slika radnika


Prof. dr DUŠKO MEDIĆ

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • dusko.b.medic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DUŠKO MEDIĆ

 

Godina rođenja

1953

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr DUŠKO MEDIĆ, sin Bogoljuba, rođen je 7. avgusta 1953. godine u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci diplomirao je juna 1977. godine sa visokim prosjekom ocjena. Na istom fakultetu je i magistrirao februara 2002. godine sa prosjekom ocjena 10. Doktorirao je u Novom Sadu decembra 2004. godine.
Pripravnički staž je proveo u Sudu udruženog rada Banja Luka od marta 1978. godine do oktobra 1979. godine. Pravosudni ispit je položio u Sarajevu juna 1979. godine. U Osnovnom sudu Banja Luka bio je sudija od septembra 1981. do marta 1987. godine, a obavljao je i dužnost predsjednika građanskog odjeljenja. Kao sudija Okružnog suda Banja Luka obavljao je sudijsku funkciju od marta 1987. do jula 1998. godine. Bio je predsjednik građansko-privredno-upravnog odjeljenja, te zamjenik predsjednika tog suda. Za zamjenika republičkog javnog tužioca Republike Srpske (za građansko, privredno i upravno pravo) je imenovan juna 1998. godine. Od oktobra 2003. godine je sudija Ustavnog suda Republike Srpske. Na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka angažovan je kao redovni profesor na predmetima Uvod u građansko pravo, Stvarno pravo i Pravo obezbjeđenja potraživanja. Bio je dekan ovog fakulteta i prorektor Panevropskog univerziteta "Apeiron".
Potpredsjednik je Udruženja pravnika Republike Srpske i član Predsjedništva Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske. Urednik je Katedre građanskog prava na Oktobarskim pravničkim danima u Banjoj Luci.
Do sada je objavio 20 knjiga (8 kao autor i 12 kao koautor) i preko 100 naučnih i stručnih radova iz građanskog, privrednog i ustavnog prava. Recenzent je više knjiga i naučnih radova. Učestvovao je kao predavač na velikom broju (skoro 200) naučnih i stručnih savjetovanja u zemlji i inostranstvu.
Član je Komisije za polaganje pravosudnog ispita u Republici Srpskoj i ispitivač za predmet građansko pravo. Član je komisije za polaganje notarskog ispita u Republici Srpskoj i ispitivač za predmet građansko pravo. Predavač je na više seminara za pravosudni ispit iz ovog predmeta, kao i seminara za notarski ispit. Edukator je za oblast građanskog prava u okviru javnih ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH. Član je Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Kao predsjednik i član radnih grupa učestvovao je u izradi više zakonskih projekata na državnom i entitetskom nivou.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za potrebe privrede i pravosuđa - Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Hipoteka i ostala sredstva obezbjeđenja potraživanja-stanje i pravci razvoja

Datum završetka

25.12.2004

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Zalog kao sredstvo obezbjeđenja građansko-pravnih i privredno -pravnih ugovora

Datum završetka

08.02.2002

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

30.06.1977

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA