slika radnika


Prof. dr VLADIMIR STOJANOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • vladimir.s.stojanovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VLADIMIR STOJANOVIĆ

 

Godina rođenja

1965

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Akademska titula: Doktor ekonomskih nauka
Datum rođenja 29.12.1965.
Mjesto rođenjab Beograd
Akademska, nastavnička i stručna zvanja:
(1) Predavač na visokoj školi
(2) Profesor visoke škole
(3) Docent
(4) Vanredni profesor
(5) Redovni profesor
10/2006- 09/2007 Visoka škola za poslovno industrijski menadžment Gradiška - izabrani profesor visoke škole na predmetima "Osnove ekonomije" i "Poslovne finansije".
2007 - 2012Panevropski Univerzitet "Apeiron", Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka - izabrani docent na povjerenim predmetima Marketing menadžment istraživanja, Ekonomija usluga,Tehnološki menadžment.
04/2010 - 09/2012 Univerzitet "Nikola Tesla" u Beogradu, Fakultet poslovne ekonomije, izabrani docent na predmetu Ekonomija usluga.
2012 - 2018 Panevropski Univerzitet "Apeiron", Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka - izabrani Vanredni profesor na povjerenim predmetima Marketing menadžment istraživanja, Ekonomija usluga,Tehnološki menadžment, Strateški menadžment (uže naučne oblasti: menadžment, marketing).
2018 - Panevropski Univerzitet "Apeiron", Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka - izabrani Redovni profesor na povjerenim predmetima Marketing menadžment istraživanja, Ekonomija usluga,Tehnološki menadžment, Strateški menadžment (uže naučne oblasti: menadžment, marketing).


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet za obrazovanje dipl.pravnika i dipl.ekonomista za spoljnu trgovinu u okviru privredne akad.

Država

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Ekonomski modaliteti i perspektive razvoja kanditorske industrije Srbije

Datum završetka

28.08.2007

 

Obrazovna ustanova

Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Faktori razvoja i mogućnost unapređenja konditorske industrije Srbije

Datum završetka

02.09.2005

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Inflacija i stabilizacija u zemljama u tranziciji

Datum završetka

28.12.1998

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

18.04.1990

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Jugo, E., Stojanović, V., & Vujić, D.(2014). Improving business intelligence throvah data warehouse technology. Open Journal of Management, 116-125.

 

 

Stojanović, V., Jakupović, S., & Jugo, E.(2013). Organizacijski dizajn, menadžment i konkurentnost. Economy and Market Communication Review, 260-273.

 

 

Jakupović, E., Jakupović, S., & Stojanović, V.(2013). Aproximation of the customer price index of Bosnia and Herzegovina for selected products. Open Journal of Management, 27-36.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Stojanović, V., & Dedović, A. (2017). Značaj interne komunikacije za organizaciju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup Masta - Mostar (pp. 147-157). Banja Luka: -

 

 

Stojanović, V., Jugo, E., & Ćerić, A. (2015). Uspešnost poslovanja na ino tržištu. Zbornik radova sa naučnog skupa-EMC Review 2015 (pp. 87-99). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Stojanović, V., Derdemez, I., Dakić, S., Matijašević, D., & Ćurčić, R. (2015). Pretpostavke ekološke bezbjednosti u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Rizici i bezbjednosne pretnje" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović, V., & Bogavac, M. (2014). Modelom korporativnog preduzetništva u sticanje konkurentske prednosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Menadžment 2014" (pp. 267-267). Beograd: -

 

 

Stojanović, V. (2014). Prehrambena i konditorska industrija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Srpski Gutenberg (pp. 149-149). Beograd: -

 

 

Stojanović, V. (2013). Inovacije, inovativnost i inovativne strategije. Zbornik radova sa naučnog skupa-I Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Menadžment, sport i turizam (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović, V., Jakupović, S., & Elvir, J. (2013). Organizacioni dizajn, menadžment kompetentnost. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu EDASOL 2013 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Stojanović, V. (2013). Izgradnja marketing strategije razvoja uslužne organizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Društveni izazovi tranzicije" (pp. 177-177). Banja Luka: Evropski defendologija centar

 

 

Stojanović, V. (2013). Sa menadžmentom znanja u XXI veku. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Društveni izazovi tranzicije" (pp. 187-187). Banja Luka: Evropski defendologija centar

 

 

Stojanović, V., Martinović, M., & Lutovac, M. (2013). Innovativity, Innovation and Sustainable Development. Zbornik radova sa naučnog skupa-MASTA 2013 (pp. 39-44). Banja Luka: -

 

 

Stojanović, V., Jakupović, S., & Jugo, E. (2012). Inevability integrated marketing communications. Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacija 2012 (pp. 273-286). Beograd: Panevropski univerzitet "Apeiron", Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću

 

 

Stojanović, V. (2012). Multicriteria analysis, investment process and optimization in the process of installation rubber panels at level crossings. Zbornik radova sa naučnog skupa-TTEM 2012 (pp. 169-180). Sarajevo: -

 

 

Stojanović, V., Jakupović, S., & Jugo, E. (2011). Innovativity, Innovation and Sustainable Development. Zbornik radova sa naučnog skupa-2nd International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" (pp. 276-284). Beograd: ALFA University, Faculty for education of the executives

 

 

Stojanović, V. (2011). Inovativnost, inovacije i održivi razvoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Stojanović, V., Ivanković, S., Avdagić, M., & Jelenković, M. (2010). Prudential Supervision of Bank. Zbornik radova sa naučnog skupa-XV međunarodna naučno-istraživačka konferencija (pp. 0-0). Kijev-Alušta: Nacionalna akademija nauka

 

 

Stojanović, V. (2010). Business Banks in Modern Environment. Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodna naučno-stručna konferencija (pp. 0-0). Kijev-Alušta: -

 

 

Stojanović, V. (2009). Savremeni bankarski sistemi. Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" (pp. 0-0). Soko Banja: -

 

 

Stojanović, V., & Uremović, N. (2009). Ka novom elektronskom sistemu. Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" (pp. 0-0). Soko Banja: -

 

 

Stojanović, V., & Avdagić, M. (2009). Operativni menadžment u modernoj ekonomiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" (pp. 0-0). Soko Banja: -

 

 

Stojanović, V., Ivanković, S., & Jelenković, M. (2009). Preduciona kontrola kao instrument sprečavanja ekonomske krize. Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" (pp. 0-0). Soko Banja: -

 

 

Avdagić, M., & Stojanović, V. (2009). Globalization and its Impact on the Social Status of Workers in Region. Zbornik radova sa naučnog skupa-Application of New Technologies in Management (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Stojanović, V., & Gajdobranski, A. (2008). Konkurentnost izvoza poljoprivrednih proizvoda Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodni simpozijum - Menadžment i društvena odgovornost - SYMORG (pp. 0-0). Beograd: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Stojanović, V. (2005). Faktori razvoja i mogućnosti unapređenja konditorske industrije Srbije. Novi Sad: -.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Kesić, S. (2017). Upravljanje rizicima preduzeća i perspektive razvoja interne revizije. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Kesić, I. (2017). Savremeni pristup izvorima finansija i unapređenje poslovne prakse. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stojanović, V. (2016). Menadžment tehnologije i razvoja (univerzitetski udžbenik). Beograd: Fakultet za poslovno industrijski menadžment Univerzitet UNION.

 

 

Milošević, Z. (2016). Elektronsko bankarstvo u BiH - primjer NLB RAZVOJNE BANKE A.D.. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Glavan, I. (2016). Marketing menadžment strateških manifestacija u turizmu. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Broćeta, A. (2015). Istraživanje tržišta i održavanje konkurentske prednosti vodećih prehrambenih kompanija. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Mrkulić, S. (2015). Investiciono bankarstvo kao važan segment finansijskih usluga. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Radumilo, S. (2014). Menadžment u oblasti nabavke u velikim sistemima i arbitražno rešavanje privrednih sporova u Evropskoj Uniji. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Prašljević, E. (2014). Pristupi konceptu integrisane marketing komunikacije. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stojanović, V. (2014). Marketing usluga. Banja Luka: EDC.

 

 

Stojanović, V. (2014). Marketing menadžment istraživanja. Banja Luka: EDC.

 

 

Stojanović, V. (2014). Menadžment usluga. Beograd: Univerzitet UNION - Nikola Tesla.

 

 

Pita, E. (2013). Upravljanje promjenama u savremenoj organizaciji. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Gavranović, P. (2013). Savremene strategije tehnološkog menadžmenta sa osvrtom na životni ciklus proizvoda i tehnologija. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

E. Jugo, V. Stojanović and D. Vujić, "Improving business intelligence throvah data warehouse technology", Open Journal of Management, vol. 2, no. 3, pp. 116-125, 2014.

 

 

V. Stojanović, S. Jakupović and E. Jugo, "Organizacijski dizajn, menadžment i konkurentnost", Economy and Market Communication Review, vol. 3, no. 2, pp. 260-273, 2013.

 

 

E. Jakupović, S. Jakupović and V. Stojanović, "Aproximation of the customer price index of Bosnia and Herzegovina for selected products", Open Journal of Management, vol. 1, no. 1, pp. 27-36, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Stojanović and A. Dedović, "Značaj interne komunikacije za organizaciju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup Masta - Mostar, Banja Luka, 2017.

 

 

V. Stojanović, E. Jugo and A. Ćerić, "Uspešnost poslovanja na ino tržištu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EMC Review 2015, Banja Luka, 2015.

 

 

V. Stojanović, I. Derdemez, S. Dakić, D. Matijašević and R. Ćurčić, "Pretpostavke ekološke bezbjednosti u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Rizici i bezbjednosne pretnje", Banja Luka, 2015.

 

 

V. Stojanović and M. Bogavac, "Modelom korporativnog preduzetništva u sticanje konkurentske prednosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Menadžment 2014", Beograd, 2014.

 

 

V. Stojanović, "Prehrambena i konditorska industrija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Srpski Gutenberg, Beograd, 2014.

 

 

V. Stojanović, "Inovacije, inovativnost i inovativne strategije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-I Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Menadžment, sport i turizam, Banja Luka, 2013.

 

 

V. Stojanović, S. Jakupović and J. Elvir, "Organizacioni dizajn, menadžment kompetentnost", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu EDASOL 2013, Banja Luka, 2013.

 

 

V. Stojanović, "Izgradnja marketing strategije razvoja uslužne organizacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Društveni izazovi tranzicije", Banja Luka, 2013.

 

 

V. Stojanović, "Sa menadžmentom znanja u XXI veku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Društveni izazovi tranzicije", Banja Luka, 2013.

 

 

V. Stojanović, M. Martinović and M. Lutovac, "Innovativity, Innovation and Sustainable Development", in Zbornik radova sa naučnog skupa-MASTA 2013, Banja Luka, 2013.

 

 

V. Stojanović, S. Jakupović and E. Jugo, "Inevability integrated marketing communications", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacija 2012, Beograd, 2012.

 

 

V. Stojanović, "Multicriteria analysis, investment process and optimization in the process of installation rubber panels at level crossings", in Zbornik radova sa naučnog skupa-TTEM 2012, Sarajevo, 2012.

 

 

V. Stojanović, S. Jakupović and E. Jugo, "Innovativity, Innovation and Sustainable Development", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2nd International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience", Beograd, 2011.

 

 

V. Stojanović, "Inovativnost, inovacije i održivi razvoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience", Beograd, 2011.

 

 

V. Stojanović, S. Ivanković, M. Avdagić and M. Jelenković, "Prudential Supervision of Bank", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV međunarodna naučno-istraživačka konferencija, Kijev-Alušta, 2010.

 

 

V. Stojanović, "Business Banks in Modern Environment", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodna naučno-stručna konferencija, Kijev-Alušta, 2010.

 

 

V. Stojanović, "Savremeni bankarski sistemi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience", Soko Banja, 2009.

 

 

V. Stojanović and N. Uremović, "Ka novom elektronskom sistemu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience", Soko Banja, 2009.

 

 

V. Stojanović and M. Avdagić, "Operativni menadžment u modernoj ekonomiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience", Soko Banja, 2009.

 

 

V. Stojanović, S. Ivanković and M. Jelenković, "Preduciona kontrola kao instrument sprečavanja ekonomske krize", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience", Soko Banja, 2009.

 

 

M. Avdagić and V. Stojanović, "Globalization and its Impact on the Social Status of Workers in Region", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Application of New Technologies in Management, Vrnjačka Banja, 2009.

 

 

V. Stojanović and A. Gajdobranski, "Konkurentnost izvoza poljoprivrednih proizvoda Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodni simpozijum - Menadžment i društvena odgovornost - SYMORG, Beograd, 2008.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

V. Stojanović, Faktori razvoja i mogućnosti unapređenja konditorske industrije Srbije, Novi Sad: -, 2005.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Kesić, "Upravljanje rizicima preduzeća i perspektive razvoja interne revizije", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

I. Kesić, "Savremeni pristup izvorima finansija i unapređenje poslovne prakse", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

V. Stojanović, "Menadžment tehnologije i razvoja (univerzitetski udžbenik)", Beograd: Fakultet za poslovno industrijski menadžment Univerzitet UNION, 2016.

 

 

Z. Milošević, "Elektronsko bankarstvo u BiH - primjer NLB RAZVOJNE BANKE A.D.", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016.

 

 

I. Glavan, "Marketing menadžment strateških manifestacija u turizmu", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016.

 

 

A. Broćeta, "Istraživanje tržišta i održavanje konkurentske prednosti vodećih prehrambenih kompanija", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2015.

 

 

S. Mrkulić, "Investiciono bankarstvo kao važan segment finansijskih usluga", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2015.

 

 

S. Radumilo, "Menadžment u oblasti nabavke u velikim sistemima i arbitražno rešavanje privrednih sporova u Evropskoj Uniji", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2014.

 

 

E. Prašljević, "Pristupi konceptu integrisane marketing komunikacije", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2014.

 

 

V. Stojanović, "Marketing usluga", Banja Luka: EDC, 2014.

 

 

V. Stojanović, "Marketing menadžment istraživanja", Banja Luka: EDC, 2014.

 

 

V. Stojanović, "Menadžment usluga", Beograd: Univerzitet UNION - Nikola Tesla, 2014.

 

 

E. Pita, "Upravljanje promjenama u savremenoj organizaciji", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2013.

 

 

P. Gavranović, "Savremene strategije tehnološkog menadžmenta sa osvrtom na životni ciklus proizvoda i tehnologija", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Jugo, E; Stojanović, Vladimir; Vujić, D

Naziv časopisa

Open Journal of Management

Naziv rada

Improving business intelligence throvah data warehouse technology

Godina izdavanja

2014

Stranice

116-125

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Jugo, E

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Organizacijski dizajn, menadžment i konkurentnost

Godina izdavanja

2013

Stranice

260-273

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jakupović, Esad; Jakupović, Sanel; Stojanović, Vladimir

Naziv časopisa

Open Journal of Management

Naziv rada

Aproximation of the customer price index of Bosnia and Herzegovina for selected products

Godina izdavanja

2013

Stranice

27-36

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Stojanović, Vladimir; Dedović, A

Naziv rada

Značaj interne komunikacije za organizaciju

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Naučni skup Masta - Mostar

Grad

Banja Luka

Stranice

147-157

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jugo, E; Ćerić, A

Naziv rada

Uspešnost poslovanja na ino tržištu

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

EMC Review 2015

Grad

Banja Luka

Stranice

87-99

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Derdemez, Ismet; Dakić, Stevan; Matijašević, Darko; Ćurčić, Radmila

Naziv rada

Pretpostavke ekološke bezbjednosti u BiH

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Naučni skup "Rizici i bezbjednosne pretnje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Bogavac, M

Naziv rada

Modelom korporativnog preduzetništva u sticanje konkurentske prednosti

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Menadžment 2014"

Grad

Beograd

Stranice

267-267

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Prehrambena i konditorska industrija

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Srpski Gutenberg

Grad

Beograd

Stranice

149-149

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Inovacije, inovativnost i inovativne strategije

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

I Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Menadžment, sport i turizam

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Elvir, J

Naziv rada

Organizacioni dizajn, menadžment kompetentnost

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

III Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu EDASOL 2013

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Izgradnja marketing strategije razvoja uslužne organizacije

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučni skup "Društveni izazovi tranzicije"

Grad

Banja Luka

Stranice

177-177

Izdavač

Evropski defendologija centar

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Sa menadžmentom znanja u XXI veku

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučni skup "Društveni izazovi tranzicije"

Grad

Banja Luka

Stranice

187-187

Izdavač

Evropski defendologija centar

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Martinović, M; Lutovac, M

Naziv rada

Innovativity, Innovation and Sustainable Development

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

MASTA 2013

Grad

Banja Luka

Stranice

39-44

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Jugo, E

Naziv rada

Inevability integrated marketing communications

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Moć komunikacija 2012

Grad

Beograd

Stranice

273-286

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron", Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Multicriteria analysis, investment process and optimization in the process of installation rubber panels at level crossings

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

TTEM 2012

Grad

Sarajevo

Stranice

169-180

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Jugo, E

Naziv rada

Innovativity, Innovation and Sustainable Development

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

2nd International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience"

Grad

Beograd

Stranice

276-284

Izdavač

ALFA University, Faculty for education of the executives

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Inovativnost, inovacije i održivi razvoj

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Ivanković, S; Avdagić, M; Jelenković, M

Naziv rada

Prudential Supervision of Bank

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

XV međunarodna naučno-istraživačka konferencija

Grad

Kijev-Alušta

Stranice

0-0

Izdavač

Nacionalna akademija nauka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Business Banks in Modern Environment

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

XV Međunarodna naučno-stručna konferencija

Grad

Kijev-Alušta

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Savremeni bankarski sistemi

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience"

Grad

Soko Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir, Uremović, Nina

Naziv rada

Ka novom elektronskom sistemu

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience"

Grad

Soko Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Avdagić, M

Naziv rada

Operativni menadžment u modernoj ekonomiji

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience"

Grad

Soko Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Ivanković, S; Jelenković, M

Naziv rada

Preduciona kontrola kao instrument sprečavanja ekonomske krize

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience"

Grad

Soko Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Avdagić, M; Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Globalization and its Impact on the Social Status of Workers in Region

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Application of New Technologies in Management

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Gajdobranski, A

Naziv rada

Konkurentnost izvoza poljoprivrednih proizvoda Srbije

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

XI Međunarodni simpozijum - Menadžment i društvena odgovornost - SYMORG

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Stojanović, Vladimir

Naslov

Faktori razvoja i mogućnosti unapređenja konditorske industrije Srbije

Godina izdavanja

2005

Grad

Novi Sad

Izdavač

-

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Kesić, Slavica

Naslov

Upravljanje rizicima preduzeća i perspektive razvoja interne revizije

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Kesić, Ivica

Naslov

Savremeni pristup izvorima finansija i unapređenje poslovne prakse

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naslov

Menadžment tehnologije i razvoja (univerzitetski udžbenik)

Godina izdavanja

2016

Grad

Beograd

Izdavač

Fakultet za poslovno industrijski menadžment Univerzitet UNION

Tip

Udžbenik

 

Autori

Milošević, Zoran

Naslov

Elektronsko bankarstvo u BiH - primjer NLB RAZVOJNE BANKE A.D.

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Glavan, Ive

Naslov

Marketing menadžment strateških manifestacija u turizmu

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Broćeta, Aleksandra

Naslov

Istraživanje tržišta i održavanje konkurentske prednosti vodećih prehrambenih kompanija

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Mrkulić, Sanin

Naslov

Investiciono bankarstvo kao važan segment finansijskih usluga

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Radumilo, Saša

Naslov

Menadžment u oblasti nabavke u velikim sistemima i arbitražno rešavanje privrednih sporova u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Prašljević, Erol

Naslov

Pristupi konceptu integrisane marketing komunikacije

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naslov

Marketing usluga

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

EDC

Tip

Knjiga

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naslov

Marketing menadžment istraživanja

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

EDC

Tip

Knjiga

 

Autori

Stojanović, Vladimir

Naslov

Menadžment usluga

Godina izdavanja

2014

Grad

Beograd

Izdavač

Univerzitet UNION - Nikola Tesla

Tip

Udžbenik

 

Autori

Pita, Edo

Naslov

Upravljanje promjenama u savremenoj organizaciji

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Gavranović, Pero

Naslov

Savremene strategije tehnološkog menadžmenta sa osvrtom na životni ciklus proizvoda i tehnologija

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

ČLANSTVA