersburg, 2002.

 

 

L. Radenović, M. Jovanović, I. Vasiljević, M. Ninković, M. Selaković and Ž. Maličević, "Brain nitrite production after NMDA-induced neurotoxicity", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The Third International Conference on Signal Transduction, Dubrovnik, 2002.

 

 

L. Radenović, M. Jovanović, L. Maksimović, M. Ninković, V. Selaković and Ž. Maličević, "7-nitroinidazol a selective neuronal nitric oxide synthase inhibitor in vivo, prevents kaidat-induced intrahippocampal neurotoxicity", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3rd Forum of European Neuroscience (FENS Forum), Paris, 2002.

 

 

L. Radenović, M. Jovanović, I. Maksimović, M. Ninković, V. Selaković and Ž. Maličević, "Inhibicija azot oksid sintetaze u neuronima štiti mozak pacova od ekscitotoksičnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII kongres toksikologa Jugoslavije, Tara, 2002.

 

 

M. Toskić-Radojčić, Ž. Nidžović, Ž. Maličević, B. Bošković and Đ. Karadaglić, "Comparing local cutaneous tolerance of various decontamination agents", in Zbornik radova sa naučnog skupa-World Congress of pharmacy and pharmaceurical Sciences, Singapoore, 2001.

 

 

I. Maksimović, M. Jovanović, M. Ninković, Ž. Maličević, M. Đukić, R. Mihajlović, V. Selaković and A. Jovičić, "Proizvodnja superoksidnog dizmutaze u hipokampusu wistar pacova nakon i posle davanja hinolinske kiseline", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 2000.

 

 

B. Ninković, D. Jovanović, Ž. Maličević, A. Jovičić, A. Jelenković, M. Đukić, R. Mihajlović, I. Maksimović and V. Selaković, "Oksidativni stres u talamusu na eksperimentalnom modelu Huntingtonove bolesti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 2000.

 

 

G. Žunić, O. Jovanikić, M. Vučević, D. Filipović, M. Jevtić, Ž. Maličević, V. Prokić, Z. Slavković and T. Marenović, "Celularna oštećenja u ranjenika nastradalih u NATO bombardovanju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 2000.

 

 

A. Jovičić, S. Petković, D. Djordjević, M. Jovanović and Ž. Maličević, "Predicative value of neurophysiological examination in carpal tunnel syndrome (CTS)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Congress of EEG and Clinical Neurophysiology, Florence, 1997.

 

 

Ž. Maličević, S. Petković, D. Vučetić, M. Jovanović and A. Jovičić, "Regeneration of peripheral nerve war Injurey - EMG evaluation and comparison between arms, legs and face", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI World Congress of Neurology, Buenos Aires, 1997.

 

 

M. Ninković, M. Jovanović, Ž. Maličević, A. Jelenković and A. Jovičić, "Superoxide dismutase activity in the thalamus of MPTP-treated Wistar rats", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI World Congress of Neurology, Buenos Aires, 1997.

 

 

M. Jovanović, Ž. Maličović, M. Ninković, A. Jelenković, J. Mršulja, R. Mihajlović and A. Jovičić, "Nerve growth factor influence on glutathione reductase activity in MPTP-induced parrkinsonism Wistar rats", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI World Congress of Neurology, Buenos Aires, 1997.

 

 

P. Jović, A. Jovičić, S. Spasić and Ž. Maličević, "Erythrocyte membrane cholesterol and serum HDL cholesterol in patients with acute cerbrovascular disorder", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI World Congress of Neurology, Buenos Aires, 1997.

 

 

M. Jovanović, Ž. Maličević, M. Ninković, A. Jelenković, M. Đukić and A. Jovičić, "The effect of nerve growth factor on glutathione reductase activity in the stratum of quinolic acid treated Wistar rats", in Zbornik radova sa naučnog skupa-First Italian-Swiss meeting on medicinal chemistry, Torino, 1997.

 

 

M. Đukić, M. Jovanović, Ž. Maličević, M. Ninković, A. Jelenković and M. Nedeljković, "Activity of superoxide dismutase in erytrocyte haemolisate of alcoholics during the treatment with sidulfram", in Zbornik radova sa naučnog skupa-First Italian-Swiss meeting on medical chemistry, Torino, 1997.

 

 

L. Krstić, I. Zgradić, S. Dacić, N. Drašković, Ž. Maličević, Z. Mijušković, S. Đorđević, M. Miloradović, M. Knežević and K. Jovanova-Nešić, "Serolška dijagnostika infekcija Chlamidia trachomatis i genitalnih mikroplazmi u Reiterovom sindromu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV kongres interne medicine Jugoslavije, Igalo, 1997.

 

 

L. Krstić, I. Zgradić, Ž. Maličević, S. Đorđević, M. Miloradović, M. Knežević, Z. Mijušković and K. Jovanova-Nešić, "Imunološki aspekti infekcija Chlamydia trachomatis i urogenitalnih mikroplazmi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV kongres interne medicine Jugoslavije, Igalo, 1997.

 

 

I. Zgradić, L. Krstić, Ž. Maličević, S. Đorđević, M. Miloradović, M. Knežević and Z. Mijušković, "Lečenje Chlamydiae trachomatis i mikoplazme klindamicinom u Reiterovom sindromu - naša iskustva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV kongres interne medicine Jugoslavije, Igalo, 1997.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Bosković, Mirjana; Toskić-Radojičić, Marija; Maličević, Živorad, Zolotarevski, Lidija

Naziv časopisa

European Journal of Phramaceutical Sciences

Naziv rada

Testing skin tolerability of Unguentum contra permiones

Godina izdavanja

2005

Stranice

59-61

Godina_Vol_IEEE

25

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Marinković, N; Stanković, Z; Maličević, Živorad; Dimitrijević, J

Naziv časopisa

Arch Toxicol Kinter Xenobiot Metab

Naziv rada

3,4- methylendioximeth-amphetamine, glycaemia and glycogen in rat liver

Godina izdavanja

2002

Stranice

1-63

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stojanović, D; Maličević, Živorad; Živanov, D

Naziv časopisa

Arch tOXICOL kINTER xENOBIOT mETAB

Naziv rada

Effect of sulphadimidine on mortality in Wistar rats depending on dosage

Godina izdavanja

2002

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Radenović, L; Jovanović, M; Maksimović, I; Ninković, M; Maličević, Živorad

Naziv časopisa

Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab

Naziv rada

Inhibition of neuronal nitric oxide synthase protects rat brain against excitotoxicyti in vivo

Godina izdavanja

2002

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Stojanović, D; Maličević, Živorad; Ratajac, R

Naziv rada

Ispitivanje toksičnosti sulfadimidima kod pacova nakon primene terapijskih doza

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Primena terapeutskih sredstava u kliničkoj sepsi 0. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

94-95

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vasiljević, D; Jovanović, M; Ninković, M; Maličević, Živorad; Mihajlović, R; Đukić, M; Selaković, V; Jelenković, A; Čolić, M

Naziv rada

Oxidative stress as a mechanism for QA-induced striatal damage: protection by NOS inhibitors

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

International Symposium Reactive Oxygen and Nitrogen Species: Diagnostic, Preventive and Therapcutic Values

Grad

St. Petersburg

Stranice

1-164

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radenović, L; Jovanović, M; Vasiljević, I; Ninković, M; Selaković, M; Maličević, Živorad

Naziv rada

Brain nitrite production after NMDA-induced neurotoxicity

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

The Third International Conference on Signal Transduction

Grad

Dubrovnik

Stranice

1-180

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radenović, L; Jovanović, M; Maksimović, L; Ninković, M; Selaković, V; Maličević, Živorad

Naziv rada

7-nitroinidazol a selective neuronal nitric oxide synthase inhibitor in vivo, prevents kaidat-induced intrahippocampal neurotoxicity

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

3rd Forum of European Neuroscience (FENS Forum)

Grad

Paris

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radenović, L; Jovanović, M; Maksimović, I; Ninković, M; Selaković, V; Maličević, Živorad

Naziv rada

Inhibicija azot oksid sintetaze u neuronima štiti mozak pacova od ekscitotoksičnosti

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

VIII kongres toksikologa Jugoslavije

Grad

Tara

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Toskić-Radojčić, M; Nidžović, Ž; Maličević, Živorad; Bošković, B; Karadaglić, Đ

Naziv rada

Comparing local cutaneous tolerance of various decontamination agents

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

World Congress of pharmacy and pharmaceurical Sciences

Grad

Singapoore

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Maksimović, I; Jovanović, M; Ninković, M; Maličević, Živorad; Đukić, M; Mihajlović, R; Selaković, V; Jovičić, A

Naziv rada

Proizvodnja superoksidnog dizmutaze u hipokampusu wistar pacova nakon i posle davanja hinolinske kiseline

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore

Grad

Beograd

Stranice

1-126

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ninković, B; Jovanović, D; Maličević, Živorad; Jovičić, A; Jelenković, A; Đukić, M; Mihajlović, R; Maksimović, I; Selaković, V

Naziv rada

Oksidativni stres u talamusu na eksperimentalnom modelu Huntingtonove bolesti

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore

Grad

Beograd

Stranice

1-128

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Žunić, G; Jovanikić, O; Vučević, M; Filipović, D; Jevtić, M; Maličević, Živorad; Prokić, V; Slavković, Z; Marenović, T

Naziv rada

Celularna oštećenja u ranjenika nastradalih u NATO bombardovanju

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore

Grad

Beograd

Stranice

1-92

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičić, Aco; Petković, Stevan; Djordjević, Dragana; Jovanović, Marina; Maličević, Živorad

Naziv rada

Predicative value of neurophysiological examination in carpal tunnel syndrome (CTS)

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

International Congress of EEG and Clinical Neurophysiology

Grad

Florence

Stranice

208-208

Izdavač

Electroencephalography and Clinical Neurophysiology

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Maličević, Živorad; Petković, S; Vučetić, D; Jovanović, M; Jovičić, A

Naziv rada

Regeneration of peripheral nerve war Injurey - EMG evaluation and comparison between arms, legs and face

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

XVI World Congress of Neurology

Grad

Buenos Aires

Stranice

150-150

Izdavač

J Neurol Scienc

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ninković, M; Jovanović, M; Maličević, Ž; Jelenković, A; Jovičić, A

Naziv rada

Superoxide dismutase activity in the thalamus of MPTP-treated Wistar rats

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

XVI World Congress of Neurology

Grad

Buenos Aires

Stranice

0-0

Izdavač

J Neurol Scienc

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovanović, M; Maličović, Živorad; Ninković, M; Jelenković, A; Mršulja, J; Mihajlović, R; Jovičić, A

Naziv rada

Nerve growth factor influence on glutathione reductase activity in MPTP-induced parrkinsonism Wistar rats

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

XVI World Congress of Neurology

Grad

Buenos Aires

Stranice

0-0

Izdavač

J Neurol Scienc

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jović, P; Jovičić, A; Spasić, S; Maličević, Ž

Naziv rada

Erythrocyte membrane cholesterol and serum HDL cholesterol in patients with acute cerbrovascular disorder

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

XVI World Congress of Neurology

Grad

Buenos Aires

Stranice

0-0

Izdavač

J Neurol Scienc

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovanović, M; Maličević, Ž; Ninković, M; Jelenković, A; Đukić, M; Jovičić, A

Naziv rada

The effect of nerve growth factor on glutathione reductase activity in the stratum of quinolic acid treated Wistar rats

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

First Italian-Swiss meeting on medicinal chemistry

Grad

Torino

Stranice

0-0

Izdavač

Abstract book

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukić, M; Jovanović, M; Maličević, Ž; Ninković, M; Jelenković, A; Nedeljković, M

Naziv rada

Activity of superoxide dismutase in erytrocyte haemolisate of alcoholics during the treatment with sidulfram

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

First Italian-Swiss meeting on medical chemistry

Grad

Torino

Stranice

0-0

Izdavač

Abstract book

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krstić, L; Zgradić, I; Dacić, S; Drašković, N; Maličević, Živorad; Mijušković, Z; Đorđević, S; Miloradović, M; Knežević, M; Jovanova-Nešić, K

Naziv rada

Serolška dijagnostika infekcija Chlamidia trachomatis i genitalnih mikroplazmi u Reiterovom sindromu

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

IV kongres interne medicine Jugoslavije

Grad

Igalo

Stranice

1-380

Izdavač

SLD-DLCG, Mediteranski centar Igalo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krstić, L; Zgradić, I; Maličević, Živorad; Đorđević, S; Miloradović, M; Knežević, M; Mijušković, Z; Jovanova-Nešić, K

Naziv rada

Imunološki aspekti infekcija Chlamydia trachomatis i urogenitalnih mikroplazmi

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

IV kongres interne medicine Jugoslavije

Grad

Igalo

Stranice

0-0

Izdavač

SLD-DLCG, Mediteranski centar Igalo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zgradić, I; Krstić, L; Maličević, Živorad; Đorđević, S; Miloradović, M; Knežević, M; Mijušković, Z

Naziv rada

Lečenje Chlamydiae trachomatis i mikoplazme klindamicinom u Reiterovom sindromu - naša iskustva

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

IV kongres interne medicine Jugoslavije

Grad

Igalo

Stranice

0-0

Izdavač

SLD-DLCG, Mediteranski centar Igalo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA