slika radnika


Prof. dr ESAD JAKUPOVIĆ

profesor emeritus

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • esad.f.jakupovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ESAD JAKUPOVIĆ

 

Godina rođenja

1950

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

JAKUPOVIĆ ESAD, fizičar, profesor emeritus (21. septembar 1950, Ćela, Prijedor). Srednju školu je završio u Prijedoru. Diplomirao je na Fakultetu industrijske pedagogije (smjer fizika) u Rijeci 1975. godine. Postdiplomske studije završio je 1984. na Fakultetu Poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu odbranom magistarske teze Utrošak energije u transportu. Doktorsku disertaciju Metodologija energijske bilanse za biomasu odbranio je 1991. na Fakultetu strojarstva Univerziteta u Ljubljani. U zvanje docenta biran je 1991. na Univerzitetu u Banjoj Luci, varednog profesora 1996. Na Univerzitetu u Sarajevu i redovnog profesora 1999. godine na Univerzitetu u Bihaću.
Po završetku studija, zaposlio se kao profesor fizike u Srednjoškolskom centru u Prijedoru, a u jednom mandatu bio je direktor Srednje upravne škole u Prijedoru. Jedno vrijeme radio je i na Pedagoškoj akademiji Univerziteta u Banjoj Luci, Odsjek za matematiku i fiziku.
U periodu 1992-1996. radio je u Ministarstvu obrazovanja nauke i kulture Pokrajine Bavarska u Minhenu (Njemačka), a potom na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, kao profesor fizike i šef Odsjeka za matematiku i fiziku. Takođe, izvodio je nastavu i na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva Univerziteta u Tuzli, Mašinskom fakultetu u Bihaću, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli.
Bio je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko-sanskog kantona u Bihaću (1997-1999), a potom rektor Univerziteta u Bihaću (1999-2002). Predavao je predmete Matematika i i Poslovna i i finansijska matematika na Fakultetu poslovne ekonomije u Banjoj Luci, a jedno vrijeme obavljao je i dužnost prodekana za nastavu. Od 2005. godine zaposlen je na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ u Banjoj Luci kao redovan profesor na predmetima Fizika i biofizika, Matematika, te Poslovna i finansijska matematika. Na istom Univerzitetu, u periodu 2005-2014, bio je na dužnosti prorektora za nastavu, te zamjenik predsjednika za postdiplomski i doktorski studij obavljao je u periodu 2005-2014. Funkciju rektora Panevropskog univerziteta „Apeiron“ obavljao je 2014-2018. godine.
Njegov naučnoistraživački rad prvenstveno je usmjeren na matematičko modeliranje tehnoloških procesa, analiziranje energetskih bilansa pri proizvodnji biomase, analiziranje dielektričnih i apsorpcionih molekulskih kristala i na alternativne izvore energije. Učestvovao je u realizaciji projekata Energetski potencijal vjetra i Provodne i optičke karakteristike nanodimenzionih kristalnih uzoraka. Objavio je niz osvrta, komentara, recenzija i prikaza u časopisima i priručnicima.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u radnom sastavu, izabran je 4. decembra 2015. godine. Član je Akademijinog odbora za visoko obrazovanje. U zvanje profesora emeritusa izabran je 2018. godine.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet za stojarstvo - Univerzitet u Ljubljani

Država

Republika Slovenija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Metodologija energijske bilanse za biomasu

Datum završetka

02.06.1991

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poljoprivrednih znanosti - Sveučilište u Zagrebu

Država

Republika Hrvatska

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Utrošak energije u transportu, sušenju i skladištenju kukuruza

Datum završetka

26.07.1984

 

Obrazovna ustanova

Fakultet industrijske pedagogije - Sveučilište u Rijeci

Država

Republika Hrvatska

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

07.04.1976

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVANaziv udruženja

Akademija nauka i umjetnosti republike Srpske

Grad

Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Datum učlanjenja

04.12.2015

Opis

Dopisni član u radnom sastavu Akademije