slika radnika


Doc. dr LJUBO GLAMOČIĆ

docent

  • Saobraćajni fakultet
  • ljubo.v.glamocic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

LJUBO GLAMOČIĆ

 

Godina rođenja

1956

Mjesto rođenja

Kneževo

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen sam 24.12.1956. godine u Bokanima, opština Kneževo. Osnovnu školu sam završio u Kneževu, Tehničku školu, mašinskog smjera u Banja Luci, a Mašinski fakultet, takođe u Banja Luci 1979.
Postidplomske studije sam završio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 13.01.1998. godine na problematici održavanja numerički upravljanih alatnih mašina.
Doktorsku disertaciju sam odbranio na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, 16.06.2005.godine, takođe iz oblasti upravljanja i održavanja numerički upravljanih alatnih mašina.
Poslije završenog fakulteta te kratkog rada u preduzeću "Alumina" Kneževo, i "Autoservis- FAP servis" Banja Luka, 1983. godine sam se zaposlio u preduzeću ''Čajavec'' Banja Luka. U preduzeću ''Čajavec'' sam radio kao tehnolog, rukovodilac tehničke kontrole, rukovodilac tehničke pripreme i tehnički direktor.
U toku rada u Čajavec-u radio sam na većem broju razvojnih projekata, osvajanju najsloženijih proizvoda i uvođenju najsloženijih tehnologija u obradi metala i elektronici. U toku rada boravio sam u većem broju zapadno-evropskih firmi kao što su švedski ''Ericson'', austrijski "AWL", njemačkim firmama "SIMENS" "TOMSON" itd.
Od 01.04.1998. godine, do 01.08.2012. god, bio sam zaposlen u Vladi Republike Srpske, kao pomoćnik ministra u Mnistarstvu industrije i tehnologije, odnosno Ministarstvu privrede, energetike i razvoja.
U toku rada u Vladi Republike Srpske obavljao sam poslove iz resora novih tehnologija, te bio članom većeg broja Vladinih komisija iz oblasti razvoja i osvajanja novih tehnologija i novih zakonskih rješenja.
Od 01.08.2012. do 01.06.2018 bio sam član Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
U ovom periodu prošao sam nekoliko značajnih edukativnih procesa iz oblasti regulacije u sektoru energetike čime sam upotpunio svoja znanja iz ove oblasti.
U decembru mjesecu 2017 godine sam biran za potpredsjednika Područne privredne komore Banja Luka
Od 01.06.2018. god do 10.03.2021 godine bio sam Savjetnik u Regulatornoj komisij za energetiku republike Srpske.
Od 10.03.2021. godine obavljam funkciju direktora u preduzeću GASRES, Banja Luka.
U toku 1999. i 2004. godine boravoio sam u Japanu na stručnom usavršavanju iz oblasti tehničkih unapređenja i vođenja procesa u malim i srednjim preduzećima. Boravio sam na dvije svjetske izložbe, "EXRO" 1998. u Lisabonu u trajanju od četiri nedelje, a na "EXRO"-u u Hanoveru 2000. godine boravio sam šest mjeseci u prekidima u funkciji Direktora štanda i predstavnika BiH na toj manifestaciji.
U organizaciji United States Department of State, boravio sam od 23.07-13.08 2011. godine, u programu "Energy Power Generatin".
U periodu od 1998. godine do 2000. godine obavljao sam funkciju sekretara Nacionalnog komiteta za kvalitet Republike Srpske. Kao stručno lice i poznavalac sistema akreditovanja u skladu sa evropskim Direktivama, biran sam 2004. godine za člana Akreditacionog vijeća Bosne i Hercegovine ispred Republike Srpske, kao najviši organ u sistemu akreditovanja. Ponovni reizbor u ovaj organ imao sam 2010. godine. 2017. godine sam dobio Certifikat za internog i eksternog provjerivača iz sistema kvalitea u skladu sa ISO standardima

Aktivno sam učestvovao u formiranju Društva održavalaca sredsatva za rad Republike Srpske.
Od strane Ministra pravde u Vladi Republike Srpske, 1997. godine imenovan sam za stalnog sudskog vještaka mašinske struke, a 2011. ponovo položio stručni ispit za sudskog vještaka mašinske struke.
U zvanje Višeg asistenta, biran sam 1999. godine, na predmetu "Projektovanje obradnih sistema" na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, a u zvanje docenta sam biran 2005. godine na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci na predmetu "Konstrukcioni materijali", gdje sam svoj status zamrznuo 2009. godine. Od 2013 godine angažovan sam ka profesor na Panevropskom univerzitetu Apeiron, na saobraćajnom fakultetu na grupi predmeta vezanih za mašinsku oblast.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Kragujevcu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Strategija održavanja numerički upravljanih alatnih mašina

Datum završetka

16.06.2005

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Razvoj modela dijagnostike u održavanju glavnog vretena cnc alatnih mašina

Datum završetka

13.01.1998

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.11.1979

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA